Uchwała Nr XXXIII/265/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Nie bądź sępem - ucz się w Skępem!" w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w poddziałaniu 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.[1]))uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą "Nie bądź sępem - ucz się w Skępem!" w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w poddziałaniu 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013).

§ 2. 1. Ustala się, że w ramach realizacji Projektu Miasto i Gmina Skępe wniesie wkład własny w wysokości stanowiącej 15% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu to jest w wysokości do 73.120,00 zł;

2. Wkład własny zostanie wniesiony w formie niepieniężnej w wysokości do 72.620,00 zł oraz pieniężnej w wysokości do 500,00 zł.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W dniu 30.08.2013 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nie bądź sępem – ucz się w Skępem!”, który będzie realizowany w Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem. Projekt zakłada przede wszystkim wsparcie uczniów, zarówno wykazujących problemy edukacyjne, jak i tych szczególnie uzdolnionych, gdzie stwierdzono konieczność stymulowania dalszego rozwoju zainteresowań i talentów. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu zajęć, zarówno w budynku gimnazjum, jak i wyjazdowych, poza granicami Miasta i Gminy. Działania te zostaną wsparte zakupionym sprzętem i pomocami dydaktycznymi. W dniu 27.01.2014 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo informujące, iż projekt został pozytywnie oceniony podczas oceny merytorycznej i skierowany do dalszych negocjacji, po których możliwym będzie zawarcie umowy i rozpoczęcie jego realizacji. Jednym z dokumentów koniecznych do zawarcia umowy jest uchwała Rady o przyjęciu wniosku do realizacji.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318