Skępe, dnia 13.01.2014r.

UMIG.6733.15.2013.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 647 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

 

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wydano decyzję  z  dnia 13.01.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- budowie placu składowego przeznaczonego na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z kontenerem socjalno – biurowym i wiatą  magazynową  przewidzianych do realizacji na części działki nr ew. 816/1 w mieście Skępe, ul. Sportowa

 

 

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński