Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Adam Godlewski – pokój nr 13 – tel. 54 287-85-27, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

1. Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634 obejmujący:

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn. obm.

Ilość

I

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8

 

 

1

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km

0,13

2

D-01.03.25

Ścinanie krzaków wraz z usunięciem korzeni i utylizacją

m2

30

II

ROBOTY ZIEMNE  CPV 45100000-8

 

 

3

D-01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości

m3

62,6

4

D-02.03.01

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z przywozem gruntu zagęszczalnego o wymaganej nośności

m3

129,6

5

D-02.01.01

Mechaniczny załadunek i wywiezienie ziemi urodzajnej oraz gruntu z koryta wraz z zagospodarowaniem 600*1,5*0,1

m3

62,6

III

CHODNIK I PERONIKI  PRZEJSCIA DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ  CPV 45233000-9

6

D-04.01.01

Ręczne profilowanie wraz zagęszczeniem podłoża pod chodnik 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

7

D-08.01.01

Wykonanie ławy o przekroju 0,025 m2/m z betonu C 8/10 pod obrzeża (1200-35+24)*0,2*0,25

m3

16,0

8

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

9

D-08.03.01

Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12*25 cm na wykonanej ławie (oporniki inwestora) 4+1,2*2+2*2+4+1*2

mb

12,0

10

D-08.03.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na wykonanej ławie (krawężniki inwestora) 12*2

mb

15,6

11

D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanej ławie (obrzeża inwestora) 1200-35+(2,35*2+1*2+1,55*2+4+1*2+2,25*2+1*2)+2

mb

293,2

12

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem (kostka brukowa inwestora) 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

IV

ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE  CPV 45100000-8

 

 

13

D-04.04.02

Utwardzenie poboczy tłuczniem twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 6*1*4                   

m2

24

14

D-06.01.01

Mechaniczne plantowanie  poboczy przy chodniku 600*0,5*2

m2

134,0

15

D-06.01.01

Humusowanie poboczy ziemią urodzajną warstwą o grubości 10 cm (humus pozyskany na miejscu) z dosianiem trawy 600*0,5*2

m2

134,0

16

D-07.02.01

Wykonanie balustrady przy schodach dla peronu

szt.

4,0

17

D-07.02.01

Wykonanie barier stalowych U-11a (wzdłuż drogi DK10 i ściezki pieszorowerowej w obrębie przejścia dla pieszych)

mb

80,0

18

D-03.01.01

Wykonanie przepustu DN 600 pod peronem dł. 7mb

szt.

2,0

19

D-03.01.01

Wykonanie murków czołowych przepustu DN 600 betonowe prefabrykowane

szt.

4,0

20

D-01.01.01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

kpl.

1

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

1) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;

3) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w zakresie wskazanym w rozdziale III. Pkt. 1 SIWZ), która stanowi załącznik do SIWZ. Przedmiary robót (kosztorys nakładczy) ma charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i służy Wykonawcy wyłącznie do skalkulowania ceny oferty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

6. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne.

7. Wykonawca a trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów.

9. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

10. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy.

11. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf.

12. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

13. uzupełnianie dokumentów/wyjaśniania zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz w kontrolach związanych z zakończeniem budowy.

14. Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR.

Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego i obejmować będzie:

1) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową;

2) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności.

Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności.

Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zawarcie/opłacenia składki, to Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej zawarcia potrąci z wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Jakiekolwiek podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 14 listopada 2014 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku w tym zakresie Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu wymienionego w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na budowie dróg, chodników, parkingów w technologii kostki brukowej wraz z wykonanie podbudowy o powierzchni minimum 250 m2 (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku w tym zakresie Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu wymienionego w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.2. dysponowanie min. 1 osobą - kierownikiem budowy – posiadającym:

8.1.3.2.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

8.1.3.3. wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia, i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394);

8.1.3.4. posiadane przez kierownika budowy uprawnienia w wymaganym zakresie powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409) oraz aktualnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, ze zm.);

8.1.3.5. zamawiający uzna osobę, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowanie zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniającą przedmiotowy warunek.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1., ppkt 3.3. oraz ppkt 3.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi udokumentować:

8.1.4.1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 90.000,00 zł;

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.4.2. posiadane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 90.000,00 zł.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9.1. Dokumenty podstawowe:

9.1.1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;

9.1.2. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

9.1.3. Dowód wniesienia wadium (w ofercie przetargowej kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał w odrębnej kopercie dołączonej do oferty);

9.1.4. kosztorys ofertowy;

9.1.5. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa - Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów);

9.1.6. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 wykonawca zobligowany jest do złożenia następujących dokumentów:

9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2,

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.3. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawca zobligowany jest do złożenia następujących dokumentów:

9.3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

9.3.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- załącznik nr 5,

9.3.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6,

9.3.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 7,

9.3.5. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

9.3.6. opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 2, ppkt 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4.

9.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępuje zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

9.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

9.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

10. Informacja na temat wadium: 2.000,00 zł.

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

12. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 30.09.2014 r. do godz. 13:00.

 

13. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2014 r. pod numerem 297170 - 2014.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

INFORMACJA

Informuję, iż w ogłoszeniu o zamówieniu pojawił się błąd pisarski polegający na podaniu nieprawidłowej daty terminu wykonania zamówienia – 29 sierpnia 2014 r. zamiast 31 października 2014 r. Niniejszym błąd ten został sprostowany.

Jednocześnie informuję, iż błąd ten nie ma wpływu na prowadzone postępowanie i treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Skępe, dn. 10.09.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634 obejmujący:

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn. obm.

Ilość

I

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8

 

 

 

1

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km

0,13

2

D-01.03.25

Śinanie krzaków wraz z usunięciem korzeni i utylizacją

m2

30,0

3

D-01.03.25

Ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm z usunięciem  karpin i wywiezieniem materiałów na odl. do 2 km

szt.

3

II

ROBOTY ZIEMNE  CPV 45100000-8

 

 

 

4

D-01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm

m3

62,6

5

D-02.03.01

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z przywozem gruntu zagęszczalnego o wymaganej nośności

m3

129,6

6

D-02.01.01

Mechaniczny załadunek i wywiezienie ziemi urodzajnej oraz gruntu z koryta wraz z zagospodarowaniem

m3

62,6

III

CHODNIK I PERONIKI  PRZEJSCIA DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ  CPV 45233000-9

 

 

 

7

D-04.01.01

Ręczne profilowanie wraz zagęszczeniem podłoża pod chodnik

m2

244,6

8

D-08.01.01

Wykonanie ławy o przekroju 0,025 m2/m z betonu C 8/10 pod obrzeża

m3

16,0

9

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm

m2

244,6

10

D-08.03.01

Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12*25 cm na wykonanej ławie (oporniki inwestora)

mb

12,0

11

D-08.03.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na wykonanej ławie (krawężniki inwestora)

mb

15,6

12

D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanej ławie (obrzeża inwestora)

mb

293,2

13

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem (kostka brukowa inwestora)

m2

244,6

IV

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU  CPV 45233221-4

 

 

 

14

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe (termoplast) - pasy na przejściu dla pieszych P-10 oraz P-21

m2

80,0

15

D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm dł. 3,5 m

szt

2

16

D-07.02.01

Przymocowanie do słupków znaków średnich, folia odblaskowa I generacji

szt

4

17

D-07.02.01

Ustawienie  sygnalizacji świetlnej (lampa pulsująca) na wysięgniku (szt. 1) nad przejściem dla pieszych z aktywnymi znakami D-6 (szt. 2) oraz systemem solarnym

kpl.

1

18

D-07.02.01

Solarny system oświetlenia drogowego

kpl.

2

V

ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE  CPV 45100000-8

 

 

 

19

D-04.04.02

Utwardzenie poboczy tłuczniem twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm                   

m2

24,0

20

D-06.01.01

Mechaniczne plantowanie  poboczy przy chodniku

m2

134,0

21

D-06.01.01

Humusowanie poboczy ziemią urodzajną warstwą o grubości 10 cm (humus pozyskany na miejscu) z dosianiem trawy

m2

134,0

22

D-07.02.01

Wykonanie balustrady przy schodach dla peronu dł. 2,25 m - 2 2 szt., 1,55 m - 2 szt.

szt.

4

23

D-07.02.01

Wykonanie barier stalowych U-11a (wzdłuż drogi DK10 i ścieżki pieszorowerowej w obrębie przejścia dla pieszych)

mb

80,0

24

D-03.01.01

Wykonanie przepustu DN 600 pod peronem

szt.

2

25

D-03.01.01

Wykonanie murków czołowych przepustu DN 600 z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej lub prefabrykowane betonowe

szt.

4

26

D-01.01.01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

kpl.

1

VIII. Warunki udziału w postępowaniu, pkt 1, ppkt. 1.2.1.1

otrzymuje brzmienie:                                   

1.2.1.1. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na budowie dróg, chodników, parkingów w technologii kostki brukowej wraz z wykonanie podbudowy o powierzchni minimum 250 m2 (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

IX. XXVII. Załączniki

dodany zostaje:

załącznik nr 12 Projekt stałej organizacji ruchu.

 

Załącznik nr 11 do SIWZ (kosztorys ofertowy):

Otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634 obejmujący:

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn. obm.

Ilość

I

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8

 

 

 

1

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km

0,13

2

D-01.03.25

Śinanie krzaków wraz z usunięciem korzeni i utylizacją

m2

30,0

3

D-01.03.25

Ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm z usunięciem  karpin i wywiezieniem materiałów na odl. do 2 km

szt.

3

II

ROBOTY ZIEMNE  CPV 45100000-8

 

 

 

4

D-01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm

m3

62,6

5

D-02.03.01

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z przywozem gruntu zagęszczalnego o wymaganej nośności

m3

129,6

6

D-02.01.01

Mechaniczny załadunek i wywiezienie ziemi urodzajnej oraz gruntu z koryta wraz z zagospodarowaniem

m3

62,6

III

CHODNIK I PERONIKI  PRZEJSCIA DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ  CPV 45233000-9

 

 

 

7

D-04.01.01

Ręczne profilowanie wraz zagęszczeniem podłoża pod chodnik

m2

244,6

8

D-08.01.01

Wykonanie ławy o przekroju 0,025 m2/m z betonu C 8/10 pod obrzeża

m3

16,0

9

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm

m2

244,6

10

D-08.03.01

Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12*25 cm na wykonanej ławie (oporniki inwestora)

mb

12,0

11

D-08.03.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na wykonanej ławie (krawężniki inwestora)

mb

15,6

12

D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanej ławie (obrzeża inwestora)

mb

293,2

13

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem (kostka brukowa inwestora)

m2

244,6

IV

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU  CPV 45233221-4

 

 

 

14

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe (termoplast) - pasy na przejściu dla pieszych P-10 oraz P-21

m2

80,0

15

D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm dł. 3,5 m

szt

2

16

D-07.02.01

Przymocowanie do słupków znaków średnich, folia odblaskowa I generacji

szt

4

17

D-07.02.01

Ustawienie  sygnalizacji świetlnej (lampa pulsująca) na wysięgniku (szt. 1) nad przejściem dla pieszych z aktywnymi znakami D-6 (szt. 2) oraz systemem solarnym

kpl.

1

18

D-07.02.01

Solarny system oświetlenia drogowego

kpl.

2

V

ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE  CPV 45100000-8

 

 

 

19

D-04.04.02

Utwardzenie poboczy tłuczniem twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm                   

m2

24,0

20

D-06.01.01

Mechaniczne plantowanie  poboczy przy chodniku

m2

134,0

21

D-06.01.01

Humusowanie poboczy ziemią urodzajną warstwą o grubości 10 cm (humus pozyskany na miejscu) z dosianiem trawy

m2

134,0

22

D-07.02.01

Wykonanie balustrady przy schodach dla peronu dł. 2,25 m - 2 2 szt., 1,55 m - 2 szt.

szt.

4

23

D-07.02.01

Wykonanie barier stalowych U-11a (wzdłuż drogi DK10 i ścieżki pieszorowerowej w obrębie przejścia dla pieszych)

mb

80,0

24

D-03.01.01

Wykonanie przepustu DN 600 pod peronem

szt.

2

25

D-03.01.01

Wykonanie murków czołowych przepustu DN 600 z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej lub prefabrykowane betonowe

szt.

4

26

D-01.01.01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

kpl.

1

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, ppkt. 8.1.2.1

otrzymuje brzmienie:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na budowie dróg, chodników, parkingów w technologii kostki brukowej wraz z wykonanie podbudowy o powierzchni minimum 250 m2 (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Ogłoszenie zamieszczone na niniejszej stronie oraz wszelkie załączniki obejmują konsekwencje wniesionych zmian. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianie ulega termin składania ofert na 23.09.2014 r. godz. 13.00.

