Uchwała Nr XXX/254/2013
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę - ulicę Cegielną, oznaczonej jako działka nr ew. 773/3, położonej w mieście Skępe, obręb nr 5 zapisanej w księdze wieczystej WL1L/00009428/5, stanowiącej własność Państwa Grażyny i Adama małż. Pawłowskich.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skepe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Działka nr ew.  773/3 położona w mieście Skępe znjaduje się w terenach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z faktem, iż na działce  nr ew. 773/3 stanowiącej drogę dojazdową - ulicę Cegielną posadowione są urządzenia kanalizacyjne,  koniecznym jest  przejęcie w/w nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego,  pozwalającego na swobodne użytkowanie i eksploatowanie.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.