PROTOKÓŁ NR XXX/VI/2013

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 

 

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem         - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                                  - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Zaproszeni goście                              - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pani Barbara Leśniewska                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Józef Sobociński                              - Sekretarz Miasta i Gminy;

 

XXX Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnych powiatowych,  radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, sołtysów oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXIX/VI/2013 z dnia 26 listopada  2013 roku

 

Do protokołu Nr XXIX Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14  radnych).

 

Wybór sekretarza obrad

 

            Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Zbigniewa Paradowskiego.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu). Następnie wniósł o wprowadzenie zmiany  do porządku obrad, tj.  wycofanie pkt. 9 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014-2030 oraz wycofanie pkt. 10 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok wraz z podpunktami. Zostało to uzasadnione tym, że  prace nad budżetem jeszcze trwają i nie zostały zakończone.

Głosowanie wniosku o wycofanie  z porządku obrad pkt. 9 tj. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014-2030.

Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Głosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad pkt. 10 tj. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok wraz z podpunktami.

Wniosek został przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady (głosowało 15 radnych),  tj.

-            za przyjęciem wniosku oddano 14 głosów,

-            głosów przeciwnych  nie oddano,

-            głosów wstrzymujących się  oddano 1

Radni nie wnieśli innych wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiał Z-ca Burmistrza Jerzy Kowalski.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 15 radnych).

 

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe 2013  rok.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 15 radnych).

 

 

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe  na lata 2013-2030.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła P. Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag  do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt. 5

Projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik UMiG K. Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

 

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości gruntowych  

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 15 radnych).

 

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz.  

Radni nie wnieśli  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 15  radnych).

 

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Z-ca Burmistrza Jerzy Kowalski. Poinformował, że nastąpiła dyskusja nt. ogródków piwnych i sugestia radnego Gołębiewskiego, aby była możliwość funkcjonowania ogródków piwnych na wolnym powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych powyżej 4,5 % i ten sam zapis jeżeli chodzi o jakoś napojów alkoholowych i zawartość procentową alkoholu  dotyczył ogródka piwnego. Dodał, że w tym temacie zwrócił się do radcy prawnego o opinię dotyczącą wniosków po czym ją odczytał ( w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Gołębiewski zapytał, kiedy wpłynęła opinia od radcy prawnego?

            Przewodniczący odczytał, że  w dniu sesji tj. 20 grudnia 2013 roku  o godzinie  1146.

Radny Gołębiewski powiedział, że byłoby czystą kulturą gdyby Z-ca Burmistrza przed sesją to pismo mu przedstawił. Poinformował, że w trakcie roku został podjęta uchwała o możliwości korzystania z przestrzeni Skępskiej do godziny 200 i korzystania z lokali, wymieniając min. bar „Sprężynki” nad jeziorem. Dodał, że położone obok baru  „Sprężynki” ławki służą jako ogródek piwny. Według radnego zachodzi sprzeczność między dwiema uchwałami. Przypomniał, że na posiedzeniu komisji poruszył sprawę taką, że komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych chce pobierać  opłatę dwa razy  za tą samą czynność, tj. punkty gastronomiczne, które sprzedają piwo płacą koncesję komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, a ta pobiera opłatę jeszcze raz, aby te punkty mogły sprzedawać piwo w ogródku piwnym, obok swojej prowadzonej działalności. Jeżeli chodzi o lokalizację to nie kwestionuje odległości pomiędzy szkołami, czy obiektami sakralnymi, a takim punktem. Zapytuje tylko jak to się ma do rzeczywistości, gdzie obecnie prowadzący działalność gospodarczą muszą się zderzyć z taką uchwałą, gdzie nagle muszą zamknąć taką działalność, bo nie spełnia to norm. Dlatego zapytał czy nie jest to zbytnia ingerencja w działalność gospodarczą? Jeżeli chodzi o dostępność alkoholu to zgodnie z opinią radcy prawnego najlepiej byłoby, aby te punkty całkowicie zamknąć. Poprosił Z-ce Burmistrza o odniesienie się do tych kwestii.

Z-ca burmistrza wyjaśnił, że aby uniknąć dyskusji, która powinna się toczyć na komisji, poprosił dwa dni temu Przewodniczącego J. Gołębiewskiego o spotkanie się i konsultację. Niestety radny Gołębiewski  odpowiedział i zacytował, „że z nami trzeba rozmawiać tylko siłą, że jeżeli nie będzie wprowadzony ten zapis to program nie będzie przyjęty i że nie przyjdzie bo nie ma czasu”. Nie było takiej woli ze strony radnego dlatego tak to wygląda, a odpowiedź na piśmie od radcy prawnego otrzymał godzinę temu. Jeżeli chodzi o uchwałę podjętą w okresie letnim, w jej zamiarze miało to umożliwić prowadzenie dzielności po godzinie 22. Chodziło  nie o sprzedaż alkoholu tylko o godziny w którym mogą być te lokale czynne. Konieczność  zachowania porządku, ciszy i innych uwarunkowań, które wynikają z  zasad niepojmowanego dobrego współżycia społecznego  jest normą i nie zależnie gdzie się znajdujemy, musimy zachowywać się w sposób przyzwoity i cichy. Zapytuje gdzie radny widzi ingerencje w swobodę działalności gospodarczej, komisja realizuje tylko zapisy ustawy. Poza tym komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych nie może być komisją, która w zapisach w swoim programie ma wspierać alkoholizm. Komisja ma przeciwdziałać, najlepiej jakby go w ogóle nie było i takie są założenia, bo założeniem państwa prawa jest wychowanie w trzeźwości.

Radny Gołębiewski odniósł się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza, powiedział, że jeżeli Z-ca cytuje to niech cytuje wszystkie wypowiedzi, nie wybiórczo. Powiedział, że Z-ca burmistrza  dzwonił o godzinie 12 i zapytał go, czy może przyjść na spotkanie, a radny odpowiedział, że nie pracuje w urzędzie miasta, ma swoją prace służbową i wraca o godzinie 1530. Powiedział również, że do świąt nie da rady bo każdy jest zajęty. Odnośnie przeciwdziałania alkoholizmowi, to powiedział, że spożywanie alkoholu to nie jest alkoholizm i nikt nie zabrania nikomu spożywać alkoholu. Nikt nie użala się na decyzje komisji, jednakże patrząc na decyzje, które są podejmowane, w każdej chwili może być zamknięta działalność gospodarcza w postaci ogródka piwnego.  Zapytał  Z-cę Burmistrza jak sobie wyobraża obecność turystów w lokalu typu „Sprężynki” po godzinie 22  i  pobyt takiego turysty czy mieszkańca w takim miejscu  bez zakupu piwa, powiedział, abyśmy nie byli hipokrytami. Odnośnie stwierdzenia, że jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały to komisja nie będzie mogła działać po nowym roku, zapytał o co chodzi o te 500 zł? Zachęcił Pana Z. Małkiewicza o zainteresowania się tym tematem, bo tylko widzi radnych, że oni zarabiają, a przecież Z-ca burmistrza pobiera pensję dodatkową za to tylko, że „siedzi” w  komisji.

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że nie mówi iż spożywanie alkoholu to alkoholizm. Ustawa jednoznacznie daje pewne wytyczne, jak należy przeciwdziałać rozwojowi alkoholizmowi. Poprosił aby radny się z tą ustawą zapoznał. Jeżeli chodzi o opłaty to wynikają one bezpośrednio z ustawy. Burmistrz wydaje decyzje, a komisja opiniuje wnioski. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie to dostaje  za pracę w komisji dietę w kwocie 486 zł brutto. Został powołany do tej komisji i będzie pełnił swoją funkcje tak długo, dopóki ktoś go nie odwoła, nie zgodził się z tym co powiedział radny Gołębiewski. Poprosił również radnego o wyznaczenie jakiegoś terminu, aby się spotkać i omówić ten program, jednoznacznie radny odpowiedział, że nie.

