Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Barbara Leśniewska – pokój nr 10 – tel. 54 287-85-22, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00,- (pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap”.

1.       spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.

2.       oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR

3.       Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: w dniu zawarcia umowy – 500.000,00 zł

(orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na ok. 16.06.2014 r.  przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych);

4.       Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:


 

-        31.03.2021 – 50.000,00

-        31.03.2022 – 50.000,00

-        31.03.2023 – 50.000,00

-        31.03.2024 – 50.000,00

-        31.03.2025 – 50.000,00

-        31.03.2026 – 50.000,00

-        31.03.2027 – 50.000,00

-        31.03.2028 – 50.000,00

-        31.03.2029 – 50.000,00

-        31.03.2030 – 50.000,00


 

5.       Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

UWAGA!

Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty będą do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, u Pani Barbary Leśniewskiej (pokój nr 10)

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2030 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie zezwolenia komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. Nr 1376)  lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność, o której mowa w przedmiocie zamówienia oraz ustawie Prawo Bankowe.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.3.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1.

- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.2. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi udokumentować:

8.1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 30.05.2014 r. do godz. 12:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2014 r. pod numerem 167022- 2014.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

ZMIANA SIWZ

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zmówieniu oraz wybranych załączników do SIWZ w następujący sposób:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmieniony zostaje Rozdział XIII ust. 3 Złożenie oferty, który otrzymuje brzmienie:

1)    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sekretariat, pokój nr 5;

2)    Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe;

3)    Oznakowanie:

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach:

a)    koperta wewnętrzna:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>

"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.”

b)    koperta zewnętrzna:

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>

"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego. Nie otwierać przed dniem 30.05.2014 r., godz. 12:15"

Zmieniony zostaje Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sekretariat, pokój nr 5

do dnia 30.05.2014 r., do godz. 12:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, I piętro, pokój nr 12

dnia 30.05.2014 r., o godz. 12:15

3. Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

5. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta, dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy oznaczyć napisem ZMIANA.

6. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie należy opisać WYCOFANIE.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmieniony zostaje pkt. 11. Miejsce oraz termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 30.05.2014 r. do godz. 12:00

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Skępe, dn. 20.05.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2014 na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Bank Spółdzielczy w Skępem
ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Banku Spółdzielczego w Skępem, ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówień publicznych zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 ustawy.

Skępe, dnia 02.06.2014 r.

Andrzej Gatyński
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2014 na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Bank Spółdzielczy w Skępem
ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 18.06.2014 r.

 

 

Skępe, 26.11.2014 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe