Skępe, dnia 25.04.2014r.

UMIG.6220.4.4.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z    art. 33  ust. 1 pkt 1 i 5 i ust. 2  ustawy z dnia 3  października  2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

podaję do publicznej wiadomości, że  w dniu  24.04.2014r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Odbudowa stawów rybnych w ilości 3 szt., o łącznej powierzchni

 

Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z zebranymi materiałami w sprawie  niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, pokój nr 16 tel. (054) 287 85 33 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie BIP Miasta i Gminy Skępe oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Skępe