Uchwała Nr XXXIV/275/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594z późn.zm.[1])) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529 i poz. 1429, z 2013 r. poz.829 i 1238 i z 2014 r. poz.40) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat począwszy od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2024 r. nieruchomości gruntowej o pow. ok.0,0580 ha stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/4 położonej w Skępem przy ul. Plażowej, w obrębie Skępe 6, zapisanej w księdze wieczystej nr WL1L/00020587/0, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe oraz lokalu użytkowego o pow. ok. 30 m2 w budynku mieszczącym sie na tej działce, z przeznaczeniem na dzialność handlowo-gastronomiczną.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski


Uzasadnienie

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.  Przywołany przepis stanowi podstawę prawną do podejmowania przez radę gminy uchwał w przedmiocie tych spraw majątkowych gminy, które przekraczają zakres zwykłego zarządu i dotyczą nieruchomości. W Gminie nie zostały dotychczas określone zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

W związku z faktem, iż wpłynął wniosek Pani Krystyny Gorzyckiej dotyczący wydzierżawienia na okres 10 lat począwszy od 1 maja 2014 r., części budynku o pow. ok.30 m2 wraz z częścią przyleglego gruntu na nieruchomości położonej w Skępem, przy ul. Plażowej, na której będzie prowadzona działalność handlowo-gastronomiczna

Art.37 ust.4 zdanie drugie stanowi, że: „Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów”. W związku z powyższym rada może skorzystać z tego uprawnienia.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318