PROTOKÓŁ NR XII/2004

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 marca 2004 roku.

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                            - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                                    - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

        - Pan Andrzej Gatyński                                        - Burmistrz Miasta i Gminy;

        - Pani Romana Tężyczka                                      - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy;

        - Pan Józef Sobociński                                         - Sekretarz Miasta i Gminy;

        - Pani Barbara Leśniewska                                  - Skarbnik Miasta i Gminy;

        - Pan Dariusz Galek                                              - Radca Prawny Urzędu MiG;

        - Pan Marian Gabryszewski                                - Insp. ds. rol. i zaopat. w wodę Urzędu MiG;

        - Pan Ryszard Gorzycki                                        - Insp. ds. budownictwa UMiG.

 

 

XI Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych, Pana Burmistrza, Panią Burmistrz oraz zaproszonych gości.

  

 

 Pkt 1

Sprawy organizacyjne.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni i w związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr X/2003 z dnia 18 lutego 2004r.

 

Do protokołu XI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e .

 

Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił zebranym, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu  komisji Rady Miejskiej padł wniosek o zdjęcie pkt. 9 projektu porządku obrad, dotyczącego rozpatrzenia wniosku grupy radnych w sprawie podjęcia uchwały  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe (wieś Łąkie).

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad, uwzględniający zmianę (stanowi załącznik do protokołu), który przyjęty został   j e d n o g ł o ś n i e .

 

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że gmina przystąpiła do realizacji budowy kanalizacji miejscowości Józefkowo. Zgodnie z projektem, na przedmiotowej działce zaprojektowana jest przepompownia, która umożliwi podłączenie 5 działek budowlanych, z czego 3 są już zabudowane oraz siedlisko Pana Ludwika Jagielskiego. Konfiguracja tego terenu uniemożliwia samoistny spływ ścieków, a z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia jest to najlepsza lokalizacja.

W zwiazku z tym, nabycie wymienionej działki stało się celowe i uzasadnione.

Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała została przyjęta -  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania nieruchomości gruntowych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały oznajmił, że na wniosek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, przed Komisją Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie toczy się postępowanie regulacyjne w sprawie zwrotu przejętych przez Państwo nieruchomości, stanowiących działkę nr 599/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym (przed wojną „mykwa”) i działkę nr 599/3 o łącznej pow.

Z uwagi na to, że nie ma możliwości zwrotu tych nieruchomości, roszczenie to może być uregulowane poprzez przekazanie nieruchomości zamiennej. Przekazanie Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu niezabudowanych nieruchomości o nr nr: 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 o łącznej pow. 0,7836 ha położonych w Wólce zaspokoi w pełni jej roszczenie.

W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Pan Andrzej Gatyński udzielił wyjaśnień dotyczących wartości zamienianych nieruchomości, która to wartość jest równoważna i wynosi około 42 tyś. zł.

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  j e d n o g ł o ś n i e .

 

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Narutowie oraz zmiany obwodu szkolnego.

 

Rada Miejska w Skepem na poprzedniej sesji podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2004 roku Szkoły Podstawowej w Narutowie, podając w uzasadnieniu niską liczebność klas i niską liczbę dzieci uczęszczających do tej szkoły (18 uczniów) oraz wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych w gminie.

Podjęta decyzja przez radnych została przedstawiona Kuratorium Oświaty, które przyjęło argumentację organu prowadzącego o likwidacji szkoły i postanowieniem z dnia 27.02.2004r. Nr DW.4352-16/04/MO, pozytywnie zaopiniowało podjęcie wspomnianej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dot. likwidacji Szkoły Podstawowej w Narutowie (postanowienie w załączeniu do protokołu).

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  14 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łąkiem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem oraz zmiany obwodu szkolnego.

 

Rada Miejska w Skepem na poprzedniej sesji podjęła uchwałę o zamiarze przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2004 roku Szkoły Podstawowej w Łąkiem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem, podając w uzasadnieniu również niską liczbę dzieci uczęszczających do tej szkoły (33 uczniów) oraz to, że szkoła pracuje w systemie klas łączonych, jak również wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych w gminie. Ponadto przekształcenie nie spowoduje pogorszenia warunków nauki dzieci. Podjęta decyzja radnych przedstawiona została Kuratorium Oświaty, które przyjęło argumentacje organu prowadzącego o likwidacji szkoły i postanowieniem z dnia 27.02.2004r. Nr DW.4352-6/04/MO, pozytywnie zaopiniowało podjęcie wspomnianej uchwały.

Przewodniczący rady Miejskiej odczytał treść postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dot. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łąkiem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Skępem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania została przyjęta  14 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

 

 

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w granicach administracyjnych miasta i gminy Skępe.

 

Przewodniczący rady Miejskiej w uzasadnieniu projektu uchwały podniósł, że na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz miasta i gminy Skępe na skutek wnioskowania inwestorów przeprowadził analizę dot. sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gmina dysponuje „studium ...” uchwalonym przed wejściem w życie ustawy wcześniej wspomnianej o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dlatego jest w części niezgodna z art.10 obecnie obowiązująca ustawa, który określa obowiązkowy zakres merytoryczny „studium...”. Nowa ustawa wprowadziła również wymóg, iż ustalenia „studium...” są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Ponadto ustalenia przyjęte w „studium...” często uniemożliwiają podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do rozwoju gospodarczego miasta i gminy.

Biorąc pod uwagę potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy oraz racjonalnego zagospodarowania terenów będących w części własnością miasta i gminy Skępe, w części osób prywatnych, Burmistrz miasta i gminy Skępe uznał za celowe przystąpienie do sporządzenia zmiany „studium...”.

„Studium...” jest dokumentem planistycznym odzwierciedlającym  politykę przestrzenną prowadzoną przez gminę w odniesieniu do całego jej obszaru i wieloletniej perspektywy czasowej. Powinno więc w sposób ogólny, lecz kompleksowy pokazywać uwarunkowania dot. zagospodarowania przestrzennego gminy, a także zasady kształtowania polityki przestrzennej w najbliższej przyszłości oraz wzajemne relacje między nimi. Dlatego „studium...” gminne sporządza się dla całego obszaru gminy. Również zmiana „studium...” nawet jeżeli dot. tylko fragmentu obszaru gminy oraz ograniczonego zakresu treściowego, powinna w razie potrzeby uwzględniać oddziaływanie tej zmiany na otoczenie, a po jej uchwaleniu dokument ten powinien dawać możliwość całościowego wglądu w politykę zagospodarowania przestrzennego gminy. Dlatego w przypadku uchwalenia przez radę gminy zmiany dla fragmentu obszaru i części ustaleń „studium...” zmiana ta powinna być przedstawiona na ujednoliconym rysunku i Tekście „studium...”, w granicach gminy, jako załączniku do uchwały.

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany „studium...” Rada Miejska rozstrzyga poprzez podjęcie uchwały.

Głos w sprawie projektu uchwały zabrali:

Przedstawiciel zespołu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe Pan Zbigniew Brenda, zwrócił się     z apelem do społeczeństwa gminy o wnoszenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego.

Radna Pani Anna Smużewska stwierdziła, że podjęcie uchwały pozwoli na przystąpienie do podjęcia prac nad studium...”. Zwróciła się także z pytaniem dot. terminu zgłaszania wniosków do projektu planu.

Pan Zbigniew Brenda oznajmił, że termin jest do uzgodnienia oraz, że opracowywane „studium...” będzie całkiem nowym planem uwzględniającym usytuowanie Parku Krajobrazowego. Będzie to dokument prawa miejscowego i bez tego opracowania nie można zrealizować planu zagospodarowania przestrzennego. Dopiero wówczas będzie możliwość wydawania decyzji o warunkach pod zabudowę.

Pan Janusz Baraniecki – członek zespołu do opracowania „studium...” dodał, że decyzja o warunkach zabudowy jest podstawowym dokumentem umożliwiającym starania się gminy o fundusze inwestycyjne (przedakcesyjne), a podstawą wydania decyzji jest plan zagospodarowania przestrzennego. Zwrócił także uwagę, na naglący  czas do podjęcia działań w tym zakresie.

Ustosunkował się także do realizowanej przez gminę inwestycji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Lubówcu. Stwierdził, że teren w Lubówcu jest doskonałym miejscem pod składowisko odpadów komunalnych. Powiedział o wymaganiach współczesnego składowiska, a mianowicie o pełnej utylizacji i segregacji surowców wtórnych. Przy okazji można by rozwinąć działalność gospodarczą – produkcję sadzonek wierzby energetycznej, co dałoby pracę wielu ludziom na długie lata.

Burmistrz oznajmił, że Lubówiec jest bardzo dużym wyzwaniem dla gminy i prosił radnych o zadawanie pytań i dyskusję w tej kwestii.

Radna Pani Anna Smużewska wskazała na niedoinformowanie społeczeństwa odnośnie rozwiązania problemu składowiska odpadów komunalnych. Wypowiedziała się na temat powziętej decyzji wspólnego składowiska z miastem Lipno i jak to się ma do składowiska gminnego w Lubówcu.

Burmistrz odpowiedział, że akces wspólnego składowiska odpadów komunalnych w Lipnie podpisały wszystkie gminy powiatu. Daje to możliwość ubiegania się miasta Lipno o fundusze strukturalne.

Oznajmił także, że do czasu wybudowania własnego gminnego składowiska odpadów komunalnych w Lubówcu, miasto Lipno wywoziłoby nieczystości z terenu naszej gminy. Spowoduje to zwiększenie kosztów do ok. 8 zł od pojemnika. Dlatego też, zwrócił się z prośbą do radnych o akceptację planów dot. budowy gminnego składowiska w Lubówcu.

Nadmienił, że aby pozyskać tereny pod składowisko od Agencji Własności Skarbu Państwa, należy je ująć w opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (przejęcie nieodpłatne).

Radna Pani Jolanta Kozłowska poruszyła problem finansowania inwestycji składowiska odpadów komunalnych.

Radny Pan Rafał Szczęsny stwierdził brak spójności koncepcji strategicznych odnośnie składowania śmieci. Wyszedł z propozycją opracowania takiej strategii, a mianowicie określenia dokładnych terminów:

-  funkcjonowania obecnego wysypiska śmieci (jak długo jeszcze będzie działać?);

-  funkcjonowania składowiska w mieście Lipno (od kiedy Lipno będzie obsługiwać naszą gminę?);

-  funkcjonowania gminnego składowiska odpadów komunalnych w Lubówcu (kiedy powstanie?).

Ustosunkował się także do udzielanych dotacji z funduszy unijnych pod realizowane inwestycje składowisk stwierdzając, że tylko związki międzygminne mogą o takie dotacje się starać.

Burmistrz odpowiedział, że jest za powstaniem gminnego składowiska w Lubówcu, chociażby z tego względu, żeby nie być uzależnionym od miasta Lipno, które będzie dyktować warunki wywozu nieczystości z naszej gminy. Środki finansowe na realizację inwestycji w Lubówcu pochodziłyby w głównej mierze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nadmienił także, że gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizowaną inwestycją budowy składowiska odpadów komunalnych w Lipnie.

Radny Pan Rafał Szczęsny stwierdził, że planowane składowisko odpadów komunalnych w Lubówcu będzie składowiskiem rezerwowym i wyraził swoją opinie odnośnie opłacalności kupowania odpadów i ich wywożenia (co się lepiej opłaca?).

Burmistrz odpowiedział, że najlepszym wyjściem jest pobudować własne gminne składowisko odpadów komunalnych.

Radny Pan Wiesław Wiśniewski oznajmił, że od 4-5 lat brak konkretnej koncepcji odnośnie składowiska odpadów komunalnych i zwrócił się z pytaniem dot. terminu dzierżawy przez rolników gruntów w Lubówcu, które planowane są na budowę składowiska.

W odpowiedzi Sekretarz Pan Józef Sobociński stwierdził, że rolnicy umową związani są z Agencją Rolną Własności Skarbu Państwa do 2007 roku.

Radny Pan Wiesław Wiśniewski wyraził opinię, że gmina powinna mieć własne wysypisko śmieci w 2005 roku.

Pan Janusz Baraniecki wskazał na możliwość wcześniejszego przejęcia gruntów w Lubówcu od Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa, o ile te grunty zostaną w przyszłości przeznaczone pod składowisko odpadów komunalnych.

Podobną opinię wyraził inspektor Urzędu MiG Pan Ryszard Gorzycki podkreślając ujęcie w opracowywanym studium i planie zagospodarowania przestrzennego gminy terenów w Lubówcu z przeznaczeniem na budowę składowiska. Po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy można będzie wystąpić do Agencji o przekazanie tych terenów.

Sołtys Sarnowa Pani Halina Wasilewska poruszyła problem sprzeciwów i protestów ludności odnośnie budowy składowiska odpadów komunalnych w Lubówcu.

Burmistrz odpowiedział, ze obecne przepisy prawne w tym zakresie się zmieniły i inaczej regulują te kwestie.

Radny Pan Rafał Szczęsny wyraził opinię, ze po raz pierwszy usłyszał konkretną koncepcję dotyczącą składowiska odpadów komunalnych w gminie.

Radny Pan Jacek Płoszyński stwierdził, że 4 lata, tj. do 2008 roku gmina będzie uzależniona od Lipna odnośnie składowiska odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej na zakończenie omawianego tematu wskazał na ważność koncepcji budowy gminnego składowiska odpadów komunalnych w Lubówcu, co przyczyni się w przyszłości do tego, że Lipno nie będzie regulowało gminie warunków składowania odpadów.    

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w głosowaniu przyjęta została 
j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem Nr XXIV/159/2001 z dnia 19.02.2001r. w spr. Określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposoby jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował zebranych, że brzmieniem art.23 ust.2 ustawy z dnia 24.04.2003r.- przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr96, poz.874 z późn.zm.), rady gmin zobowiązane zostały w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (31.03.2004r.) do dostosowania przepisów prawa miejscowego, wydanych na podstawie art.118 ust.3 ustawy o finansach publicznych,             do wymagań związanych z wykonywaniem zadań w zakresie określonym w ustawie z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr96, poz.873).

Oznajmił także, że projekt uchwały był dokładnie omawiany na posiedzeniach komisji.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w głosowaniu przyjęta została  j e d n o g ł o ś n i e .

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2004 rok.

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Skarbnik Pani Barbara Leśniewska powiedziała, że wzrost dochodów o kwotę 107.663 zł spowodowany jest:

- zwiększeniem planu subwencji oświatowej o kwotę 67.854 zł zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów;

- urealnieniem planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 10.000 zł;

- otrzymaniem drugiej raty pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Gimnazjum, w celu podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowej mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – w kwocie 3.000 zł;

- zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Lipnie za zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych w kwocie 46.323 zł.

Po stronie wydatków wzrost o kwotę 107.663 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie środków dla odbiorcy padłych, bezdomnych sztuk zwierząt z terenu gminy w kwocie 4.000 zł;

- wyodrębnienie środków dla Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lipnie, zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostą Lipnowskim, a Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe w kwocie 5.000 zł;

- zwiększenie planu po stronie wydatków z uwagi na otrzymane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozyskane przez Dyrektora Gimnazjum w kwocie 3.000 zł;

- zwiększenie środków na dożywianie dzieci z naszej gminy w kwocie 46.323 zł;

- realizację zadań zleconych gminie w kwocie 10.000 zł;

- zwiększenie środków w Szkole Podstawowej w Czermnie z przeznaczeniem na remont dachu w kwocie 25.000 zł;

- skorygowanie odpisu planowanego w wysokości 690 zł na 1 planowane zatrudnienie pracowników gminy, do wysokości 695,68 zł na 1 planowane zatrudnienie w roku 2004.

Radny Pan Rafał Szczęsny poprosił o wyjaśnienie wyodrębnienia środków dla Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Burmistrz odpowiedział, że Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna tworzy się przy Starostwie w Lipnie, natomiast wielkość środków przekazywanych tej komisji będzie uzależniona od zleconych zadań przez gminę – kształtować się to będzie procentowo.

Inspektor Urzędu Miasta i Gminy Pan Ryszard Gorzycki dodał, że powołanie takiej komisji jest wymogiem ustawowym. Opracowany został harmonogram i zasady pracy komisji i po upływie roku, środki będą rozliczone przez komisję.

Nadmienił także, że gminy nie stać na powołanie własnego zespołu urbanistyczno-architektonicznego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu), która w głosowaniu przyjęta została 
j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 9

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami rady.

 

Burmistrz złożył informacje (w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

1.Planowanych i realizowanych obiektów oświetlenia ulicznego, a w szczególności:

- przebudowy dwóch lamp oświetleniowych przy hali sportowej na ul. Zielonej;

- zabudowy jednej oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Kujawskiej;

- zakupu materiału elektrycznego na wykonanie oświetlenia ulicznego przy blokach mieszkalnych w Wiosce;

- podpisania umowy na dostarczenie energii elektrycznej (oświetlenie ulicy Sosnowej i oświetlenie uliczne w miejscowości Głęboczek);

2.Realizacji wymagań prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami.

Burmistrz wskazał na akty prawne zobowiązujące organy gminy do wypracowania własnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, które powinny uwzględniać specyfikę każdej gminy . Obowiązek przygotowania, uchwalenia, a nastepnie monitorowania wykonania Programów Ochrony Środowiska wraz z Planami Gospodarki Odpadami przez administrację na szczeblu gminy został wprowadzony 1 października 2001 roku, jako realizacja wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej.

Oznajmił, że analizując sytuację związaną z konsekwencjami finansowymi w tej mierze, zdecydował się na powierzenie opracowania przedmiotowych dokumentów pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, w ramach pracy zleconej za wynagrodzeniem.

Takie rozwiązanie na pewno będzie opłacalne dla gminy.

3. Gospodarki mieniem komunalnym:

- sprzedaży mienia;

- roszczeń Gminy Wyznaniowej Żydowskiej;

- zamiana nieruchomości stanowiących ul. Pszczela i część ul. Słonecznej.

Burmistrz wyszedł z rozważeniem przez radnych propozycji przeniesienia targowiska   gminnego po byłym SILICOALU. Wskazał na odpowiednie warunki socjalne i lepszy pkt umiejscowienia targowiska.

4.Przygotowania projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych i przedakcesyjnych:

- fundusze przedakcesyjne – SAPARD;

- fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5.Prac wykonywanych przez pracowników robót gospodarczych i robót publicznych:

- wywóz śmieci;

- prace porządkowe w miejscach użyteczności publicznej;

- prace warsztatowe;

- likwidacja gołoledzi,

- usuwanie drzew chorych i suchych;

- naprawa ubytków asfaltu;

- malowanie pomieszczeń w budynku urzędu;

Burmistrz nadmienił, że od 5 kwietnia będzie zatrudnionych 11pracowników w ramach robót publicznych. Realizowane będą prace porządkowe oraz remonty chodników.

Podziękował także Zespołowi Szkół w Skępem za pomoc w wypożyczeniu ciągnika rolniczego.

Burmistrz poinformował także o przeprowadzonym przetargu na transport szlaki, podkreślając przy tym inicjatywę ze strony Radnego Pana Eugeniusza Morawskiego.

Zaapelował do sołtysów o kontakt z Panem Ryszardem Gorzyckim odnośnie ustalania terminów wożenia szlaki.

Zaproponował także, żeby w ramach oszczędności w tym roku przeprowadzić jednodniowe „Dni Skępego”, tj. 29 maja br. Oznajmił, że jest firma, która obsłużyłaby imprezę za 4,2 tyś. zł.

Wspomniał także o zbliżających się (3 maja) „Dniach Strażaka” oraz o kolejnym ukazanym nr kwartalnika „Nasze Skępe”.

Burmistrz Pani Romana Tężycka poinformowała, że zgodnie z otrzymaną dotacją, dożywianie dzieci zapewnione będzie do końca roku szkolnego, jak będzie z nowym rokiem szkolnym , jeszcze niewiadomo.

Oznajmiła także, że od 1 maja zatrudniona będzie 1 osoba przy MGOPS do realizacji zadań zleconych gminom, w zakresie świadczeń rodzinnych.

 

Pkt 10

Wolne wnioski i zapytania.

 

 Radny Pan Rafał Szczęsny poruszył dwa problemy, a mianowicie:

- obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych na 2004 rok związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie firma, której jest właścicielem,  jest największym ich płatnikiem w gminie;

- podniesienia pensji Burmistrzowi.

Nadmienił, że aktywnie popierał i głosował za dwoma wspomnianymi rozwiązaniami i z tego też powodu dochodzą go słuchy o układzie między nim a Burmistrzem.

Kategorycznie zaprzeczył tym insynuacjom, a w dowód tego zobowiązał się przekazać na oświatę gminną  różnicę podatku, jaki by zapłacił wg stawek ustalonych na 2003 rok i stawek tegorocznych. Jego zdaniem uwolni go to od wszelkich podejrzeń, co do układów z Burmistrzem, a także da wewnętrzny spokój dla samego siebie.

Powiedział także, że obniżenie podatku miało na celu wyzwolenie nowych miejsc pracy u miejscowych przedsiębiorców.

Przypomniał także, że to on wnioskował o dokonanie przez radnych oceny pracy Burmistrza  na koniec każdego roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, iż to Rada Miejska podjęła decyzję  w głosowaniu o podwyżce pensji dla Burmistrza.

 

Radny Pan Jacek Płoszyński podjął problem gminnego wysypiska stałych odpadów komunalnych, a konkretnie terminu podjęcia ostatecznej decyzji, co do wyboru koncepcji jego budowy i lokalizacji.

Optował także za formą przetargową wyboru firmy dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem.

Burmistrz odpowiedział, że odnośnie lokalizacji gminnego wysypiska śmieci będzie wiadomo po spotkaniu Starosty z wójtami i burmistrzami w Chrostkowie. Nadmienił także, że koszt ogólny budowy międzygminnego wysypiska śmieci w Lipnie wahać się będzie w granicach 7-8 mln. zł. Oznajmił także, że nie podpisze żadnej umowy bezprzetargowej pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skępem bez zgody rady, gdyż mógłby być podejrzany o jakiekolwiek manipulacje.

Ustosunkował się także do wypowiedzi radnego Pana Rafała Szczęsnego stwierdzając, że są  to tylko insynuacje, domniemania i bezpodstawne plotki.

 

Radna Pani Jolanta Kozłowska wyszła z propozycją rozesłania ankiet wśród społeczeństwa gminy, odnośnie pracy Burmistrza i jego organu wykonawczego – Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że takie ankiety nie są w pełni wiarygodne i nie odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego.

 

Radny Powiatowy Pan Sławomir Błażejewski odniósł się do dwóch spraw, a mianowicie:

- budowy składowiska stałych odpadów komunalnych stwierdzając, że pojedyncze gminy nie są w stanie wybudować własnego wysypiska śmieci. Jego zdaniem tylko poprzez związki miedzygminne można zrealizować te inwestycje;

- obniżania stawek podatkowych; przytoczył przepisy prawne dotyczące regulacji podatkowych przez gminy poparte konkretnymi przykładami niektórych samorządów.

 

Dyrektor Gimnazjum Wojciech Wiśniewski poruszył problem rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem, a konkretnie przedstawił swoje stanowisko, w sprawie wyboru firmy budowlanej. Optował za wyborem tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, tj. firmy bezprzetargowej argumentując:

- szybkim rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji ( kwiecień 2004r. – sierpień 2005r.);

- kompleksową obsługą inwestycji budowlanych (od koncepcji projektowej po oddanie do użytkowania obiektu w stanie „pod klucz”);

- zleceniem realizacji zadań inwestycyjnych jednej firmie.

Wyraził także swoje zadowolenie z podjęcia decyzji rozbudowy szkoły w Skępem na potrzeby Gimnazjum, co wpłynie korzystnie na rywalizację z sąsiednią szkołą z Karnkowa, do której dużo dzieci z naszej gminy uczęszcza. Ponadto powstanie nowoczesny obiekt oświatowy w Skępem.

 

Radna Pani Anna Smużewska przypomniała, że była inicjatorką projektu dotyczącego funkcjonowania Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Skępem.

Oznajmiła, że jest przeciwna wszelkim formom bezprzetargowym, jej zdaniem przetarg wpływa na oszczędności, znalezienie najtańszego i terminowego wykonawcę.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkiem wskazał na niedociągnięcia władz samorządowych odnośnie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skepem na potrzeby Gimnazjum, a mianowicie stwierdził, że prace budowlane powinny już być rozpoczęte, a nie czas szukać firmy pod realizację inwestycji.

Burmistrz odpowiedział, że prace trwały od momentu uchwalenia budżetu, gdzie inwestycja rozbudowy szkoły jest ujęta. Obecnie głównie chodzi o uzyskanie pozwolenia na budowę        i wtedy dopiero można będzie się starać o dofinansowanie inwestycji ze struktur unijnych.

 

Następnie przystąpiono do wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej, wchodzących w skład zespołu koordynacyjnego do analizy ofert firm zgłoszonych do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem, i tak:

- Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Reńda zgłosił radnego Romana Targańskiego;

- Radna Jolanta Kozłowska zgłosiła radnego Marka Pomirskiego;

- Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Ostrowski zgłosił radnego Marka Reńdę;

- Radny Rafał Szczęsny zgłosił radnego Eugeniusza Morawskiego.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo w zespole i w wyniku głosowania powołano jednogłośnie zespół, składający się z czterech zgłoszonych kandydatów.

 

W dalszej części głos zabrali:

Radny Powiatowy Antoni Antoszewski, który wyraził swoje zadowolenie, co do obniżenia stawek podatkowych w 2004 roku na terenie gminy Skepe – złożył gratulacje radnemu Panu Rafałowi Szczęsnemu za inicjatywę w tym zakresie.

 

Radny Powiatowy Tomasz Woźnicki przestawił pokrótce budżet powiatowy stwierdzając, że:

- budżet jest niezrównoważony;

- po raz pierwszy zadłużenie wynosi 65 tyś. zł;

- dochody wynoszą 25.897 tyś. zł, wydatki – 26.034 tyś. zł i w związku z tym deficyt    wynosi 137 tyś. zł.

Nadmienił, że jest zwolennikiem zrównoważonego budżetu, gdyż niezrównoważony budżet powoduje wzrost zadłużenia z roku na rok.

Poinformował, że z budżetu powiatowego 745 tyś. zł zostało przeznaczone na inwestycje realizowane w Zespole Szkół w Skępem, a konkretnie na termomodernizację (docieplenie budynku poprzez wymianę otworów okiennych i instalację ogrzewania olejowego).

Oznajmił także, że w dniu 27 lutego br. ma dojść do rozmów w sprawie utworzenia w Zespole Szkół w Skępem filii ATR w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w tym miejscu wyraził swoje zadowolenie i złożył podziękowanie dla całego Zarządu i Rady Powiatu.

 

Radny Powiatowy Piotr Wojciechowski wyraził także swoje zadowolenie z modernizacji obiektu Zespołu Szkół w Skępem, ponieważ wpłynie to na poprawę warunków socjalno-bytowych i podniesienie możliwości edukacyjnych młodzieży.

Odniósł się do funkcjonowania oświaty w powiecie, która funkcjonuje w oparciu o udzielane subwencje rządowe. Inna sytuacja panuje na szczeblu samorządowym, gdzie szkoły podstawowe i gimnazja z samej tylko subwencji nie utrzymałyby się i gminy muszą być zasilane z dochodów własnych. Wraz z subwencją oświatową, ponad 50% swoich budżetów przeznacza się na oświatę.

Wskazał także na bardzo dobrą współpracę samorządu gminnego z Rejonem Dróg Publicznych w Lipnie.

 

Radna Pani Anna Smużewska poinformowała o dobrej współpracę gminy ze Starostwem Powiatowym w zakresie oświaty, a konkretnie - utworzenia przy Szkole Podstawowej w Skępem punktu konsultacyjnego dla dzieci.

 

Radny Pan Marek Pomirski poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienia dotyczące nowego usytuowania targowiska gminnego i  lokalizacji domu handlowego.

Burmistrz odpowiedział, że to są tylko plotki i insynuacje. Nie podejmował żadnych rozmów i decyzji w sprawie zmiany miejsca targowiska gminnego. Odnośnie lokalizacji domu handlowego oznajmił, że decyzję w tej sprawie podejmuje Starostwo i nie ma on wpływu na jej zmianę.

 

Radny Powiatowy Pan Antoszewski Antoni podobnie jak jego przedmówcy wypowiedział się pozytywnie o staraniach ze strony Starostwa w sprawie utworzenia przy Zespole Szkół w Skępem filii ATR z Bydgoszczy.

Przedstawił problem oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie, wskazując na  zagrożenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej, reasumując wcześniejsze wypowiedzi dotyczące oświaty oznajmił, że mówiąc o oświacie w powiecie trzeba widzieć szanse i zagrożenia. Zagrożenia dotyczą bieżących wydatków szkół finansowanych tylko z subwencji oświatowej.

 

Sołtys Żagna poruszył problem zdominowania spraw oświatowych nad problemami rolnictwa i trudnej sytuacji rolników.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że dzisiejszym tematem wiodącym jest właśnie oświata gminna (zgodnie z planem Rady Miejskiej). Waga tego problemu wynika      z wielkości budżetu (dochody i wydatki) oraz zadań ustawowych.

Oznajmił także, że następne sesje będą poświęcone także i rolnictwu.

 

Pan Malanowski Jan poruszył problem szkód wyrządzanych w rolnictwie przez dziki i trudności związane z szacowaniem tych szkód i odszkodowaniami z tego tytułu.

Radny Pan Waldemar Kaczorowski zobowiązał się na dokładniejsze zbadanie tej sprawy.

Nadmienił także, że każda powstała szkoda powinna być zgłoszona w formie pisemnego podania.

 

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem złożyła serdeczne podziękowania za duży wkład i inicjatywę włożoną na potrzeby i rozwój Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Skępem dla:

- Radnego Pana Rafała Szczęsnego;

- Firm: „DIANA’, „BISTANA” i „ZETMARK”.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał :

1) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie orzeczenia o nieważności przepisu §6 uchwały Nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skępe dotyczących (rozstrzygnięcie w załączeniu):

- wprowadzenia dodatkowych zapisów dla terenów o funkcji turystycznej w obszarze gminy i mieście Skepe z wyłączeniem sołectwa Sarnowo i terenu   o symbolu 17 UT – działka o Nr ewidencyjnym 694/5 położona we wsi Łąkie;

- nowych terenów o funkcji turystycznej w wybranych miejscowościach;

- wprowadzenia zapisów o zasadach zagospodarowania i użytkowania dla terenów byłych zakładowych ośrodków wypoczynkowych;

2) uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu (uchwała w załączeniu).

 

 

Pkt 7

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął XI Sesję Rady Miejskiej w Skępem.

 

 

 

       Protokolant

Zbigniew Małkiewicz