Radny Gołębiewski powtórzył, że przed świętami nie.

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że sesja jest przed świętami i debatujemy przed świętami.

Radny Gołębiewski powiedział, że dlatego debatujemy i zwrócił się do radnych, aby wzięli pod uwagę, że w całej Polsce tak jak to pokazał na komisji jest jedna kopia takiej uchwały w załączeniu jaką ma. Spotkał jednak inne uchwały gdzie są inne zapisy jeżeli chodzi o program antyalkoholowy i wojewodowie nie uchylają tych uchwał, tylko  w naszej gminie akurat tak się zdarzy. Poprosił radnych, że skoro Z-ca Burmistrza nie chce zmienić zapisów wraz z Panią, która pracuje w komisji, to poprosił o jej nie przyjęcie.

Z-ca Burmistrza odniósł się do tej wypowiedzi. Powiedział, że poprzez wprowadzenie proponowanych zapisów, a także nie uchwalając tego programu, będzie miało wpływ na funkcjonuje  na terenie miasta i gminy Skępe sześć świetlic środowiskowych do których uczęszcza około 170 dzieci. Nieuchwalenie tego programu spowoduje, że te świetlice od stycznia nie będą funkcjonowały.

Radny Gołębiewski powiedział, że prosił na komisji o zmiany i nie byłoby tej dyskusji gdyby go posłuchano. Na komisji była akceptacja, a teraz na sesji nie ma żadnych zamian. Powiedział, że mu nie chodzi o to, aby nie uchwalić programu, chodzi radnemu o to, aby zmienić zapisy  dotyczące lokalizacji i funkcjonowania ogródków piwnych.

Przewodniczący Rady odniósł się do uchwały. Powiedział, że jest to  uchwała jaką podejmują wszystkie gminy w Polsce, nie zgodził się również z tym, że jest ona jakoś wyjątkowo oryginalna, bo podobnych uchwał o zbliżonych treściach są setki. Zwrócił uwagę na czas uchwalania tych  uchwał, ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze względu na swój szczególny charakter jest zmieniana kilka razy w roku, a sam art. 18 tej uchwały, który ma znaczenie w tej dyskusji był zmieniany z 70 razy w przeciągu kilkunastu lat. Dlatego w różnych okresach czasu uchwały były zgodnie z prawem, ale później powinny zostać uaktualnione zmienione, stąd te rozbieżności. Następnie skoro nazywa się ten lokal ogródkiem piwnym, to niech podstawowym napojem serwowanym  będzie piwo, a nie napoje alkoholowe. Następnie zacytował z ustawy jakie ustawa rozróżnia napoje alkoholowe. Następnie zgłosił poprawkę,  wniosek formalny do uchwały  tj. w  pkt. 2 pod 1 w lit c w wyrazie zamiast wyrazu „oraz chodnika” wprowadzić „oraz jezdni”, celem poprawy funkcjonowania tych ogródków piwnych w świetle prawa. Poza tym powiedział, że nie widzi sprzeczności pomiędzy tą uchwała, a tą odnośnie czasu otwarcia lokali. Uchwała ta tego nie określa, mówi tylko o zachowaniu spokoju i ciszy, a to że poprzez przyjętą uchwałę, aby lokali mogły być czynne do 2 w nocy, nie znaczy, że daliśmy pozwolenia na burdy czy awantury. Zapisy o ciszy i spokoju są zapisami ustawowymi i w ogóle nie muszą być w uchwale zawarte.  To co zawarte w ustawie to nie powtarza się w uchwale.

