Uchwała Nr XXXVI/281/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/268/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 2 kwietnia 2014 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/281/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Uzasadnienie

W uchwale Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2014 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków w tym wydatków na obsługę długu (załącznik nr 1).

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów - 1.