Skępe, dn. 01.07.2014r.

UMiG.6733.4.2014

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000  Nr 98 poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź, zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 01.07.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- budowie linii kablowej nn  0,4 kV, przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV oraz zabudowie szafki pomiarowej przewidzianej do realizacji na działach nr ew. 299/18, 176, 480/3, 480/4, 480/5, 174/4, 478, 472, 473 w miejscowości Żagno, gmina Skępe

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński