Uchwała Nr XXXVII/285/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r., poz. 594[1]) i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wymienione w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Szczegółowy przebieg dróg, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/285/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 maja 2014 r.

Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych

Numer drogi
lub nazwa ulicy

Długość
[m]

Km
początku

Km
końca

Przebieg

1

2150

0

2150

Łąkie - Franciszkowo

2

3295

0

3295

Wólka Mała - Babie Ławy

3

5260

0

5260

Od drogi krajowej nr 10 do Turki

4

4430

0

4430

Rumunki Skępskie - Sarnowo

5

3836

0

3836

Łąkie - Szczekarzewo

6

2636

0

2636

Wólka (od drogi krajowej nr 10) - Likiec

7

5176

0

5176

Lubówiec - Sarnowo

8

5234

0

5234

Łakie – Sarnowo

9

1840

0

1840

Rum. Skępskie - Łąkie

10

3550

0

3550

Franciszkowo - Sarnowo

11

2014

0

2014

Wólka (od drogi krajowej nr 10) do Likca

ul. Rynek

263

0

263

Od ul. Aleja 1-go Maja do ul. Aleja 1-go Maja

ul. Akacjowa

143

0

143

Od ul. Topolowej

ul. Brzozowa

592

0

592

Od ul. Rypińskiej do drogi krajowej nr 10

ul. Cegielna

79

0

79

Od ul. 21-go Stycznia

ul. Dobrzyńska

327

0

327

Od ul. Kujawskiej i Rybackiej do ul. Rynek

ul. Dworcowa

473

0

473

Od ul. Kolejowej do ul. Aleja 1-go Maja

ul. Grzybowa

474

0

474

Od ul. Topolowej do drogi krajowej nr 10

ul. Jarzębinowa

99

0

99

Od ul. Lipowej do ul. Klonowej

ul. Jasna

128

0

128

Od ul. Rypińskiej do ul. Kruczej

ul. Jeziorna

185

0

185

Od ul. Aleja 1-go Maja do Jeziora Wielkiego

ul. Jodlowa

120

0

120

Od ul. Rypińskiej do ul. Modrzewiowej

ul. Kasztanowa

265

0

265

Od ul. Lipowej do ul Wiśniowej

ul. Klonowa

194

0

194

Od ul. Jarzębinowej

ul. Komunalna

552

0

552

Od ul. Kolejowej -wjazd na targowicę gminną do ul. Kolejowej

ul. Kościelna

224

0

224

Od ul. Dobrzyńskiej do ul. Rynek

ul. Krucza

259

0

259

Od ul. Zachodniej do ul. Słonecznej

ul. Leśna

370

0

370

Od ul. Brzozowej

ul. Lipowa

216

0

216

Od ul. Topolowej do ul Jarzębinowej

ul. Modrzewiowa

164

0

164

Od ul. Brzozowej do osiedla 'Przylesie'

ul. Okopowa

364

0

364

Od ul. Aleja Spacerowa do ul. Aleja 1-go Maja

ul. Piaskowa

116

0

116

Od ul. 21-go Stycznia

ul. Polna

1258

0

1258

Od ul. Klasztornej do drogi kraj. nr 10

ul. Przemysłowa

281

0

281

Od ul. Topolowej i ul. Spółdzielczej do drogi krajowej Nr 10

ul. Pszczela

325

0

325

Od ul. Słonecznej

ul. Słoneczna

229

0

229

Od ul. Kruczej do ul Dworcowej

ul. Sosnowa

238

0

238

Od ul. Brzozowej do osiedla 'Przylesie'

ul. Spokojna

316

0

316

Od ul. Grzybowej do ul. Rypińskiej

ul. Spółdzielcza

1026

0

1026

Od ul. Przemysłowej do ul. Sierpeckiej

ul. Sportowa

1121

0

1121

Od ul. Kujawskiej do ul. Rybackiej

ul. Strumykowa

141

0

141

Od ul. Aleja Spacerowa do ul. Kujawskiej

ul. Świerkowa

346

0

346

Od ul. Grzybowej do ul. Rypińskiej

ul. Topolowa

981

0

981

Od ul.  Rypińskiej do ul. Przemysłowej

ul. Widok

106

0

106

Od ul. Kujawskiej

ul. Wymyślińska

105

0

105

Od ul. Klasztornej do bramy szkoły Zespołu Szkół

ul. Zachodnia

219

0

219

Od ul. Rypińska do ul. Pszczelej

ul. Zielona

356

0

356

Od ul. Jeziornej do ul Okopowej

ul. Cicha

90

0

90

Od ul. Rypińskiej - koniec na budynku mieszkalnym

ul. Kujawska

1100

0

1100

Od ul. Rybackiej do granicy miasta Skępego

ul. Poprzeczna

86

0

86

Od ul. Dobrzyńskiej do ul. Kościelnej

ul. Wrzosowa

189

0

189

Od ul. Polnej

ul. Plażowa

390

0

390

Od ul. Aleja 1 - go Maja

ul. Wiśniowa

490

0

490

Od ul. Przemysłowej do drogi krajowej nr 10

ul. Bagienna

370

0

370

Od ul. Sierpeckiej

ul. Poziomkowa

175

0

175

Od ul. Kwiatowej

ul. Tulipanowa

320

0

320

Od ul. Płockiej

ul. Storczykowa

260

0

260

Od ul. Tulipanowej

ul. Rybacka

1462

0

1462

Od ul. Kujawskiej

ul. Widok

60

0

60

Od ul. Widokowej

ul. Widokowa

180

0

180

Od ul. Kujawskiej

ul. Pomorska

580

0

580

Od ul. Kujawskiej

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/285/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 maja 2014 r.

Szczegółowy przebieg dróg

 

 


[1]] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

[2]] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 843 i 1543.