Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 14212200-2 kruszywo

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Adam Godlewski – pokój nr 13 – tel. 54 287-85-27, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

1)    Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-

2)    Dostarczony gruz kruszony nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.

3)    Dostarczone kruszywo musi charakteryzować się zrównoważoną zawartością frakcji poszczególnych wielkości mieszczących się w przedziale 0-31,5 mm bez zdecydowanej przewagi frakcji jednej wielkości.

4)    Wykonawca będzie dostarczać zamówione kruszywo sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi (wyładunek z tyłu pojazdu) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie Miasta i Gminy Skępe.

5)    Wielkość i miejsce dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający - telefonicznie wg. potrzeb, na dwa dni przed terminem dostawy - przybliżony harmonogram dostaw zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a dostawcą, przy czym dostawa nie może nastąpić później niż do godz. 12.00 każdego dnia, pod rygorem, iż dostawa dokonana po wyznaczonej godzinie nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego.

6)    Dostarczone kruszywo będzie odbierał zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami zamawiającego i dostawcy lub osób przez nich upoważnionych.

7)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości dostarczonego kruszywa na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych, jak również jakości i wielkości dostarczonego kruszywa.

8)    Dostawa musi się rozpocząć nie później niż w tydzień po zawarciu umowy po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zamawiającego.

9)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia, ale nie więcej niż 20% jego zakresu.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych”

1.    Część nr 1: Dostawa kruszywa betonowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3.340 ton;

2.    Część nr 2: Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 430 ton.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2014 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku w tym zakresie Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu wymienionego w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

8.1.2.1.1. dla części numer 1: co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawy gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 mm w ilości co najmniej 3.000 ton;

8.1.2.1.2. dla części numer 2: co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawy kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości co najmniej 400 ton.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku w tym zakresie Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu wymienionego w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi udokumentować:

8.1.4.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 10.000,00 zł.;

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.3.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 07.04.2014 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2014 r. pod numerem 103972 - 2014.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Zmieniony zostaje § 4 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1.         „Wykonawca będzie wystawiać  Zamawiającemu faktury VAT za zakupiony gruz i kruszywo po zakończeniu każdego miesiąca realizacji dostaw obejmujące dostawy wykonane w tymże miesiącu”.

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

 

W związku z faktem, iż powyższa zmiana nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Skępe, dn. 02.04.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Dostawę gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3.340 ton oraz kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 430 ton

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.5.2014 na Dostawę gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3.340 ton oraz kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 430 ton zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część nr 1: Dostawa gruzu betonowego o frakcji 0-31,5:

 

MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5, 87-500 Rypin

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy firmy MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części nr 1

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin;

100,00%

100,00 pkt

4

Firma Handlowo – Usługowa „AgroWap”

Wilczyński Łukasz

ul. Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

Wykonawca wykluczony

Oferent odrzucony

 

Część nr 2: Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5:

 

Firma Handlowo – Usługowa „AgroWap” Wilczyński Łukasz
ul. Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Firmy Handlowo – Usługowej „AgroWap” Wilczyński Łukasz, ul. Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części nr 2

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

PUH ROL-POL s.c. Jan i Teresa Różanowscy

Myśliborzyce 27, 09-414 Brudzeń Duży

Wykonawca wykluczony

Oferent odrzucony

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

HITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

96,40%

96,40 pkt

3

Firma Handlowo – Usługowa „AgroWap”

Wilczyński Łukasz

ul. Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

100,00%

100,00 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowy w sprawie zamówień publicznych zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy.

Skępe, dnia 25.04.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3.340 ton oraz kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 430 ton

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2014 na Dostawę gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3.340 ton oraz kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 430 ton, zamówienie zostało udzielone następującym Wykonawcom:

 

Część nr 1: Dostawa gruzu betonowego o frakcji 0-31,5 mm:

 

MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5, 87-500 Rypin

 

Data udzielenia zamówienia: 16.05.2014 r.

 

Część nr 2: Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm:

 

Firma Handlowo – Usługowa „AgroWap” Wilczyński Łukasz
Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 13.05.2014 r.

 

Skępe, 23.05.2014 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe