UCHWAŁA Nr XI/ 80 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 18 lutego 2004 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Skępem.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn.zm.)

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na zamianę działki nr 1699/5 o pow.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                 Burmistrz
                                                                                                           Andrzej Gatyński