Radny Gołębiewski postawił wniosek o wykreślenie załącznika nr 1 pkt. 3 pod b , aby nie dopuścić do tego, aby nasi przedsiębiorcy za jedną koncesję płacili drugą koncesję, skoro ustawa wystarczy to wykreślenie także w pkt. 3 pod c paragraf 4 całkowicie.

Z-ca Burmistrza dopowiedział, że gmina ma obowiązek dbania o swoje dochody, wydawanie zezwoleń na ogródki piwne jest elementem finansowania zarówno realizacji tego programu jak i systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Musimy kalkulować budżet i uwzględniać dochody, a te zezwolenia z ogródków piwnych są też źródłem finansowania tego programu. Jeżeli nie będzie wpływów to zwyczajnie będzie to na niekorzyść świetlic, które funkcjonują na terenie miasta i gminy Skępe, a świetlice te będą miały mniejsze możliwości funkcjonowania. Ograniczenie wpływów  z czego realizowany jest program spowoduje, że trzeba będzie zastanowić się w jakim zakresie ma być realizowany.

Pracownik merytoryczny  UMiG Luiza Stankiewicz wyjaśniła, że zgodnie z art. 11  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każde zezwolenie wymaga oddzielnej opłaty, a więc  jeżeli jest to sprzedaż na wynos to jest to osobna opłat i jeżeli jest to spożywanie w miejscu sprzedaży alkoholu to jest to druga opłata. Podała, że  525 zł to jest to opłata roczna za sprzedaż napojów alkoholowych do 4, 5 % alkoholu oraz piwa na cały rok. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku to jest to proporcjonalnie naliczone. Opłata 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4,5 %  do 18 %  z wyjątkiem piwa,  oraz 2 tys. zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Radny Gołębiewski zapytał, czy przejście parę kroków z miejsca sprzedaży do ogródka piwnego wymaga osobnego zezwolenia?

Pracownik Luiza Stankiewicz odpowiedział, że jest to jedno zezwolenie.

Radny Gołębiewski zauważył, że w uchwale jest tak, aby płacić jeszcze dodatkowo za ogródek piwny, wiec jak to się ma do ustawy.

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że jeżeli kupujemy w barze to tak naprawdę powinna być zlokalizowana kas fiskalna, a jeżeli na zewnątrz to w jego ocenie również. Jeżeli 90 % samorządów w Polsce  posiada takie  zapisy  i nie zostały one uchylone to w jego ocenie są zgodne z prawem.

Przewodniczący Rady zapytał czy ten zapis o drugim odrębnym zezwoleniu jest w naszej gminie realizowanym i  wynika z ustawy?

Pracownik Luiza Stankiewicz odpowiedział, że przedsiębiorca, który posiada bar ma jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast jeżeli ktoś ma sklep posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, posiada zezwolenie na sprzedaż na wynos oraz ma drugie zezwolenie, aby móc spożywać to piwno w ogródku piwnym przy sklepie.

Radny Meller ustosunkował się do wypowiedzi, gdyż jest właścicielem sklepu i potwierdził, że piwo nie może być spożywane w sklepie, musi być ogródek piwny za sklepem utworzony  i musi mieć drugie zezwolenie na spożywanie tego alkoholu  w tym ogródku piwnym.

Radny Gołębiewski powiedział, że skoro mówimy o ogródkach piwnych to ogródek taki znajduje się przy barze, zapytuje zatem co jest ogródkiem piwnym przy barze?

Przewodniczący Rady zauważył, że nie ma ani jednego słowa o ogródkach piwnych przy barze, tylko potrzebne drugie odrębne zezwolenie i opłata przy sklepie.

Radny Gołębiewski zauważył, że jeżeli ogródek piwny będzie oddalony trochę  od tego baru to też musi mieć koncesje, dlatego zapytał dlaczego? Poprosił o doprecyzowanie uchwały.

