PROTOKÓŁ NR XXXVI/VI/2014

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  18 kwietnia 2014 roku

 

Sesję Nadzwyczajną  rozpoczęto o godzinie 900 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem       - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Jerzy Kowalski                                - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         Pani Barbara Leśniewska               - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Pan Józef Sobociński                     - Sekretarz Miasta i Gminy;

 

 

XXXVI Nadzwyczajną  Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, witając radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego,  Z-cę Burmistrza Jerzego Kowalskiego, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza.

 

PKT 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych).

Wybór sekretarza obrad

 

            Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Andrzeja Mellera.

 

PKT 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na rok 2014 .

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik. Poinformowała, że w uchwale zostały wprowadzone zmiany, które częściowo były zamieszczone w poprzedniej uchwale. Różnica polega na tym, że Dyrektor SP w Skępem zwróciła się do gminy o zmiany w swoim budżecie w dwóch pismach. W drugim piśmie prośba została nie przyjęta, ponieważ dotyczyła zabezpieczenia środków na opłatę kosztów procesu na rzecz Firmy PRO-MET. Pozostałe zmiany  zostały  wprowadzone bez zmian. Inne szkoły zmiany do budżetu utrzymały na tym samym poziomie. Sprawa odnośnie wyroku sądu po wstępnej konsultacji z Przewodniczący Rady zostanie wznowiona w maju i przedyskutowana. Należy do niej powrócić, ponieważ   jest to sprawa ważna i obligatoryjna.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Przewodniczący Rady zapytał czy pkt. 8 był w poprzedniej uchwale zamieszczony, który  dotyczy urealnienia planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dotyczący „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”?

Skarbnik odpowiedziała, że tak i przypomniała, że  dotyczył  umorzenia pożyczki o 20 tys. zł. Kwota odsetek zostaje z tego tytułu w budżecie  zdjęta, o czym na komisji radnym  mówiła.

 

Radni nie wnieśli innych  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 13 radnych).

-      za przyjęciem uchwały oddano 12

-            głosów przeciwnych   oddano 0

-            głosów wstrzymujących się  oddano 1

PKT 3

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2014-2030

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik. Poinformowała, że ta uchwała ma ścisły związek z uchwałą poprzednią, gdzie w załączniku  NR  1 urealniamy dochody do wysokości 27.325.971,35 zł, a wydatki do kwoty 28.975.646, 35 zł. Pozostałe parametry zostają nie zmienione.

Radni nie wnieśli  uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została zwykłą większością głosów  (głosowało 13 radnych).

-      za przyjęciem uchwały oddano 12

-            głosów przeciwnych   oddano 0

-            głosów wstrzymujących się  oddano 1

 

Burmistrz podziękował radnym za przybycie na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej i podjęcie tych dwóch uchwał.

 

PKT 4  

  Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski