Uchwała Nr XXXIV/268/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/268/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

WPF na lata 2014-2030

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/268/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia na lata 2014-2030


Uzasadnienie

W uchwale Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2014 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków, zadłużenia oraz uzupełnienie nowo wprowadzonych wierszy (załącznik nr 1).

Ustalono łaczną kwotę dochodów budżetu w wysokości 26.507.105,35 zł., kwotę wydatków w wysokości 28.156.780,35 zł. W związku z czym deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.649.675,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 409.919,00 zł.,

- zaciągniętych pożyczek w wysokości 739.756,00 zł.,

- zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000 zł.".

Rozchody budżetu w wysokości 818.731,00 zł. sfinansowane zostaną z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubieglych.

Od 2015 r. nie planuję się ujemnych wyników budżetu a wielkość nadwyżki budżetowej od 2015 do 2030 roku będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W załączniku Nr 2 urealnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2018 poprzez:

a) urealnienie kwoty zadań pn.:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza''

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Obóż. Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec''

b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

- "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap"

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska”,

- „Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja”,

c) rezygnację z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i odwodnienia dróg osiedlowych wraz z przebudową ulicy Lipowej”,

- „Przebudowa ulicy Grzybowej”,

- „Przebudowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej”

i zastąpienie ich jedną inwestycją pn. „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe”

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 2 głosów,

- wstrzymujących się głosów - 0