UCHWAŁA Nr XI/ 81 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 18  lutego 2004 roku

 

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Narutowie oraz zmiany obwodu szkolnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art.17 ust.4 i art.59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2004 roku Szkołę Podstawową w Narutowie.

 

§ 2

1. Miejscowości  Narutowo, Lubówiec, Jarczewo, Kierz z dniem 1 września 2004 r. przeniesione zostaną obwodu Szkoły Podstawowej w Narutowie do obwodu Szkoły Podstawowej w Skępem.

2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Skępem.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                   Andrzej Gatyński