UCHWAŁA Nr XII/ 87 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 marca 2004 roku

 

w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w granicach administracyjnych miasta i gminy Skępe

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591) z późn. zmianami.

 

RADA  MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przystąpić do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe w granicach administracyjnych miasta i gminy,  określonych na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński