UCHWAŁA Nr XII/ 88 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 marca 2004 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem Nr XXIV/159/2001 z dnia 19 lutego 2001r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposoby jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania.

 

Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w zw. z art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851,  późn. zm.)

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 Uchwały Nr XXIV/159/2001 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 19.02.2001 r. w sprawie  określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposoby jej rozliczania
i kontroli wykonania zleconego zadania otrzymuje brzmienie:

 

§ 1   1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi nie zaliczonemu do sektora finansów publicznych następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Jeżeli zadanie dotyczy innych zadań publicznych, niż określone w ustawie wskazanej w ust. 1, zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na zasadach określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIV/159/2001 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19.02.2001 r.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński