PROTOKÓŁ NR XXXIII/VI/2014

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  13 marca 2014 roku

 

 

 

 

 

 

     Sesję Nadzwyczajną  rozpoczęto o godzinie 1400 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem         - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                               - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

-Doradca burmistrza ds. oświaty Stanisław Jabłoński

-Inspektor Krzysztof Jaworski

 

XXXII Nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, witając radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego,  kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXXII/VI/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku

 

Do protokołu Nr XXXII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14  radnych).

 

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

 

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Nie bądź sępem-ucz się w Skępem!”  w ramach działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w poddziałaniu 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013)

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił inspektor Krzysztof Jaworski. Wytłumaczył, że w sierpniu ubiegłego roku został złożony wniosek na program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gimnazjum w Skępem. Był on odpowiedzią  na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski. Ocena tego konkursu trwała do stycznia tego roku, po czym burmistrz został zaproszony do negocjacji, które miały na celu ustalenie  ostatecznej wartości projektu, wielkości dofinansowania  i jego  zakres. Negocjacje te odbyły się 7 marca 2014 r. , gdzie uzyskano stanowisko kompromisowe, a w chwili obecnej trwa kompletowanie załączników do umowy, gdzie jednym z tych załączników jest uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do tego programu. Wartość całego projektu to 358.780  zł, z tego 304.963 zł stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego, natomiast wkład własny to 53.817 zł,  w tym finansowy 67 zł. W uchwale jest zapis, że jest to dofinansowanie wkładu własnego do określonej kwoty, a to dlatego, że projekt uchwały  był przygotowywany przed tymi wszystkimi poprawkami naniesionym i w wyniku negocjacji, a to co zostało naniesione na wniosek ponownie będzie wykonane przez Urząd Marszałkowski, i  gdyby pojawiła jakaś pomyłka, która skutkowałaby weryfikacją wkładu własnego to nie ma potrzeby podejmowania kolejnej uchwały. Powiedział, że są pewne założenia Unii Europejskiej jakie programy i działania w tych projektach  muszą być realizowane. Dlatego cały projekt został podzielony na kilka  etapów, ścieżek edukacyjnych, które są skierowane zarówno dla uczniów z  problemami w nauce jak i tych uzdolnionych. Przybliżył jak to się przedstawia w przypadku zajęć lekcyjnych (informacja w złączeniu materiałów).Podkreślił,  że należy pamiętać, iż Miasto i Gmina Skępe musi korzystać  z rygorów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ wszystkie zajęcia spełniają wymogi tzw. usług edukacyjnych i są opisane jednym kodem  CPV, gdzie na wszystkie te zagadnienia zostanie rozpisany przetarg z możliwością składnia ofert częściowych na każdy rodzaj zaplanowanych zajęć. Może zdarzyć się  tak, że cała obsługa będzie realizowana  przez firmę, która zaproponuje  najkorzystniejsze warunki i będzie ona rozliczana fakturą VAT, bądź przez  osoby fizyczne na podstawie umowy cywilno-prawnej. Decydowała będzie o tym cena. Na wyposażenie natomiast zostanie rozpisany odrębny przetarg lub zapytanie ofertowe.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radna E. Jastrzębska upewniła się czy projekt dotyczy tylko gimnazjum

Inspektor K. Jaworski odpowiedział, że wyłącznie gimnazjum.

Radna E. Jastrzębska zapytała, czy może być taka sytuacja, że nikt z nauczycieli Gimnazjum nie będzie realizował tego projektu, jeśli firma zewnętrzna wygra przetarg?

Inspektor K. Jaworski odpowiedział, że może być taka sytuacja. Z informacji w innych gminach wynika, że firmy zewnętrzne najczęściej są zainteresowane zajęciami związanymi nie bezpośrednio z  zajęciami podstawowymi takimi  jak j. polski czy matematyka i itp. tylko takimi jak różnego rodzaju warsztaty tematyczne. Zdarzają się przypadki, że również  firmy składają ofertę na całość zadania. W tym przypadku będzie decydowała cena za godzinę zajęć.

Radna E. Jastrzębska dopytała,  czy oznacza to też, że na dane zajęcie ofertę mogą składać także nauczyciele?

Inspektor K. Jaworski to potwierdził, jednak nauczyciel posiadający uprawnienia i  odpowiednie kwalifikacje.

Radna E. Jastrzębska podkreślił, że dobrze byłoby, aby nasi nauczyciel skorzystali  tej oferty .

Burmistrz podpowiedział, że   nauczyciele ze Szkoły Podstawowej mogą także uczestniczyć  w składaniu takich ofert.

Dyrektor  Gimnazjum W. Budzyński powiedział, że  mówił nauczycielom, iż jest taki projekt i gmina w tym projekcie będzie uczestniczyła, jednakże ze względu na trwającą procedurę nie można podać jeszcze precyzyjnych danych. Podał dla przykładu, że np. w Tłuchowie przejęła zajęcia firma zewnętrzna bo nauczyciele wystąpili ze zbyt wysoką ceną.

Przewodniczący Rady zapytał się o wkład pieniężny?

Inspektor K. Jaworski odpowiedział, że wkład  własny w cały projekt musi być  na poziomie 15 % , zatem wynosi 53.817,05  gr., i jest to w przeważającej części wkład niepieniężny. Natomiast wkład finansowy wynosi  zaledwie 67 zł. Wkład niepieniężny został rozpisany na udostępnienie sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej i komputerowej wg stawek, które Urząd Marszałkowski określa dla tego typu pomieszczeń.

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie   (głosowało 14 radnych).

Po podjętej uchwale burmistrz zaapelował do nauczycieli  z  terenu gminy, aby  przystąpili do tego programu i w ofercie podali rozsądne stawki, które pozwoliłyby im na realizację tego projektu.

 

Pkt. 6  

  Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski