Uchwała Nr XXXII/260/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594z póź.zm.) oraz art.41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.  W uchwale  Nr XXX/253/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Miasta i Gminy Skępe, wprowadza się nastepujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 w Dziale III uchyla się pkt 8.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski