UCHWAŁA Nr XII/ 84 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 marca 2004 roku

 

w sprawie: przekazania nieruchomości gruntowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) w związku z art.31 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz.251 z późn.zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Rada Miejska w Skępem wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu prawa własności do niezabudowanych nieruchomości położonych w Wólce stanowiących działki o nr nr 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 o łącznej pow.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński