Uchwała Nr XXXII/261/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r.  poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 i poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem przyjętym Uchwałą Nr XIV/135/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem , wprowadza się następujące zmiany:

) po § 1 pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm);

2) w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych należy przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

§ . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski