Uchwała Nr XXXIV/274/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.[1])) oraz art. 229 pkt 3 i art.239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)  po ponownym rozpatrzeniu skargi Pana Józefa Kuroczyckiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Józefa Kuroczyckiego zam.87-630 Skępe, ul.Dworcowa 8 na działania kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr XI/109/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe.

§ 2. Wykonanie uchwały poprzez jej doręczenie skarżącemu powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2014 r. P. Józef Kuroczycki złożył skargę na bezczynność kierownik MGOPS w Skępem.  Wskazał, iż kierownik uchyla się od interwencji do Prokuratury o ściganie i jako dowód podał, że  Ewa Wojciechowska odmówiła w dniu 26.02.014 r. wydania skarżącemu protokołu z czynności ws. MOPS.5313.63.2014. W dniu 06.03.2014 r. na posiedzeniu komisji Pani Ewa Wojciechowska złożyła stosowne wyjaśnienia wobec wniesionej skargi. Wytłumaczyła, że taka skarga  była już  wniesiona, a dotyczyła funduszu alimentacyjnego. Była przez Radę  Miejską rozpatrywana i uznana za bezzasadną. Poza tym  Pan Kuroczycki złożył podanie i odpowiedź na to podanie otrzymał tj. pismo informujące o tym, że protokołów wewnętrznych nie można wydawać na zewnątrz. Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego Pan Kuroczycki miał możliwość wglądu w akta sprawy oraz sporządzania notatek i odpisów, z czynności tej jednak nie skorzystał. Dlatego kolejny raz rozpatrywanie skargi z tej samej sprawy jest niepotrzebne i nieuzasadnione.

              Ponieważ skarżący ponawiając skargę nie wskazał nowych okoliczności, a wniesiona skarga  jest ponowieniem skargi, która w wyniku wcześniejszego rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w uchwale Nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Skępe, Rada Miejska w Skępem podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko- zgodnie z art. 239 § 1 Kpa.


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. , poz. 645 i poz. 1318.