Poziomy odzysku i recyklingu w 2013 r. w gminie: Miasto i Gmina Skępe

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem informuje o osiągniętych w 2013 roku poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 

1.    Osiągnięty  poziom  ograniczenia  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. wyniósł:

 

TR = 59,18 %  1) - masy odpadów ulegających biodegradacji (220,69 [Mg]) w stosunku do masy odpadów tego rodzaju wytworzonych w 1995 roku (372,9 [Mg]).

 

1)- dopuszczalny poziom  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 poz. 676) - wynosi 50%. 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. nie został więc osiągnięty 59,18% > 50% (wymagany w skali całego 2013 r.).
W związku z powyższym, za nie wykonanie obowiązku w zakresie redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji w ilości brakującej 34,2 [Mg] potencjalna wysokość wyliczonej kary może wynieść  3.947,00 zł

 

wyjaśnienie zagadnienia znajduje się w odrębnej informacji.

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

2.    Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. wyniósł:

 

Ppmts = 34,51 %  2)masy odpadów poddanych recyklingowi lub przygotowanych do ponownego użycia (245,4 [Mg]) w stosunku do masy tego rodzaju odpadów wytworzonych w 2013 roku (711,0 [Mg]). 

 

 2) - wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. Poz. 645) - wynosi 12 %. 

Poziom recyklingu został osiągnięty 34,51 %   >  12% (wymagany w 2013 r.).

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. wyniósł:   

 

Pbr = 100 %  3)masy odpadów poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia lub poddanych odzyskowi innymi metodami (6,0 [Mg]) w stosunku masy tego rodzaju odpadów wytworzonych w 2013 roku – (6,0 [Mg]).

 

3) - wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. Poz. 645) wynosi 30 %.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2013 r. został osiągnięty 100% > 30% (wymagany w 2013 r.).

 

Skępe, 31.03.2014 r.

KM