 

Skępe, dn. 15.09.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia:

otrzymuje brzmienie:

1. Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634 obejmujący:

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn. obm.

Ilość

I

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8

 

 

1

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km

0,13

2

D-01.03.25

Ścinanie krzaków wraz z usunięciem korzeni i utylizacją

m2

30

II

ROBOTY ZIEMNE  CPV 45100000-8

 

 

3

D-01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm

m3

62,6

4

D-02.03.01

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z przywozem gruntu zagęszczalnego o wymaganej nośności

m3

129,6

5

D-02.01.01

Mechaniczny załadunek i wywiezienie ziemi urodzajnej oraz gruntu z koryta wraz z zagospodarowaniem 600*1,5*0,1

m3

62,6

III

CHODNIK I PERONIKI  PRZEJSCIA DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ  CPV 45233000-9

6

D-04.01.01

Ręczne profilowanie wraz zagęszczeniem podłoża pod chodnik 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

7

D-08.01.01

Wykonanie ławy o przekroju 0,025 m2/m z betonu C 8/10 pod obrzeża (1200-35+24)*0,2*0,25

m3

16,0

8

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

9

D-08.03.01

Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12*25 cm na wykonanej ławie (oporniki inwestora) 4+1,2*2+2*2+4+1*2

mb

12,0

10

D-08.03.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na wykonanej ławie (krawężniki inwestora) 12*2

mb

15,6

11

D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanej ławie (obrzeża inwestora) 1200-35+(2,35*2+1*2+1,55*2+4+1*2+2,25*2+1*2)+2

mb

293,2

12

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem (kostka brukowa inwestora) 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

IV

ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE  CPV 45100000-8

 

 

13

D-04.04.02

Utwardzenie poboczy tłuczniem twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 6*1*4                   

m2

24

14

D-06.01.01

Mechaniczne plantowanie  poboczy przy chodniku 600*0,5*2

m2

134,0

15

D-06.01.01

Humusowanie poboczy ziemią urodzajną warstwą o grubości 10 cm (humus pozyskany na miejscu) z dosianiem trawy 600*0,5*2

m2

134,0

16

D-07.02.01

Wykonanie balustrady przy schodach dla peronu

szt.

4,0

17

D-07.02.01

Wykonanie barier stalowych U-11a (wzdłuż drogi DK10 i ściezki pieszorowerowej w obrębie przejścia dla pieszych)

mb

80,0

18

D-03.01.01

Wykonanie przepustu DN 600 pod peronem dł. 7mb

szt.

2,0

19

D-03.01.01

Wykonanie murków czołowych przepustu DN 600 betonowe prefabrykowane

szt.

4,0

20

D-01.01.01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

kpl.

1

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

1) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;

2) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w zakresie wskazanym w rozdziale III. Pkt. 1 SIWZ), która stanowi załącznik do SIWZ. Przedmiary robót (kosztorys nakładczy) ma charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i służy Wykonawcy wyłącznie do skalkulowania ceny oferty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

6. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne.

7. Wykonawca a trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów.

9. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

10. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy.

11. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf.

12. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

13. uzupełnianie dokumentów/wyjaśniania zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz w kontrolach związanych z zakończeniem budowy.

14. Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR.

Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego i obejmować będzie:

1) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową;

2) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności.

Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności.

Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zawarcie/opłacenia składki, to Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej zawarcia potrąci z wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Jakiekolwiek podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

VII. Termin wykonania zamówienia

otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 14 listopada 2014 r.

XV. Opis przygotowania oferty, pkt 3, ppkt. 3

otrzymuje brzmienie:

3) Oznakowanie:

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach:

a) koperta wewnętrzna:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>

"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634.”

b) koperta zewnętrzna:

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>

"Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634. Nie otwierać przed dniem 30.09.2014 r., godz. 13:15"

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 3

otrzymują brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sekretariat, pokój nr 5

do dnia 30.09.2014 r., do godz. 13:00

3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, I piętro, pokój nr 12

dnia 30.09.2014 r., o godz. 13:15

XV. Opis przygotowania oferty, pkt 3, ppkt. 3

XXVII. Załączniki

usunięty zostaje:

załącznik nr 12 Projekt stałej organizacji ruchu.

 

Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy):

Otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem.

 

Załącznik nr 11 do SIWZ (kosztorys ofertowy):

Otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

otrzymuje brzmienie:

1. Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634 obejmujący:

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn. obm.

Ilość

I

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8

 

 

1

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

km

0,13

2

D-01.03.25

Ścinanie krzaków wraz z usunięciem korzeni i utylizacją

m2

30

II

ROBOTY ZIEMNE  CPV 45100000-8

 

 

3

D-01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10 cm

m3

62,6

4

D-02.03.01

Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z przywozem gruntu zagęszczalnego o wymaganej nośności

m3

129,6

5

D-02.01.01

Mechaniczny załadunek i wywiezienie ziemi urodzajnej oraz gruntu z koryta wraz z zagospodarowaniem 600*1,5*0,1

m3

62,6

III

CHODNIK I PERONIKI  PRZEJSCIA DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ  CPV 45233000-9

6

D-04.01.01

Ręczne profilowanie wraz zagęszczeniem podłoża pod chodnik 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

7

D-08.01.01

Wykonanie ławy o przekroju 0,025 m2/m z betonu C 8/10 pod obrzeża (1200-35+24)*0,2*0,25

m3

16,0

8

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

9

D-08.03.01

Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12*25 cm na wykonanej ławie (oporniki inwestora) 4+1,2*2+2*2+4+1*2

mb

12,0

10

D-08.03.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na wykonanej ławie (krawężniki inwestora) 12*2

mb

15,6

11

D-08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanej ławie (obrzeża inwestora) 1200-35+(2,35*2+1*2+1,55*2+4+1*2+2,25*2+1*2)+2

mb

293,2

12

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem (kostka brukowa inwestora) 600*1,5-(3,8+3,8+4,3+3,7+3,8)*1,5+6,5*4*2

m2

244,6

IV

ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE  CPV 45100000-8

 

 

13

D-04.04.02

Utwardzenie poboczy tłuczniem twardym o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 6*1*4                   

m2

24

14

D-06.01.01

Mechaniczne plantowanie  poboczy przy chodniku 600*0,5*2

m2

134,0

15

D-06.01.01

Humusowanie poboczy ziemią urodzajną warstwą o grubości 10 cm (humus pozyskany na miejscu) z dosianiem trawy 600*0,5*2

m2

134,0

16

D-07.02.01

Wykonanie balustrady przy schodach dla peronu

szt.

4,0

17

D-07.02.01

Wykonanie barier stalowych U-11a (wzdłuż drogi DK10 i ściezki pieszorowerowej w obrębie przejścia dla pieszych)

mb

80,0

18

D-03.01.01

Wykonanie przepustu DN 600 pod peronem dł. 7mb

szt.

2,0

19

D-03.01.01

Wykonanie murków czołowych przepustu DN 600 betonowe prefabrykowane

szt.

4,0

20

D-01.01.01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

kpl.

1

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

1) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;

3) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w zakresie wskazanym w rozdziale III. Pkt. 1 SIWZ), która stanowi załącznik do SIWZ. Przedmiary robót (kosztorys nakładczy) ma charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i służy Wykonawcy wyłącznie do skalkulowania ceny oferty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

6. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne.

7. Wykonawca a trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów.

9. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

10. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy.

11. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf.

12. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

13. uzupełnianie dokumentów/wyjaśniania zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz w kontrolach związanych z zakończeniem budowy.

14. Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR.

Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego i obejmować będzie:

1) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową;

2) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności.

Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności.

Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zawarcie/opłacenia składki, to Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej zawarcia potrąci z wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Jakiekolwiek podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia:

otrzymuje brzmienie:

do 14 listopada 2014 r.

12. Miejsce oraz termin składania ofert:

otrzymuje brzmienie: 

oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 30.09.2014 r. do godz. 13:00.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Ogłoszenie zamieszczone na niniejszej stronie oraz wszelkie załączniki obejmują konsekwencje wniesionych zmian. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianie ulega termin składania ofert na 30.09.2014 r. godz. 13.00.

 

Skępe, dn. 19.09.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.192014 na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.
ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.

ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

100,00%

100,00 pkt

2

Zakład Drogowo – Mostowy DROMOST

ul. Włocławska 18a/18, 87-800 Włocławek

72,22%

72,22 pkt

 

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówień publicznych zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. „a” ustawy.

 

Skępe, dnia 01.10.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.19.2014 na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+500 do km 368+634, zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

 

Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c.
ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

 

Data udzielenia zamówienia: 08.10.2014 r.

 

 

Skępe, 09.10.2014 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe