PROTOKÓŁ NR XIII/2004

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                         - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

        - Pan Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy;

        - Pani Romana Tężycka                            - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy;

        - Pan Józef Sobociński                              - Sekretarz Miasta i Gminy;

        - Pani Barbara Leśniewska                       - Skarbnik Miasta i Gminy;

        - Pan Dariusz Galek                                 - Radca Prawny Urzędu MiG;

        - Pani Ewa Wojciechowska                      - Insp. kier. M-G OPS;

        - Pan Ryszard Gorzycki                            - Insp. ds. budownictwa UMiG.

 

 

XIII Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnych Powiatowych: Wojciechowkiego Piotra, Błażejewskiego Sławomira, Antoszewskiego Antoniego, Pana Burmistrza i Panią Burmistrz oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XII/2004 z dnia 29 marca 2004r.

Do protokołu XII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad, (stanowi załącznik do protokołu), który przyjęty został   j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 2

Przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok przedstawił Burmistrz Pan Andrzej Gatyński (informacja z wykonania budżetu za 2003 rok została przekazana wszystkim radnym podczas obrad ostatniej – XII Sesji RM w dniu 29 marca br. i stanowi załącznik do protokołu), zwracając szczególną uwagę na:

- dochody i wydatki budżetowe w 2003 roku;

- realizowane inwestycje;

- środki specjalne;

- zadania zlecone przez administrację rządową.

W swoim wystąpieniu Burmistrz oznajmił, że starał się również o pozyskanie środków z UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na zadania związane z infrastrukturą. Złożono 4 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

- na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami  w miejscowości Józefkowo;

- na budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej do Jarczewa;

- na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku: Wólka – Szczekarzewo – Łąkie;

- na budowę wodociągu wraz z przyłączami na odcinkach: Czermno – Babie Ławy, Moczadła – Ławiczek i Zajeziorze - - Rumunki Skępskie.

Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim radnym i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za realizację budżetu.

 

Pkt 3

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespołu we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003 rok.

W uzasadnieniu podniósł, że Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 4

Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjne Rady Miejskiej w Skępem Pan Wiesław Wiśniewski poinformował zebranych, że komisja po dokładnym sprawdzeniu realizacji budżetu za rok 2003 wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że przedstawione komisji sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 jest zgodne z gospodarką finansową i komisja nie ma zastrzeżeń pod względem merytorycznym i rachunkowo-formalnym (wniosek komisji w załączeniu do protokołu).  

 

Pkt 5

Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespołu we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z wykonania budżetu za rok 2003.

W uzasadnieniu podniósł, że Skład Orzekający RIO poparł wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za 2003 rok uznając go jako zasadny i zgodny z prawem (uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Pkt 6

Otwarcie dyskusji w sprawie wykonania budżetu za 2003 rok.

Radny Pan Marek Pomirski poprosił o wyjaśnienie zapisów na stronie 9 przedłożonej informacji z wykonania budżetu, a mianowicie zapisu: „ obniżenia przez RM w Skępem maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielanych ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatków ...”, oznajmiając przy tym, że nie przypomina sobie, żeby Rada podjęła takie uchwały.

Burmistrz odpowiedział, że takie uchwały były przez Radę podjęte, a różnice zawarte w informacji wynikają z porównań do stawek podatkowych maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów.

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła także Radna Pani Anna Smużewska, która także wskazała, że zapisy dotyczą porównań stawek określonych w ustawie.

Radny Pan Rafał Szczęsny oznajmił, że użyte słowo w informacji „obniżka”, jest słowem niefortunnym i powinno być zastąpione bardziej jasnym wyrażeniem, odnoszącym się do stawek podatkowych ubiegłorocznych.

Poruszył także problem nie wyegzekwowanych należności podatkowych, obarczając tym brak inicjatywy ze strony radcy prawnego Urzędu Miasta i Gminy.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska odniosła się do wspomnianego zarzutu, dotyczącego użytego słowa „obniżka” we wspomnianej informacji oznajmiając, że zapisy takie wynikają    z ustaleń Ministra Finansów i są zapisami jej zdaniem słusznymi.

