Uchwała Nr XXX/250/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529 i poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat nieruchomości gruntowej o pow. ok. 500 m2  położonej w Skępem przy ul. Kolejowej 45, będącej częścią działki nr 294/10 w obrębie Skępe 4, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1L/00021288/1, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe, z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.  Przywołany przepis stanowi podstawę prawną do podejmowania przez radę gminy uchwał w przedmiocie tych spraw majątkowych gminy, które przekraczają zakres zwykłego zarządu i dotyczą nieruchomości. W Gminie nie zostały dotychczas określone zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

W związku z faktem, iż wpłynął wniosek Pana Mariusza Linkowskiego dotyczący wydzierżawienia części działki nr ew. 294/10 położonej w mieście Skępe, ul. Kolejowa 45 z przeznaczeniem na plac manewrowy do nauki jazdy, ktory dotychczas korzystał z innych nieruchomości gminy przeznaczonych na ten cel,  wyznaczony został plac na w/w działalność.

Art.37 ust.4 zdanie drugie stanowi, że: „Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów”. W związku z powyższym rada może skorzystać z tego uprawnienia.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.