Skępe, dnia  6.02.2014r.

UMIG.6220.1.1.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

      Działając na podstawie  art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3  października  2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 – ze zm.), oraz art. 61 §1 i §4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 – ze. zm.),

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu 5 lutego 2014r. wpłynął wniosek  P. Stanisława Sochockiego,  zam. Karnkowskie Rumunki 29, 87 – 600 Lipno  o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 660 kW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanych  na działkach nr 150 i 153 w miejscowości Jarczewo, gmina Skępe.

Mając na uwadze, że ww. zadanie  zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem, zaś zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2  organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Ponadto, informuje się strony postępowania o wynikających z art. 10 § 1 KPA uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu w każdym stadium i wypowiadania się co do zebranej dokumentacji w sprawie.

Informuje się również, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie  Urzędu   Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16, I piętro  w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji (art. 33 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 34 cytowanej wyżej ustawy , każdy ma prawo składania  uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 – ze zm.)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Ogłoszenie zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Skępe oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Skępe

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy                                         

ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem                                         

dnia  6 lutego  2014 roku.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia ..................................................

 

Sporządził: Jacek Frymarkiewicz