PROTOKÓŁ NR XI/2004

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 18 lutego 2004 roku.

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                         - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

        - Pan Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy;

        - Pani Romana Tężycka                            - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy;

        - Pan Józef Sobociński                              - Sekretarz Miasta i Gminy;

        - Pani Barbara Leśniewska                       - Skarbnik Miasta i Gminy;

        - Pan Dariusz Galek                                 - Radca Prawny Urzędu MiG;

        - Pan Marian Gabryszewski                      - Insp. ds. rol. i zaopat. w wodę Urzędu MiG;

        - Pan Ryszard Gorzycki                            - Insp. ds. budownictwa UMiG.

 

XI Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych, radnych powiatowych – Pana Piotra Wojciechowskiego, Pana Sławomira Błażejewskiego,  Pana Woźnickiego Tomasza, Pana Antoszewskiego Antoniego i Pana Burmistrza, Panią Burmistrz oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni i w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr X/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.

Do protokołu X Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt porządku obrad (stanowi załącznik do protokołu). Do przedstawionego porządku nie było uwag i przyjęty został   j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Skępem.

W uzasadnieniu Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem wpłynął wniosek Pana Mirosława Szczepańskiego i Pani Elżbiety Górnej, współwłaścicieli nieruchomości składających się z działek nr nr 279 i 293 o łącznej powierzchni 0,40ha stanowiące drogi, tj. ulicę Pszczelą i część ulicy Słonecznej.

Wnioskodawcy, celem uregulowania stanu faktycznego i prawnego zaproponowali zamianę ww. działek na działkę budowlaną nr 1699/5 o powierzchni 0,15ha położoną w Skepem przy ul. Kujawskiej.

W związku z tym, wywołanie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Do projektu uchwały odniósł się radny Pan Jacek Płoszyński, który zwrócił się z pytaniem, co do zainteresowania zamienianą działką budowlaną innych osób.

W odpowiedzi Sekretarz Pan Józef Sobociński poinformował, że odbyły się dwa przetargi na sprzedaż tej działki z  wynikiem negatywnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Narutowie oraz zmiany obwodu szkolnego.

Dwuoddziałowa Szkoła Podstawowa w Narutowie liczy obecnie 18 uczniów i 7-ro dzieci w klasie „0”. Przewidywana liczba uczniów w latach następnych będzie na tym samym poziomie (dane z ewidencji ludności UMiG). Roczny budżet szkoły na rok 2004 wynosi 151.929 zł.

Po zlikwidowaniu Szkoły Podstawowej w Narutowie dzieciom z obwodu tej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Skępem, do której będą dowożone.

Ze względu na małą liczebność klas i wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych w gminie, zasadna jest likwidacja Szkoły Podstawowej w Narutowie.

Burmistrz Pani Romana Tężycka w swojej wypowiedzi odniosła się do obu projektów uchwał, a mianowicie dot. Szkoły Podstawowej w Narutowie i Szkoły Podstawowej w Łąkiem stwierdzając, że na decyzję likwidacji szkoły w Narutowie główny wpływ miała bardzo mała liczebność dzieci i duże koszty utrzymania szkoły. Nadmieniła, że z dwóch nauczycieli tej szkoły – jeden odchodzi na emeryturę, a drugiemu zapewniona będzie praca    w innej szkole.

Odnośnie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łakiem w Filię Szkoły Podstawowej w Skępem Pani Burmistrz oznajmiła, że sugerowano się bardzo dużym oporem mieszkańców Łąkiego, co do likwidacji szkoły, a także zachowaniem 2 etatów nauczycielskich.

Radna Pani Anna Smużewska wskazała na słuszną decyzję, co do likwidacji szkoły  w Narutowie, argumentując to małą liczebnością klas, a także złymi warunkami socjalno-bytowymi szkoły jak: niedogrzanie budynku, brak dożywiania dzieci.

Zwróciła także uwagę na brak oporu rodziców w tym roku, co do likwidacji szkoły, w przeciwieństwie do roku ubiegłego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkiem złożył oświadczenie dotyczące możliwości przyjęcia chętnych dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Narutowie do szkoły w Łąkiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta 14 głosamiprzy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łąkiem   w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem oraz zmiany obwodu szkolnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały podkreślił, że dwuoddziałowa Szkoła Podstawowa w Łąkiem liczy obecnie 23 uczniów i 11 –ro dzieci        w klasie „0”. W latach następnych liczba uczniów będzie utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Roczny budżet szkoły na rok 2004 wynosi 140.044 zł.

Mając na względzie wnioski rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o utrzymanie Szkoły Podstawowej w Łąkiem, jak też możliwość zapewnienia pracy nauczycielom pracującym w tej placówce, zasadne jest przekształcenie Szkoły Podstawowej w Łąkiem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkiem Janusz Kozłowski przybliżył pokrótce historię szkoły, którą zarządz od sześciu lat. Właśnie sześć lat temu przeprowadzono w szkole remont kapitalny, gdzie stworzono godne warunki do kontynuowania nauki. W bieżącym roku szkolnym wprowadzono do nauczania j. angielski oraz utworzono salę komputerową.

Wyraził nadzieję, że Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem będzie dbała o filię szkolną.

Radna Pani Anna Smużewska zaapelowała do radnych o rozsądną decyzję, co do przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łąkiem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej          w Skępem. Wskazała na bardzo małe oszczędności, w związku z przekształceniem szkoły oraz na pozbawienie placówki jej samodzielności, spowodowanej likwidacją stanowiska kierowniczego w szkole, co w znacznym stopniu utrudni zarządzanie.

Zastrzegła także, że jest to jej wyłączna opinia, a radni sami wypowiedzą się poprzez głosowanie.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem Maria Stankiewicz powiedziała, że zamysłem  i intencją władz gminnych przy podejmowaniu decyzji o przekształceniu szkoły w Łąkiem  w filię było to, żeby szkoła w Łąkiem stanowiła integralną część Szkoły Podstawowej   w Skępem i funkcjonowała na takich samych zasadach i uwarunkowaniach. Chodziło także o zbliżenie dzieci obu szkół.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  14 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Pkt 5

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami rady.

Burmistrz przedstawił zebranym informację dotyczącą realizacji przez gminę następujących przedsięwzięć (informacje stanowią załączniki do protokołu):

1) prac wykonywanych na terenie miasta i gminy  przez pracowników robót gospodarczych   i robót publicznych w dniach 10.12.2003r. – 17.02.2004r., a w szczególności:

- odśnieżanie ulic i dróg gminnych własnym sprzętem;

- wywóz stałych odpadów komunalnych od ludności i miejsc użyteczności publicznej;

- prace porządkowe wokół gminnego wysypiska śmieci;

- prace porządkowe w miejscach użyteczności publicznej;

- wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych z Boguchwały;

- wycięcie drzew chorych i uszkodzonych oraz zakrzewień  i zadrzewień przy ulicach: Sierpeckiej, Komunalnej i Kolejowej;

- remont dróg w Czermnie, Likcu i ulicy Zielonej, poprzez nawożenie i wyrównywanie szlaką.

2) opracowania harmonogramu wywozu stałych odpadów komunalnych od ludności i miejsc użyteczności publicznej z terenu miasta i gminy Skępe;

3) przygotowania projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych:

a) funduszu przedakcesyjnego – SAPARD, gdzie 15 września ubiegłego roku został złożony wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej z Wioski do Jarczewa;

b) funduszu strukturalnego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów, a mianowicie:

- budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej z Wioski do Jarczewa;

- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Józefkowo;

- budowa wodociągu wraz z przyłączami na odcinkach Czermno – Babie Ławy, Moczadła – Ławiczek i Zajeziorze – Rumunki Skępskie – I etap;

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wólka – Szczekarzewo – Łąkie – I etap;