Radca Prawny Pan Dariusz Galek przyjął słowa uwag wskazanych pod jego adresem przez Radnego Pana Rafała Szczęsnego dotyczących egzekucji w ściągalności należności podatkowych i oznajmił, że pracuje dopiero od listopada 2003r.i nie był w stanie podołać wszystkim sprawom. Zapewnił Radę, że poczyni wszystko, żeby poprawić sytuację ściągalności należności podatkowych, choć wskazał na kilka spraw bardzo trudnych w tym zakresie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do właściwości organu stanowiącego należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu organowi wykonawczemu.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Radzie opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2003 rok i opinię Składu Orzekającego RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003rok. Biorąc  to pod uwagę, na podstawie art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, organ stanowiący – rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu – burmistrzowi.

W związku z tym, podjęcie uchwały staje się konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwałę, która w głosowaniu jawnym została przyjęta 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się, głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje Burmistrzowi z tytułu udzielenia absolutorium i wyraził swoją nadzieję, że będzie to czynnik mobilizujący do dalszej efektywniejszej pracy.

Burmistrz serdecznie podziękował radnym za poparcie jego dotychczasowej pracy na rzecz dobra gminy.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Skępem.

W uzasadnieniu Przewodniczący rady Miejskiej podniósł, że zgodnie z art. 34 ust.1, pkt3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje m.in. najemcom lokalu mieszkalnego, gdy najem został nawiązany na czas nieokreślony. W związku z wnioskiem najemców lokali mieszkalnych, położonych przy ul. 1 Maja o ich wykup, zasadne stało się dokonanie podziału nieruchomości, na której znajdują się ww. lokale oraz podjęcie niniejszej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Po odczytaniu treści uchwały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, uchwała w wyniku głosowania została przyjęta 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem Nr IX/66/2003  z dnia 09.12.2003r. w sprawie: uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok.

Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te są realizowane przez powołaną w tym celu komisję, która corocznie przedstawia radzie do uchwalenia gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja proponuje do ww. programu dopisać następne zadanie w brzmieniu jak w projekcie uchwały ( dotyczy to współudziału w modernizacji i adaptacji obiektów dla celów działania komisji).

Uwag radni do projektu uchwały nie wnieśli.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2004 rok.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Skarbnik Pani Barbara Leśniewska powiedziała, że dochody wzrosły o kwotę 144.910 zł zgodnie z:

- urealnieniem planu po stronie dochodów z uwagi na dodatkowo otrzymane wpłaty;

- zwiększeniem planu w związku z otrzymanymi środkami na dożywianie dzieci z rodzin popegeerowskich;

- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych;

- w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania polegającego na budowie wodociągu wraz z przyłączami na odcinkach: Czermno – Babie Ławy, Moczadła – Ławiczek, Zajeziorze – Rumunki Skępskie oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinkach: Wólka – Szczekarzewo – Łąkie.

Wydatki wzrosły o kwotę 1.156.660 zł, związane z:

- budową wodociągów wraz z przyłączami;

- zakupem serwera z oprogramowaniem celem uruchomienia sieci komputerowej urzędu;

- rozbudową Szkoły Podstawowej w Skępem;

- zakupem zestawu komputerowego;

- budową sieci kanalizacyjnej w m. Józefkowo;

- zakupem pomp do przepompowni ścieków przy SM – ul. Dworcowa;

- nieprzewidzianymi wydatkami wynikającymi z wyroków sądowych;

- dożywianiem dzieci;

- zapewnieniem środków dla 3 pracowników za wykonanie Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska;

- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Burmistrz dodał, że wymienione kwoty przez Panią Skarbnik ulegną jeszcze nie raz zmianom, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków unijnych. Poinformował, że po ostatniej wizycie Pani Burmistrz Romany Tężyckiej w Starostwie Powiatowym we Włocławku istnieje szansa otrzymania pierwszej promesy jeszcze w maju br. Zwrócił się także z prośbą do radnych, o umożliwienie zwołania posiedzenia Rady w czasie możliwie jak najkrótszym, od momentu otrzymania przez gminę promesy. Podkreślił przy tym, że starania czynione są o 75% dotacji do inwestycji.

Radca Prawny Pan Dariusz Galek poinformował zebranych, ze wymieniona kwota     w wysokości 152.413 zł w pkt 2 do uzasadnienia uchwały musi być zapewniona na pokrycie wydatków wynikających z wyroków sądowych z powództwa Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku – umowa cesji firmy „KLIMEX” będącej wykonawcą zadania inwestycyjnego budowy hali sportowej.

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 11

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami rady.

Burmistrz złożył informację (w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań  w gminie:

1. Prac wykonywanych na terenie gminy przez pracowników robót gospodarczych  i publicznych oznajmiając, że zostało zatrudnionych 11 pracowników robót publicznych na okres od 04.04 do 04.08. 2004r.

2. Remontów dróg w okresie od 01.01 do 27.04.br.:     

- przetarg na dowóz żużla wygrało SGR w Dobrzyniu n/W, rozwożąc na drogi sołeckie w gminie 1.400 ton. 

- równiarka profilowała drogi w sołectwach i na osiedlach miasta Skępe;

Poinformował, że trwa ciągłe zbieranie i uzupełnianie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i trwało to będzie do dnia 8 maja br. Został sporządzony także projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który obecnie jest kierowany do instytucji uzgadniających oraz do Powiatowej Komisji Urbanistycznej, a następnie będzie wyłożony do publicznego wglądu.

3. Planowanych i realizowanych obiektów oświetlenia ulicznego:

- przebudowy 2 lamp przy hali sportowej;

- zabudowy 1 oprawy oświetlenia na ul. Kujawskiej;

- zakupu materiału elektrycznego na wykonanie oświetlenia ulicznego przy blokach mieszkalnych w Wiosce;

- podpisania umowy na dostarczenie energii elektrycznej dla: oświetlenia ul. Sosnowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Głęboczek – za mostkiem w Józefkowie.

4. Wypłaty dodatków mieszkaniowych, gdzie kwota przyznanych dodatków zmniejszyła się łącznie w okresie od stycznia do kwietnia o kwotę 4.393 zł w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Spowodowane to było z zastosowania postanowień uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2003 roku w spr. obniżenia wskaźników procentowych wysokości dodatku mieszkaniowego ( do wysokości 50% ponoszonych wydatków na zajmowane mieszkanie).

5. Zadań z zakresu rolnictwa i wodociągowania gminy:

- budowy sieci wodociagowej wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowościach : Wólka – Likiec (98% wykonania);

- zakończenia budowy sieci wodociągowej: Żuchowo – Pokrzywnik;

- opracowywania dokumentacji technicznej pod budowę sieci wodociągowej wraz     z przyłączami obiektowymi w miejscowościach:

· Wólka – Szczekarzewo – Łakie;

· Zajeziorze – Gęstowarka – Rumunki Skępskie;

· Moczadła – Ławiczek;

· Czermno – Czarny Las – Babie Ławy;

- podpisania w miesiącu lutym br. umowy na odbiór padłych bezdomnych zwierząt     z Zakładem Utylizacji Zwierząt.

6. Przygotowania projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych:

- funduszy przedakcesyjnych SAPARD na budowę drogi do Jarczewa;

- funduszy strukturalnych  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

· budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Józefkowo;

· budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku: Wólka – Szczekarzewo – Łąkie;

· budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinkach: Czermno – Babie Ławy, Moczadła – Ławiczek i Zajeziorze – Rumunki Skępskie;

· rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skępem.

7. Gospodarki mieniem komunalnym.

8. Planowanych napraw przepustów na terenie gminy.

 

 

Pkt 12

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Pani Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dotyczącym daty rozpoczęcia rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem.

Burmistrz Pani Romana Tężycka odpowiedziała, że zgodnie z informacjami, które zostały przekazane dnia 31 marca podczas spotkania konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, przewidywany termin prac związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2004 (dot. rozbudowy szkoły) planowany jest na sierpień – wrzesień br. Natomiast na spotkaniu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku ustalono, iż możliwe jest ogłoszenie rundy aplikacyjnej na nabór projektów – na początku maja. Stwierdziła, że dopiero po uzyskaniu promesy będzie możliwe rozpoczęcie rozbudowy szkoły.

Kierownik Rejonowego ODR Pani Elżbieta Stolarczyk poruszyła następujące problemy:

- zagrożenia osób przechodzących i przejeżdżających w pobliżu drzewa akacji           o suchym konarze (koło PZZ). Zaapelowała o interwencję, w celu usunięcia suchego konaru drzewa;

- prywatnego przycinania drzewek przy posesjach (niszczenia) i zwróciła się z prośbą o zwiększenie nadzoru w tym względzie ze strony urzędu;

- modernizacji śmietników przy SM w Skępem – śmieci się roznoszą po sąsiednich nieruchomościach;

- wylewania do pobliskich gruntów nieczystości – dotyczy osób nie podłączonych do kanalizacji;

- wypalania śmieci (w tym przedmiotów szkodliwych dla zdrowia) na osiedlach.

Burmistrz odpowiedział, że suchy konar drzewa akacji zostanie w najbliższym czasie  usunięty. Przycinanie drzewek przy posesjach dokonywali i dokonują prywatni właściciele tych posesji, gdyż nie ma możliwości objęcia całej gminy tym zadaniem. Oznajmił także, że na wspomnianym osiedlu wszystkie posesje są podłączone do kanalizacji oraz to, że nieprzyjemny fetor może wydostawać się z przepełnionych i nieszczelnych szamb.

Radny Powiatowy Pan Sławomir Błażejewski pogratulował Burmistrzowi z okazji udzielonego mu absolutorium. Poinformował zebranych o:

- przyjęciu na szczeblu powiatu planu rozwoju lokalnego gmin (wszystkie gminy powiatu lipnowskiego uczestniczyły przy jego tworzeniu);

- projekcie herbu powiatu lipnowskiego – w najbliższym numerze Starościaka;

- balu charytatywnym, który ma się odbyć w dniu 5 czerwca br. w restauracji NOVA w Skępem na rzecz Szpitala ZOZ w Lipnie;

- spotkaniu w ZST w Lipnie z Prezydentem Lechem Wałęsą.

Poruszył także problem budowy gminnego wysypiska odpadów komunalnych stwierdzając, że gminy nie jest stać na samodzielne wybudowanie składowiska i jest za formą dogadania się lub porozumienia z miastem Lipno.

Burmistrz odpowiedział, że budowa składowiska to plany perspektywiczne – przyszłościowe. Obecnie głównym celem gminy jest przejęcie gruntów w Lubówcu od AWRSP za darmo (ok. 13ha).

Radny Powiatowy Pan Antoni Antoszewski także postulował za rozważeniem przez radnych problemu składowiska odpadów komunalnych. Poruszył także problem bardzo trudnej sytuacji Szpitala ZOZ w Lipnie, wskazując na skutki zadłużenia szpitala (rządowe, ustawodawcze i niedbalstwo zarządzania szpitalem).

Radna Pani Anna Smużewska poinformowała zebranych o ustawie, która ma wejść w życie    z dniem 1 stycznia 2005 roku dotyczącej kwestii opodatkowania działek rekreacyjnych, na których nielegalnie pobudowano domki letniskowe. Ustawa ta rozwiąże problem 400 działek  nad jeziorem Łakie, które nie zostały przeklasyfikowane na działki rekreacyjne i w związku z tym, nie można wyegzekwować należności podatkowych.

Poruszyła także problem bezpieczeństwa dowożonych dzieci do szkoły i na wycieczki szkolne, a konkretnie ustosunkowała się do zaistniałej ostatnio w gminie tragedii – wypadku śmiertelnego 12 letniej dziewczynki dowożonej autokarem szkolnym.

Zaapelowała do kierowników placówek oświatowych o wyciągnięcie wniosków w tym zakresie i podjęcie wszelkich możliwych działań w celu poprawy bezpieczeństwa dowożonych dzieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej wspomniał także o dwóch wypadkach: w Gminie Rogowo i Gminie Czernikowo z udziałem autokarów szkolnych. Wyraził potrzebę częstych szkoleń      z zakresu organizacji zachowania bezpieczeństwa dowożonych dzieci do szkoły i na wycieczki szkolne.

Burmistrz Pani Romana Tężycka stwierdziła, że takie szkolenia – pogadanki odbywają się co roku, wynika to z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół.

Radna Pani Jolanta Kozłowska zwróciła się z prośbą do Radnego Powiatowego Pana Sławomira Błażejewskiego o udostępnienie radnym przedstawionego przez niego planu rozwoju lokalnego gmin na terenie powiatu lipnowskiego.

Radny Powiatowy Pan Sławomir Błażejewski oznajmił, że każda gmina w powiecie otrzyma po 1 egz. planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał wszystkim radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia br. oświadczeń majątkowych.

 

Pkt 12

 

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

 

      Protokolant

   Zbigniew Małkiewicz