ZARZĄDZENIE NR  5/2014

Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

z dnia  29 stycznia 2014roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony zwierząt  w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – ze zm.)  i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony zwierząt  w 2014 r. w składzie:

 

1) Jacek Frymarkiewicz           - inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska

    Przewodniczący

 

2) Krzysztof Małkiewicz           - inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

    Członek komisji

 

3) Aneta Kisielewska               - inspektor ds. obsługi urzędu

    Członek komisji

§ 2

Zasady działania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert stanowią załącznik do Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016 (Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 17.10.2011r.) oraz Uchwała Nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31.08.2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Skępe.

§ 3

Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński