UCHWAŁA Nr XIII/ 90 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 w związku z art.18a ust.3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn.zm.)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.  Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi zał. Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Oddział we Włocławku pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem (Zał. Nr 2).

3. Ustala się, że po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok w wersji stanowiącej zał. Nr 3 do uchwały, Rada Miejska w głosowaniu jawnym udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tego tytułu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                               

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                         Burmistrz
                                                                                                                 Anddrzej Gatyński