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skępem;

4) przystąpienia do zmiany studium kierunków i uwarunkowań do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy – ustalony został okres do 20 marca br. jako czas na składanie wniosków do studium;

5) ogłoszenia przetargu na dostawę 1.400 ton żużla na drogi gminne. Harmonogram całości prac remontowych na drogach gminnych zostanie uzgodniony po konsultacjach  z Komisjami Rolnictwa i Budownictwa. Prośba do sołtysów i rad sołeckich o zgłaszanie wniosków do urzędu odnośnie remontów dróg w sołectwach;

6) wykonania zadań z zakresu rolnictwa i wodociągowania gminy za okres 01.01 – 16.02.2004r., a mianowicie:

- przerwania robót przy budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowościach Wólka – Likiec, Żuchowo – Pokrzywnik, w związku z minusowymi temperaturami;

- opracowywania dokumentacji technicznej pod budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Wólka – Szczekarzewo – Łąkie, Zajeziorze – Gęstowarka – Rumunki Skępskie, Moczadła – Ławiczek, Czermno – Czarny Las – Babie Ławy.

Występują trudności z uzyskaniem oświadczeń zgody wejścia na grunt od czterech    właścicieli działek, bez których nie można wystąpić o pozwolenie na budowę;

- podpisania umowy na odbiór padłych – bezdomnych zwierząt z Zakładem Utylizacji Zwierząt;

- dotacji na klęskę suszową w 2003 roku i udzielaniem przez BS w Skępem nisko oprocentowanych kredytów;

7) zalesiania gruntów rolnych, a w szczególności:

- określania powierzchni gruntów rolnych do zalesienia – „roczny limit zalesień”;

- warunków, jakie muszą spełniać grunty rolne, aby mogły być przeznaczone do zalesienia;

8) obiektów oświetlenia ulicznego wykonanych i planowanych w 2004 roku;

9) przystąpienia gminy do Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych – forma przystąpienia do funduszu;

10) wstąpienia samorządu gminnego do Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego – składka roczna 300 zł;

11) przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skępem, a mianowicie:

- możliwości skorzystania z szybkiej ścieżki legislacyjnej, jaką stwarza firma PEPEBE, która jest przywięziennym zakładem pracy działającym na rynku budownictwa od 1953r. i jest zakładem rządowym (zgodnie z rozdziałem 1 art.6 ust.1 pkt 3b ustawy o zamówieniach publicznych  z dnia 10 czerwca 1994r., podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, składające zamówienia na wyroby i usługi w przywięziennych zakładach pracy, są zwolnione z procedur określonych ustawą);

-  złożonym wniosku o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- powołaniu zespołu koordynacyjnego do analizy ofert firm zgłoszonych do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem;

12) zmianie w składzie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- przewodniczącą komisji została Pani Ewa Pilewska;

- nowym członkiem komisji został Pan Witold Wiśniewki – komendant miejscowego Posterunku Policji;

Burmistrz poruszył temat zmiany lokalizacji komisji, a mianowicie:

- komisja wyraziła chęć lokalizacji przy Urzędzie Miasta I Gminy w Skępem (po bibliotece);

- jest propozycja przeniesienia biblioteki gminnej do budynku GOK. 

 

Burmistrz także przybliżył wizję budowy wspólnego, międzygminnego wysypiska stałych odpadów komunalnych zlokalizowanego w Lipnie. Poinformował o wstrzymaniu prac przy budowie wysypiska gminnego w Lubówcu.

Nadmienił, że w najbliższych dniach w Chrostkowie odbędzie się spotkanie Starosty              z wójtami i burmistrzami powiatu lipnowskiego, gdzie głównym tematem będzie właśnie budowa międzygminnego wysypiska śmieci.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz podziękował Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Narutowie Panu Wiesławowi Kruszewskiemu, za inicjatywę w sprawie uświadamiania mieszkańców o słuszności likwidacji tamtejszej szkoły.

