Uchwała Nr XXXII/263/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.[2]))uchwala się, co następuje:

§ 1.  Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. , poz. 645 i poz. 1318.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r.  poz. 1544, poz. 1548, z 2013 r. poz. 509