Uchwała Nr XXXII/264/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.[1])) oraz art. 229 pkt 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożoną przez Pana Józefa Kuroczyckiego zam.87-630 Skępe, ul.Dworcowa 8  uznać skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały poprzez jej doręczenie skarżącemu powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W związku ze złożoną w dniu 10.12.2013 r. skargą przez pana Józefa Kuroczyckiego zam. Skępe ul. Dworcowa 8, na to, że jest dyskryminowany w przyznawaniu pomocy przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22.01.2014 r. stwierdziła:

W dniu 18.11.2013r. pan Kuroczycki  złożył  wniosek o pomoc finansową na zabezpieczenie egzystencji i zakup lekarstw, w dniu 21.11.2013r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne: pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy z w miejscu zamieszkania. W toku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że Pan Kuroczycki prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z 84-letnią matką. W związku z tym, iż pracownik socjalny nie otrzymał dokumentu potwierdzającego wysokość emerytury matki pana Kuroczyckiego, w dniu 25.11.2013r. wysłał wezwanie, na podstawie art.4, art.8, art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz art.64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) do uzupełnienia braków w materiale dowodowym, wyznaczając jednocześnie termin 7 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Pan Kuroczycki w dniu 28.11.2013r. złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe pismo, że zaskarża wezwanie z dnia 25.11.2013r. wysłane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie uzupełnienia braków w dokumentacji. W swoim piśmie podnosił, iż matka prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Z dokumentacji znajdującej się w Ośrodku wynika, że Pan Kuroczycki prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką. Dlatego ponownie pismem z dnia 28.11.2013 r. Pan Kuroczycki został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku o pomoc, wyznaczając datę uzupełnienia do dnia 09.12 2013r. Został poinformowany również, iż w przypadku nie uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Pan Kuroczycki nie uzupełnił wniosku o brakujący dokument w wyznaczonym terminie, co w konsekwencji spowodowało, iż wniosek pozostał bez rozpoznania. W dniu 09.12.2013r. został powiadomiony na piśmie, że na podstawie art.64 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98. Poz. 1071 z późn. zm.) wniosek w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej pozostaje bez rozpoznania i postępowanie zostaje pozostawione bez dalszego biegu.

Pan Kuroczycki korzystał ze świadczeń pomocy społecznej w MGOPS Skępe od sierpnia 2007 do września 2011r. otrzymał pomoc, jako osoba samotnie gospodarująca (zasiłki celowe i okresowe). Od września 2011r. , systematycznie składał odwołania od decyzji wydanych przez Ośrodek do organu II instancji, jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, zaś od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku wnosił skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W toku prowadzonych postępowań ustalono, że pan Kuroczycki prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką. Skarga Pana Kuroczyckiego w sprawie utrzymanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku została odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Zatem można stwierdzić, że postępowanie administracyjne wykonane przez Ośrodek było prowadzone z zachowaniem procedur prawnych.

Reasumując, każdy wniosek i każde pismo złożone do Ośrodka rozpatrywane jest w sposób obiektywny i wnikliwy z zachowaniem obowiązującego prawa w tym zakresie, dlatego skarga pana Kuroczyckiego w ocenie komisji  jest bezzasadna.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. , poz. 645 i poz. 1318.