Nawiązał do współpracy Filii Szkolnej w Łąkiem  ze Szkołą Podstawową w Skepem, a także zaapelował do związków zawodowych nauczycieli o nakłanianie nauczycieli do odchodzenia na emeryturę, co spowoduje nowe miejsca pracy dla młodych ludzi.

Podziękował radnym za podjęcie uchwał dot. reorganizacji sieci szkół podstawowych.

Pani Burmistrz Romana Tężycka poruszyła dwa problemy, dotyczące realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie, odnośnie:

1) dożywiania dzieci szkolnych, gdzie objęto 772 dzieci na kwotę 16.700 zł;

2) świadczeń rodzinnych, w myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003r., gdzie będą musiały być utworzone w urzędzie dodatkowe stanowiska pracy (2 lub 3) dla realizacji nałożonego zadania.

 

Pkt 6

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Rafał Szczęsny poruszył dwa problemy, a mianowicie:

- obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych na 2004 rok związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie firma, której jest właścicielem, jest największym ich płatnikiem w gminie;

- podniesienia pensji Burmistrzowi.

Nadmienił, że aktywnie popierał i głosował za dwoma wspomnianymi rozwiązaniami i z tego też powodu dochodzą go słuchy o układzie między nim a Burmistrzem.

Kategorycznie zaprzeczył tym insynuacjom, a w dowód tego zobowiązał się przekazać na oświatę gminną  różnicę podatku, jaki by zapłacił wg stawek ustalonych na 2003 rok i stawek tegorocznych. Jego zdaniem uwolni go to od wszelkich podejrzeń, co do układów z Burmistrzem, a także da wewnętrzny spokój dla samego siebie.

Powiedział także, że obniżenie podatku miało na celu wyzwolenie nowych miejsc pracy  u miejscowych przedsiębiorców.

Przypomniał także, że to on wnioskował o dokonanie przez radnych oceny pracy Burmistrza  na koniec każdego roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż to Rada Miejska podjęła decyzję  w głosowaniu o podwyżce pensji dla Burmistrza.

Radny Pan Jacek Płoszyński podjął problem gminnego wysypiska stałych odpadów komunalnych, a konkretnie terminu podjęcia ostatecznej decyzji, co do wyboru koncepcji jego budowy i lokalizacji.

Optował także za formą przetargową wyboru firmy dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem.

Burmistrz odpowiedział, że odnośnie lokalizacji gminnego wysypiska śmieci będzie wiadomo po spotkaniu Starosty z wójtami i burmistrzami w Chrostkowie. Nadmienił także, że koszt ogólny budowy międzygminnego wysypiska śmieci w Lipnie wahać się będzie w granicach  7-8 mln. zł. Oznajmił także, że nie podpisze żadnej umowy bezprzetargowej pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skępem bez zgody rady, gdyż mógłby być podejrzany o jakiekolwiek manipulacje.

Ustosunkował się także do wypowiedzi radnego Pana Rafała Szczęsnego stwierdzając, że są  to tylko insynuacje, domniemania i bezpodstawne plotki.

Radna Pani Jolanta Kozłowska wyszła z propozycją rozesłania ankiet wśród społeczeństwa gminy, odnośnie pracy Burmistrza i jego organu wykonawczego – Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że takie ankiety nie są w pełni wiarygodne  i nie odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego.

Radny Powiatowy Pan Sławomir Błażejewski odniósł się do dwóch spraw, a mianowicie:

- budowy składowiska stałych odpadów komunalnych stwierdzając, że pojedyncze gminy nie są w stanie wybudować własnego wysypiska śmieci. Jego zdaniem tylko poprzez związki miedzygminne można zrealizować te inwestycje;

- obniżania stawek podatkowych; przytoczył przepisy prawne dotyczące regulacji podatkowych przez gminy poparte konkretnymi przykładami niektórych samorządów.

Dyrektor Gimnazjum Wojciech Wiśniewski poruszył problem rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem, a konkretnie przedstawił swoje stanowisko, w sprawie wyboru firmy budowlanej. Optował za wyborem tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, tj. firmy bezprzetargowej argumentując:

- szybkim rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji ( kwiecień 2004r. – sierpień 2005r.);

- kompleksową obsługą inwestycji budowlanych (od koncepcji projektowej po oddanie do użytkowania obiektu w stanie „pod klucz”);

- zleceniem realizacji zadań inwestycyjnych jednej firmie.

Wyraził także swoje zadowolenie z podjęcia decyzji rozbudowy szkoły w Skępem na potrzeby Gimnazjum, co wpłynie korzystnie na rywalizację z sąsiednią szkołą z Karnkowa, do której dużo dzieci z naszej gminy uczęszcza. Ponadto powstanie nowoczesny obiekt oświatowy w Skępem.

Radna Pani Anna Smużewska przypomniała, że była inicjatorką projektu dotyczącego funkcjonowania Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Skępem.

Oznajmiła, że jest przeciwna wszelkim formom bezprzetargowym, jej zdaniem przetarg wpływa na oszczędności, znalezienie najtańszego i terminowego wykonawcę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkiem wskazał na niedociągnięcia władz samorządowych odnośnie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skepem na potrzeby Gimnazjum, a mianowicie stwierdził, że prace budowlane powinny już być rozpoczęte, a nie czas szukać firmy pod realizację inwestycji.

Burmistrz odpowiedział, że prace trwały od momentu uchwalenia budżetu, gdzie inwestycja rozbudowy szkoły jest ujęta. Obecnie głównie chodzi o uzyskanie pozwolenia na budowę i wtedy dopiero można będzie się starać o dofinansowanie inwestycji ze struktur unijnych.

Następnie przystąpiono do wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej, wchodzących w skład zespołu koordynacyjnego do analizy ofert firm zgłoszonych do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem, i tak:

- Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Reńda zgłosił radnego Romana Targańskiego;

- Radna Jolanta Kozłowska zgłosiła radnego Marka Pomirskiego;

- Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ostrowski zgłosił radnego Marka Reńdę;

- Radny Rafał Szczęsny zgłosił radnego Eugeniusza Morawskiego.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w zespole i w wyniku głosowania powołano jednogłośnie zespół, składający się z czterech zgłoszonych kandydatów.

W dalszej części głos zabrali:

Radny Powiatowy Antoni Antoszewski, który wyraził swoje zadowolenie, co do obniżenia stawek podatkowych w 2004 roku na terenie gminy Skepe – złożył gratulacje radnemu Panu Rafałowi Szczęsnemu za inicjatywę w tym zakresie.

Radny Powiatowy Tomasz Woźnicki przestawił pokrótce budżet powiatowy stwierdzając, że:

- budżet jest niezrównoważony;

- po raz pierwszy zadłużenie wynosi 65 tyś. zł;

- dochody wynoszą 25.897 tyś. zł, wydatki – 26.034 tyś. zł i w związku z tym deficyt    wynosi 137 tyś. zł.

Nadmienił, że jest zwolennikiem zrównoważonego budżetu, gdyż niezrównoważony budżet powoduje wzrost zadłużenia z roku na rok.

Poinformował, że z budżetu powiatowego 745 tyś. zł zostało przeznaczone na inwestycje realizowane w Zespole Szkół w Skępem, a konkretnie na termomodernizację (docieplenie budynku poprzez wymianę otworów okiennych i instalację ogrzewania olejowego).

Oznajmił także, że w dniu 27 lutego br. ma dojść do rozmów w sprawie utworzenia w Zespole Szkół w Skępem filii ATR w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w tym miejscu wyraził swoje zadowolenie i złożył podziękowanie dla całego Zarządu i Rady Powiatu.

Radny Powiatowy Piotr Wojciechowski wyraził także swoje zadowolenie z modernizacji obiektu Zespołu Szkół w Skępem, ponieważ wpłynie to na poprawę warunków socjalno-bytowych i podniesienie możliwości edukacyjnych młodzieży.

Odniósł się do funkcjonowania oświaty w powiecie, która funkcjonuje w oparciu o udzielane subwencje rządowe. Inna sytuacja panuje na szczeblu samorządowym, gdzie szkoły podstawowe i gimnazja z samej tylko subwencji nie utrzymałyby się i gminy muszą być zasilane z dochodów własnych. Wraz z subwencją oświatową, ponad 50% swoich budżetów przeznacza się na oświatę.

Wskazał także na bardzo dobrą współpracę samorządu gminnego z Rejonem Dróg Publicznych w Lipnie.

Radna Pani Anna Smużewska poinformowała o dobrej współpracę gminy ze Starostwem Powiatowym w zakresie oświaty, a konkretnie - utworzenia przy Szkole Podstawowej w Skępem punktu konsultacyjnego dla dzieci.

Radny Pan Marek Pomirski poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienia dotyczące nowego usytuowania targowiska gminnego i  lokalizacji domu handlowego.

Burmistrz odpowiedział, że to są tylko plotki i insynuacje. Nie podejmował żadnych rozmów i decyzji w sprawie zmiany miejsca targowiska gminnego. Odnośnie lokalizacji domu handlowego oznajmił, że decyzję w tej sprawie podejmuje Starostwo i nie ma on wpływu na jej zmianę.

Radny Powiatowy Pan Antoszewski Antoni podobnie jak jego przedmówcy wypowiedział się pozytywnie o staraniach ze strony Starostwa w sprawie utworzenia przy Zespole Szkół w Skępem filii ATR z Bydgoszczy.

Przedstawił problem oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie, wskazując na  zagrożenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej, reasumując wcześniejsze wypowiedzi dotyczące oświaty oznajmił, że mówiąc o oświacie w powiecie trzeba widzieć szanse i zagrożenia. Zagrożenia dotyczą bieżących wydatków szkół finansowanych tylko z subwencji oświatowej.

Sołtys Żagna poruszył problem zdominowania spraw oświatowych nad problemami rolnictwa i trudnej sytuacji rolników.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że dzisiejszym tematem wiodącym jest właśnie oświata gminna (zgodnie z planem Rady Miejskiej). Waga tego problemu wynika  z wielkości budżetu (dochody i wydatki) oraz zadań ustawowych.

Oznajmił także, że następne sesje będą poświęcone także i rolnictwu.

Pan Malanowski Jan poruszył problem szkód wyrządzanych w rolnictwie przez dziki i trudności związane z szacowaniem tych szkód i odszkodowaniami z tego tytułu.

Radny Pan Waldemar Kaczorowski zobowiązał się na dokładniejsze zbadanie tej sprawy.

Nadmienił także, że każda powstała szkoda powinna być zgłoszona w formie pisemnego podania.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem złożyła serdeczne podziękowania za duży wkład i inicjatywę włożoną na potrzeby i rozwój Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  w Skępem dla:

- Radnego Pana Rafała Szczęsnego;

- Firm: „DIANA’, „BISTANA” i „ZETMARK”.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał :

1) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie orzeczenia  o nieważności przepisu §6 uchwały Nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia  29 grudnia 2003 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skępe dotyczących (rozstrzygnięcie w załączeniu):

- wprowadzenia dodatkowych zapisów dla terenów o funkcji turystycznej w obszarze gminy i mieście Skepe z wyłączeniem sołectwa Sarnowo i terenu   o symbolu 17 UT – działka o Nr ewidencyjnym 694/5 położona we wsi Łąkie;

- nowych terenów o funkcji turystycznej w wybranych miejscowościach;

- wprowadzenia zapisów o zasadach zagospodarowania i użytkowania dla terenów byłych zakładowych ośrodków wypoczynkowych;

2) uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu (uchwała w załączeniu).

 

Pkt 7

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XI Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

 

       Protokolant

Zbigniew Małkiewicz