UCHWAŁA Nr XIII/ 92 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 kwietnia  2004 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem Nr IX/66/2003 z dnia 09.12.2003r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2004 r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr  147, poz. 1231 z późn.zm.)

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr IX/66/2003 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2004 r. wprowadza się zmianę polegającą na dopisaniu w § 3 pkt 8 w brzmieniu:

 

 „8. Współudział w modernizacji i adaptacji obiektów, które poprzez działalność edukacyjno-informacyjną będą wspomagały rozwiązywanie lokalnych problemów uzależnień i przemocy”.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Burmistrz
                                                                                                    Andrzej Gatyński