Uchwała Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 lutego 2014 r.,

- Uchwała XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 26.507.105,35 zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 24.980.997,35 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.526.108,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.381.481,35 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 28.156.780,35 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.003.258,35 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.153.522,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.381.481,35 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3. "

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  "§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.649.675,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 739.756,00 zł

2) z zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 409.919,00 zł".

4) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.468.406,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 818.731,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5".

6) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł,

7) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zl z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.360,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.0 00,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Prezeciwdziałania Narkomanii".

8) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9.Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6".

9) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7".

10) § 11 otrzymuje brzmienie: ”§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8''

11) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12.Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł.,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 6 50.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody MIG Skępe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/267/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 444.593 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody'' § 0920 /+/ 1.500 zł.,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami'' § 0690 /+/ 20 zł. i § 0920 /+/ 100 zł.

- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0310 /+/ 87.040 zł. (w związku z trwającymi kontrolami prawidłowości opodatkowania budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi) i § 0690 /+/ 20 zł.,

- dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 /+/ 100.000 zł. - w związku z trwającymi kontrolami prawidłowości opodatkowania budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi),

- dział 756 rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa'' § 0020 /+/ 26.000 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe'' § 0970 /+/ 13.300 zł. z tego kwota 7.378 zł. wynika z otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Skępem,

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola'' § 0920 /+/ 50 zł. i § 0970 /+/ 700 zł.,

- dział 801 rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego'' § 2910 /+/ 289 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” § 0970 /+/ 22.500 zł.,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 /+/ 1.000 zł.,

- dział 852 rozdział 85216 „Zasiłki stałe'' § 2910 /+/ 1.000 zł.,

- dział 900 rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” § 0690 /+/ 40 zł., § 0830 /+/ 1.000 zł. i § 0920 /+/ 10 zł.

- dział 900 rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych'' § 0400 /+/ 1.502 zł.,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność'' § 0970 /+/ 10.650 zł.,

- dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki'' § 0970 /+/ 1.000 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2014 Nr WFB.I.3120.3.8.2014 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w niżej podanych rozdziałach:

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych§ 2030 /+/ 74.519 zł.,

- rozdział 80104 „Przedszkola'' § 2030 /+/ 144.232 zł.,

- rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego'' § 2030 /+/ 21.635 zł.,

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

3) Zmniejszenie w dziale 400 rozdział 40002 „Dostraczanie wody'' § 6207 /-/ 187.040 zł. w związku z faktem, zmniejszenia wartości kosztów inwestycji pn. ”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec'' w tym kosztów kwalifikowanych, co w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem dotacji, która naliczana jest proporcjonalnie do kosztów kwalifikowanych.

4) Zwiększenie planu po stronie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2014 zwiększjącą plan dotacji na 2014 rok w dziale 852 rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe'' § 2030 /+/ 6.907 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

5) Zmniejsza się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4820/2/2014 w dziale 758 „Różne rozliczenia'' rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" § 2920 /-/ 19.130 zł.

6) Urealnia się zał. nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami'' zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.I.2014 w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85195 „Pozostała działalność'' § 2010 /-/ 100 zł.,

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego'' § 2010 /-/ 5.200 zł., a także w zadaniach własnych w dziale 852 rozdział 85219 ”Ośrodki pomocy społecznej'' § 2030 /+/ 13.000 zł.

7) Dokonuje sie zwiększenia planu dochodów w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 6290 /+/ 128.049 zł. z związku z planowanymi wpłatami od ludności na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóż, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec”

Wydatki zwiększenie o kwotę 495.512 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Zwiększenie planu po stronie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2014 zwiększjącą plan dotacji na 2014 rok w dziale 852 rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe'' § 3110 /+/ 6.907 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

2) Urealnia się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.I.2014 w dziale 852 rozdział 85219 ”Ośrodki pomocy społecznej''  /+/ 13.000 zł.

3) Urealnienie planu wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” § 4330 /+/ 54.273 zł.,

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 /+/ 24.000 zł.,

2) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych  działach i rozdziałach:

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne'' /+/ 40.919 zł.,

-  dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami'' /±/ 1.700 zł.

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /±/ 3.000 zł.

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka gruntami” § 4390 /-/ 166 zł.

3) Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2013 o kwotę /+/ 5.360 zł. w rozdziale 85154 ,,Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

4) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2014 Nr WFB.I.3120.3.8.2014 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w niżej podanych rozdziałach:

a) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 74.519 zł.

- Szkoła Podstawowa im. G. Zielińskiego w Skępem /+/ 50.481 zł.,

* § 4010 – 42.194 zł.,

* § 4110 – 7.253 zł.,

* § 4120 – 1.034 zł.

- Szkoła Podstawowa w Wólce /+/ 9.615 zł.,

* § 4010 – 8.031 zł.,

* § 4110 – 1.388 zł.,

* § 4120 – 196 zł.

- Szkoła Podstawowa w Czermnie /+/ 14.423 zł.

* § 4010 – 12.064 zł.,

* § 4110 – 2.063 zł.,

* § 4120 – 296 zł.

b) rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 144.232 zł.,

- Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg - Zarembiny w Skępem /+/ 76.924 zł.

* § 4010 – 64.194 zł.,

* § 4110 – 11.157 zł.,

* § 4120 – 1.573 zł.

- Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami /+/ 67.308 zł.

* § 4010 – 56.170 zł.,

* § 4110 – 9.762 zł.,

* § 4120 – 1.376 zł.

c) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2540 /+/ 21.635 zł.

z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

5) Urealnia się załącznik nr 3 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami'' zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.I.2014 w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85195 „Pozostała działalność''  /-/ 100 zł.,

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego'' /-/ 5.200 zł.

6) Urealnia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”.

Ustala się:

- przychody w kwocie 2.468.406 zł.,

- rozchody w kwocie 818.731 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubieglych.

7) Urealnia się załącznik Nr 5 "Zadania inwestycyjne w 2014 r." poprzez:

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe'' /+/ 170.000 zł.,

- ''Zakup kserokopiarki'' /+/ 10.000 zł.,

- „Zakup pojazdu oznakowanego dla Posterunku Policji w Skępem'' /+/ 36.000 zł.,

- „Zakup spalinowego agregatu prądotwórczego (spawalniczy)'' /+/ 6.000 zł.

b) zmianę nazwy inwestycji było: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Płockiej, Bagiennej, Kwiatowej i Kalinowej'' jest „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska''

c) zrezygnowanie z inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowegi na osedlu Czajcze-Bagna w Rumunkach Skępskich'' /-/ 10.000 zł.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zadanie to będzie polegało na remoncie istniejącego ciągu pieszego kostki betonowej w ciągu drogi krajowej Nr 10 od km 368 + 160 km do 368 + 766.

d) urealnienie kwot przeznaczonych na inwestycję:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska''

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec”,

- Infostrada Kujaw i Pomorza,

- Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja.

Pozostałe parametry w załączniku ”Zadania inwestycyjne w 2014 r.” nie ulegają zmianie

8) Dokonuje się urealnienia załącznika Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku''.

9) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

10) Urealnia się „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku'' (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały). Sołectwo Żuchowo § 4210 /-/ 3.000 zł., § 4300 /+/ 3.000 zł.

4) Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Skępem w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy UNIQA. Środki przeznaczone zostana na pokrycie napraw elektrycznych w budynku szkolnym oraz naprawy kserokopiarki po zalaniu w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe'' § 4300 /+/ 7. 378 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów

- przeciw uchwale oddano 2 głosów

- wstrzymujących się głosów - 0