Uchwała Nr XXXII/259/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4  lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1  otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości26.0062.512,35zł.,z tego:

1) dochody bieżące w wysokości24.477.413,35zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości1.585.099 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.386.781,35 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2  otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości27.661.268,35., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości23.616.501,35zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości4.044.767zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości3.386.781,35 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 3."

3) § 6  Określa się zadania inwestycyjne w 2014 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3  do niniejszej uchwały.

4) § 7  otrzymuje brzmienie: ,,§ 7  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.598.756 zł.,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie528.731 zł.,

5) § 12 otrzymuje brzmienie: ,,§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie1.598.756zł.,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie528.731 zł.,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę650.000 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urżędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 27.537 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 750 rozdział 75075„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 0830 /+/ 500 zł.,

dział 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0690 /+/ 500 zł.,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkoły'' § 0830 /+/ 1.340 zł. i § 0970 /+/ 310 zł.,

- dział 900 rozdział 90003„Oczyszczanie miast i wsi'' § 0830 /+/ 4.300 zł.,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność § 0970 /+/ 50 zł.

2) Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Skępem kwota /+/ 16.948 zł. i Gimnazjum kwota /+/ 3.589 zł.

Wydatkizwiększenie o kwotę 27.537 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Urealnienie planu wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

- rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” /+/ 3.473 zł.,

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”/-/ 3.473 zł.

2) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych  działach:

a) dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola'' /-/ 43.000 zł. w tym:

- PP w Skępem /-/ 21.500 zł.

- PP w Wiosce /-/ 21.500 zł.

b) 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki'' /±/ 540 zł.

3)  Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce w następujący sposób:

- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 4.328 zł.,

- dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 4.328 zł.

Wyżej wymieniona zmiana związana jest z zapewnieniem środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

4) Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczenia w:

a) Szkole Podstawowej w Skępem kwota /+/ 16.948 zł. w tym:

- § 4210 - 8.948 zł. ,              - § 4270 - 8.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont sal nr 15, 16 oraz części korytarza na I piętrze.

b) Gimnazjum w Skępem kwota /+/ 3.589 zł.

- § 4210 - 3.589 zł. z przeznaczeniem na zakup nowego projektora oraz zakup materiałów na bieżące potrzeby.

5) Urealnia się załącznik Nr 3  "Zadania inwestycyjne w 2014 r." poprzez wprowadzenie następujących inwestycji:

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe'' - kwota 27.000 zł.,

-  „Przebudowa ul. Lipowej w Skępem” - kwota 23.000 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 9  głosów

- przeciw uchwale oddano 1  głosów

- wstrzymujących się głosów - 5.