UCHWAŁA Nr XIII/ 91 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 kwietnia  2004 roku

 

w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Skępem

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje

 

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w Skępem oznaczonej w ewidencji gruntów obręb: Skępe nr 1 jako działka nr 526 o pow. ok.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Burmistrz
                                                                                                Andrzej Gatyński