UCHWAŁA Nr XXVII/ 181 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 24 lutego 2006 roku

 

w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skępe na lata 2006 - 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Dz.U. Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Dz.U. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz.1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.1493 )

                                 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skępe na lata 2006 – 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Gatyński