Przewodniczący Rady powtórzył, że uchwała reguluje, iż  wymagane jest odrębne zezwolenie przy  sklepie, nie jest wymagane przy barze, o odległościach nie ma tutaj mowy. Zaproponował pozostawić zapisy w takim kształcie jakim są i poprawić to co było zaproponowane, tj. zamiast chodnika wpisać jezdni i zakończyć dyskusję.

Radny Gołębiewski natomiast powiedział, że na tę uchwałę będzie można sie powołać i do każdego baru czynnego po 22 pomimo podjętej uchwały o wydłużenie godzin będzie przyjeżdżała policja za zakłócanie ciszy i spokoju.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że powołać się można na ustawę dlatego zapisy ustawowe należałoby wykreślić  i wpisać, że pozostałe sprawy uregulowane są ustawą. Dawanie zezwolenia w okresie letnim na otwieranie barów do godziny 200 w nocy nie jest pozwoleniem na zakłócanie porządku społecznego.

Sformułowanie wniosków formalnych:

1.       Wykreślenie w punkcie 2 podpunkt 3 lit b  tj. ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na sprzedaż napojów alkoholowych do 4, 5 % i piwa przeznaczonych do spożycia w miejscy sprzedaży, na okres nie krótszy niż 4 lata.

2.        Wykreślenie w punkcie 2 podpunkt 3 lit c tj.  zamiast wyrazu  chodnika, wstawić wyraz jezdni.

Radny R. Szewczyk powiedział, że jeżeli przyjmiemy zapis 4 metry od krawędzi jezdni, to w mieście Skępe nie będzie żadnego ogródka piwnego, bo nie ma takiej możliwości. Uważa, że ogródek można usytuować, ale umożliwić przejście dla pieszych.

Radny J. Gołębiewski zapytał, dlaczego określamy jakiekolwiek odległości, w innych miastach jest dużo barów i nic nikomu nie przeszkadza, więc czy musimy określać odległości?

Uwzględniając zgłoszone postulatu Przewodniczący Rady sformułował postawiony wniosek w następując sposób:

Lokalizacja ogródka piwnego nie może zakłócać ciszy i spokoju sąsiednich posesji i musi być on usytuowany tak, aby umożliwić przejście  pieszym wykreślając  zapis tj. w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy sąsiedniej nieruchomości oraz chodnika

 Głosowanie I wniosku zgłoszonego  przez radnego J. Gołębiewskiego tj:

3.       Wykreślenie w punkcie 2 podpunkt 3 lit b  tj. ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na sprzedaż napojów alkoholowych do 4, 5 %  piwa przeznaczonych do spożycia w miejscy sprzedaży, na okres nie krótszy niż 4 lata.

Wniosek został odrzucony  zwykłą większością głosów ustawowego składu rady (głosowało 15 radnych),  tj.

-            za przyjęciem wniosku oddano 3 głosy,

-            głosów przeciwnych   oddano 9

-            głosów wstrzymujących się  oddano 3

Głosowanie wnioski II zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady tj.

Wykreślenie w punkcie 2 podpunkcie 3 przy lit c zdania w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy sąsiedniej nieruchomości oraz chodnika, i wpisanie lokalizacja ogródka piwnego nie może zakłócać ciszy i spokoju sąsiednich posesji i musi być on usytuowany tak, aby umożliwić przejście  pieszym.

Wniosek został przyjęty  zwykłą większością głosów ustawowego składu rady (głosowało 15 radnych),  tj.

-            za przyjęciem wniosku oddano 14 głosy,

-            głosów przeciwnych   oddano 0

-            głosów wstrzymujących się  oddano 1

 

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu) z przyjętą autopoprawką, która w wyniku głosowania, przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 15 radnych)

-      za przyjęciem uchwały oddano 12

-            głosów przeciwnych   oddano 2

-            głosów wstrzymujących się  oddano 1

 

Pkt. 9

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz miasta i gminy Skępe nieruchomości gruntowej.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na komisji wnioskowano o przegląd spraw własnościowych na wszystkich drogach.

Burmistrz odpowiedział, że  prace te są już  zaczęte.

Radni nie wnieśli  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 15 radnych)

-      za przyjęciem uchwały oddano 13

-            głosów przeciwnych   oddano 0

-            głosów wstrzymujących się  oddano 2

 

 

Pkt. 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza  w okresie między sesjami Rady

Burmistrz przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał XXIX Sesji RM;

-        zgłoszonych wnioskach (3)

-        wydanych zarządzeń  (2);

-        rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzania ścieków;

-        robót melioracyjnych;

-        odpadów komunalnych (w systemie brakuje wpływów na kwotę  ponad 88 tys. zł)

-        gospodarki mieniem komunalnym i planowaniem przestrzennym;

-        z prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych;

-        wyprawki szkolnej;

-        zamówień publicznych;

-        zimowego utrzymania dróg (podział na 7 tras, przetarg na wszystkie trasy wygrała firma ER-BRUK z Wielgiego)

-        nt projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych, pozostałych funduszy oraz inwestycji.

-        odpowiedź na pytanie radnego J. Gołębiewskiego odnośnie zapytania nt złączy internetowych

Dodatkowo zaapelował do mieszkańców miasta o nie wrzucanie nieczystości stałych  do studzienek kanalizacyjnych, a jedna naprawa pompy kosztuje od 6 tys.  do 7 tys. zł, a wydatkowane na te naprawy  są nasze wspólne pieniądze. Remonty są przecież bardzo kosztowne. Ponadto podziękował  władzom samorządu powiatowego za ujęcie w projekcie budżetu powiatu dróg powiatowych  do remontu na terenie gminy Skępe tj. droga  Chodorążek-Wioska za prawie 490 tys. zł, Krzyżówki –Sarnowo za prawie 200 tys. zł i Czermno-Gorzeszyn-Huta oraz odcinek 200 metrów chodnika w Józefkowie

W uzupełnieniu Z-ca Burmistrza poinformował, że badania jezior Skępskim zostały zakończone, a oficjalny raport został przesłany przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski do Zarządu Województwa do Torunia. Jeden egzemplarz tego raportu dostanie miasto i gmina Skępe. Odbędzie się również  oficjalna prezentacja tego raportu, gdzie zawnioskował o nią w naszej gminie, jednak decyzja  w tej materii nie zapadła. Ma  nadzieję, że ten raport w oparciu o środki z funduszu ochrony środowiska pozwoli  dokonać rekultywacji oczyszczenia naszych jezior. Na koniec zaprosił wszystkich na powitanie Nowego Roku na Rynku w Skępem.

Do wystąpień zapytań i uwag nie było.

 

Pkt. 11

Wolne wnioski i zapytania

Radny Wojciechowski poinformował w imieniu własnym i członków rady powiatu, że wczoraj odbyła się sesja rady powiatu na której został przyjęty budżet rady powiatu na 2014 rok. Został on przyjęty jednogłośnie, wysokość dochodu budżetu tj. 58.435.447 zł, deficyt wydatki są wyższe o 4 mln zł, czyli 62.435.447 zł. Powiedział, że w tym  budżecie jest bardzo dużo inwestycji przeznaczonych na drogi zarówno w mieście i gminie Skępe jak i pozostałych gminach i miastach powiatu lipnowskiego. Potwierdził to co powiedział Burmistrz, iż zostaną przeprowadzone inwestycje drogowe tj. droga od Kukowa do Boguchwały - 2,5 km, oraz droga na Jarczewo oraz Sarnowo. Chodnik będzie robiony na trasie Józefkowo-Skępe tj. w miejscowości Wioska. Dodatkowo w roku 2014 będzie  robiona inwestycja pod nazwą kompleks boisk przy Zespole Szkół w Skępem. Łączna kwota kosztorysowa to ponad 3 mln. zł. Inwestycja ta rozpocznie się w marcu a przewidywane zakończenie w październik-listopad. Dla Zespołu Szkół w Skępem w tym roku będzie również zakupiony BUS o wartości 80 tys. zł., który jest tej szkole niezbędny. Również będzie naprawiona część parkanu, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. W Zespole Szkół będzie również  dostosowanie podjazdów dla niepełnosprawnych. To co przedstawił dotyczy tylko miasta i gminy Skępe, podobne inwestycje będą robione na terenie innych gmin powiatu lipnowskiego. Łączna inwestycja dla miasta i gminy Skępe w roku 2014 będzie wynosiła  ponad  4 mln zł, zapytał czy miasto i gmina  tyle dla swoich mieszkańców  w  roku 2014 wyłoży? Wszystkie inwestycje, które zostaną zrobione na terenie gminy Skępe będą służyć mieszkańcom miasta i gminy Skępe i nie zostaną  zabrane tylko będą udoskonalać bądź poprawiać wizerunek miasta i gminy Skępe i czynić bezpieczniejsze poruszanie się po drogach i chodnikach  w naszej  miejscowości. Podziękował pozostałym radnym powiatowym bo oni też są współtwórcami tego co na terenie miasta i gminy Skępe będzie się działo. Na  koniec w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu, władz powiatu  Starosty i kolegów  radnych powiatowych i własnym złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Przewodniczący Rady podziękował radnemu powiatowemu za życzenia i wystąpienie. Pogratulował samorządowi powiatowemu przyjętego budżetu i ambitnego programu inwestycyjnego. Poprosił, aby ze wzajemnością również przekazał wszystkim samorządowcom powiatu życzenia.

Pan Zdzisław Małkiewicz podziękował za naprawę ulicy Wiśniowej i za umiejscowienie tablicy informacyjnej. Poprosił radnych, aby na wiosnę zacząć naprawę dalszych dróg na osiedlu za torami. Zadał pytanie radnej Jastrzębskiej, czy to co mówi  o klubie „Błękitni Skępe” to radna bierze pod uwagę, bo mu się wydaje, że ten klub nie istnieje całkowicie. Powiedział, że ostatnio odbył się mecz piłki siatkowej i na ten mecz u siebie ten klub nie umiał znaleźć nawet 6 zawodników. Powiedział, że  to jest żenujące.

Radna Jastrzębska ustosunkowała się do pytania i wyjaśniła Panu Małkiewiczowi, że dosyć jasno na ostatniej sesji na której Pan Zdzisław podnosił sprawę klubów wyjaśniła. Powtórzyła raz jeszcze, że kompetencja rady nie może wkraczać w to ile klubów i jakich istnieje na terenie gminy Skępe. Kluby mają ograniczoną kwotę pieniędzy jaką przyznaje Burmistrz w budżecie i radni to zatwierdzają. Przedstawiają one swoje zadania do wykonania, które są oczywiście znane, kluby dostały po takiej samej kwocie pieniędzy do wykonania i radni   w działalność tych klubów już nie wkraczają. Radni dostają na koniec roku sprawozdanie z  działalności tych klubów. Powiedziała, że nie widzi kompetencji rady do oceny działalności  tych klubów.

Przewodniczący Rady dopowiedział, że Burmistrz rozlicza kluby z  wydanych pieniędzy.

Pan Zdzisław  Malkiewicz odpowiedział, że niektórzy działacze mówią mu o tym co się dzieje, jadą z młodzieżą na zawody i nie mają pieniędzy, a więc musza jeździć za swoje środki. Klub „Błękitni Skępe ” ma większą pulę pieniędzy aniżeli „Klub Skompensis”, w którym się więcej dzieje i na to chciał zwrócić uwagę. Pieniądze powinny być wydatkowane na młodzież, a nie na zawodników, którzy w klubie trenują ponad 20 lat itd. Powiedział, że należy zwrócić uwagę na szkolenie młodzieży i na co te pieniądze są wydatkowane. W klubie Skompensis” jest żeńska liga siatkówki, która sobie daje naprawdę radę,  należałoby zwrócić uwagę  na co  pieniądze są wydatkowane.

Radny Gołębiewski odniósł się do wypowiedzi i powiedział, że klub „Błękitni Skępe” i klub „Skompensis” działają na zupełnie innych zasadach. Klub „Skompensis” jest klubem uczniowskim, a więc cała baza sportowa jest nieporównywalna do klubu „Błękitni Skępe”. Jeżeli chodzi o uczestnictwo, to radny bywa na treningach piątkowych i z wielkim zadowoleniem stwierdza, że młodzież chętnie przychodzi, a ponadto  planowane są zmiany w zarządzie i władzach klubu i są już efekty. Jeżeli chodzi o działalność to nie należy klubów porównywać, bo są znacząco odmienne.

Radny  powiatowy M. Linkowski podziękował Burmistrzowi za przygotowanie uchwały, którą radni przyjęli na sesji, a która umożliwia mu podpisanie umowy o dalszej współpracy z gminą. Powiedział, że chodzi o plac miejski gminny z  częściowym przeznaczeniem  na szkolenie kandydatów na kierowców.

Pan Wojciech Wiśniewski odczytał (w załączeniu) skargę na Dyrektora Gimnazjum Wojciecha Budzyńskiego,  skierowaną do Burmistrza   o zainteresowanie się metodami i stylem zarządzania gimnazjum.

Z-ca Burmistrza odniósł się do przeczytanego pisma, powiedział, że Pan Wiśniewski poruszył bardzo ważną kwestię dowozu i korzystania ze środków, które są zaangażowane w dowóz dzieci i młodzieży do szkół. Na obecną chwilę pismo w sprawie możliwości korzystania z naszego autobusu jest wystosowane oficjalne tylko jedno. Przypadki przytoczone przez Pana Wiśniewskiego nie są  znane urzędowi. W jego ocenie szkołą zarządza dyrektor i on ponosi pełną odpowiedzialność za formę nadzoru nad tym co się na terenie i w obrębie  szkoły dzieje. W gestii dyrektora jest zapewnienie takich warunków, które zapewniają bezpieczeństwo. Uważał, że postępowanie Pana Dyrektora w kwestii przebywania osób nie upoważnionych na terenie szkoły, która nie jest placówką taką jak urząd, który służy do obsługi interesantów jest właściwa. Taka była ocena jego sytuacji,  będzie ta sytuacja analizowana i jeszcze na ten temat będą prowadzone  rozmowy.

Pan Zdzisław Małkiewicz odpowiedział radnemu Gołębiewskiemu, że nikogo nie oczernia, ale jak rozmawia z zawodnikami to sami mu mówią jak jest, np. do Dobrzynia na mecz  dojechali własnym transportem i nie mieli nawet składu, a zajęte miejsce samo mówi za siebie.

Radny Gołębiewski nie zgodził się  tym  co powiedział Pan Zdzisław Małkiewicz. Wyjaśnił, że  w prasie wyczytał ostatnio, że klub „Błękitni Skępe” w zawodach miał bardzo wysoką lokatę. Zaapelował, aby dać pracować ludziom i pozwolić im trenować, a porównywanie pewnych rzeczy jest nie na miejscu.

Przewodniczący Rady wtrącił uwagę  do wystąpienia Pana Wiśniewskiego, że faktycznie szkołami zarządzają dyrektorzy, ale pracę dyrektorów  w szkołach nadzoruje Burmistrz.

Burmistrz w imieniu własnym i wszystkich pracowników miasta i gminy Skępe złożył wszystkim mieszkańcom, radnym i sołtysom  świąteczne życzenia.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za przesłanie świątecznych życzeń i złożył w imieniu własnym i wszystkich  radnych życzenia Wesołych Świąt.

 

Pkt. 12

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski