Uchwała Nr XXXIV/266/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594z póź.zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXX/253/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Miasta i Gminy Skępe, wprowadza się nastepujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014, otrzymuje brzmienie:

Dział VI.

Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2014.  Ogółem kwota: 118.360,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1) Wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) - 27.320,00 zł;

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) - 1.680,00 zł;

3) Składki na ubezpieczenie społeczne (4110) - 4.697,00 zł;

4) Składki na fundusz pracy (4120) - 670,00 zł;

5) Wynagrodzenie bezosobowe (4170) - 50.730,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

- diety.

6) Zakup materiałów i wyposażenia 94210) - 19.389,00 zł, w tym:

- żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

- zakup opału.

7) Zakup usług pozostałych (4300) - 11.780,00 zł, w tym:

- teatry i profilaktyka szkolna,

- wynagrodzenie psychologa.

8) Opłata za usługi telefoniczne w sieci komórkowej (4360) - 1.000,00 zł;

9) Odpisy na ZFŚS (4440) - 1.094,00 zł..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski