Uchwała Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 lutego 2014 r.,

- Uchwała XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 marca 2014 r.

- Uchwała XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 27.325.971,35 zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 25.799.863,35 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.526.108,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.416.648,35 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 28.975.646,35 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.817.024,35 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.158.622,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.416.648,35 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3. "

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  "§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.649.675,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 739.756,00 zł

2) z zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 409.919,00 zł".

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł,

6) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12.Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł.,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 650.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody MiG Skępe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Mig Skępe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i Wydatki zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/280/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 506.776 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK.4302.046.14 L. dz. 1554/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe'' dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami'' § 2460 /+/ 93.360 zł.

2)  Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK.4307.187.13 L. dz. 1251/14 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Zadrzewianie i zakrzewianie terenów zlokalizowanych przy bydynkach i obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe oraz w pasach dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy'' dział 900 rozdział 90004 ”Utrzymanie zieleni w miastach i gminach'' § 2460 /+/ 10.000 zł.

3)  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r.  Nr WFB.I.3120.3.16.2014/72 w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 /+/ 315.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 /+/ 53.748 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4)  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r.  Nr WFB.I.3120.3.15.2014/72 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 /+/ 34.668 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.''

Wydatki zwiększenie o kwotę 506.776 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK.4302.046.14 L. dz. 1554/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe'' dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami'' § 4300 /+/ 93.360 zł.

2)  Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK.4307.187.13 L. dz. 1251/14 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Zadrzewianie i zakrzewianie terenów zlokalizowanych przy bydynkach i obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe oraz w pasach dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy'' dział 900 rozdział 90004 ”Utrzymanie zieleni w miastach i gminach'' § 4210 /+/ 10.000 zł.

3) Zapewnienie planu po stronie wydatków zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. Nr ST5/0341/26b/KBM/2014/9760/RD-25398 zobowiązującą Miasto i Gminę Skępe do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r. w związku z przywróceniem nauczyciela Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem do pracy wyrokiem sądu z dnia 4 grudnia 2013 r.  dział 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego'' § 2930 /+/ 3.787 zł.

4)  Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r.  Nr WFB.I.3120.3.16.2014/72 w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 3110 /+/ 315.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 3110 /+/ 53.748 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

5)  Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2014 r.  Nr WFB.I.3120.3.15.2014/72 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” /+/ 34.668 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.''

6) W związku z pismem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się środki w dziale 852 rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w wysokości 2.700 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa, terapeuty z kwalifikacjami do pracy z rodziną dotkniętą przemocą, ofiarą przemocy, sprawcą w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

7) Urealnienie planu wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 „Pomoc społeczna” w tym:

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” /+/ 10.185 zł.,

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” /-/ 10.185 zł.

8) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w dziale 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego'' /-/ 3.701 zł.

9) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół, gimnazjum i przedszkoli /±/ 332 zł. w następujący sposób:

a) Szkoła Podstawowa w Skępem - kwota /±/ 5.382 zł.,

b) Szkoła Podstawowa w Wólce  - kwota /±/ 1.537 zł.,

c) Szkoła Podstawowa w Czermnie  - kwota /±/ 850 zł.,

d) Gimnazjum w Skępem - kwota /±/ 4.109 zł.,

e) Publiczne Przedszkole w Skępem - kwota /±/ 1.268 zł.,

f) Przedszkole Publiczne w Wiosce - kwota /±/ 829 zł.

Zabezpieczone środki w planach finansowych szkół przeznacza się na:

- zakup drzwi, krat i okna w związku z zabezpieczniem budynku przedszkola przed kradzieżą (PP Skępe - kwota 7.600 zł.)

- korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 r.

10)  Zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne w 2014 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały) poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego” /+/ 5.100 zł., którego realizatorem będzie Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg-Zarembiny'' w Skępem.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów

- przeciw uchwale oddano 0 głosów

- wstrzymujących się głosów - 1.


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.