UCHWAŁA Nr XII/ 83 /2004

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 29 marca 2004 roku

 

w sprawie:  nabycia nieruchomości gruntowej.

           

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn.zm.)

 

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Głęboczek gm. Skępe zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 467/10 o powierzchni

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Gatyński