Uchwała Nr XXXIV/271/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.[1])) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529 i poz. 1429, z 2013 poz. 829 i 1238, z 2014 poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. ok. 40 m2  położonej w Skępem przy ul. Komunalnej 5, będącej częścią działki nr 294/17 w obrębie Skępe 4, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1L/0000/5868/3, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe.

§ 2.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. ok. 66 m2 w obrębie Skępe 7, będącej częścią działki nr 650/7 zapisanej w księdze wieczystej nr WL1L/00020586/3 i nieruchomości gruntowej o pow. ok. 64 m2 w obrębie Skępe 7 zapisanej w księdze wieczystej nr WL1L/00015995/5,  położonych w Skępem, za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Skępe, stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.  Przywołany przepis stanowi podstawę prawną do podejmowania przez radę gminy uchwał w przedmiocie tych spraw majątkowych gminy, które przekraczają zakres zwykłego zarządu i dotyczą nieruchomości. W Gminie nie zostały dotychczas określone zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

W związku z faktem, iż wpłynęły wnioski dotychczasowych dzierżawców przedmiotowych nieruchomości podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318