WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące dane:

 

 1. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby 
  prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie.
 2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy 
  zgromadzenia.
 3. Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia zgromadzenia, planowany czas trwania, 
  przewidywaną ilość uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli 
  przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia.
 4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu 
  pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o które zwraca się do organu gminy.
 5. Nazwisko i imię, datę urodzenia , adres zamieszkania osoby odpowiedzialnej za porządek i bezpieczeństwo w czasie zgromadzenia.

 

OPŁATY

Bez opłat.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 26

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Jeżeli brak zastrzeżeń - przyjęcie do wiadomości.

 

W przypadku gdy zgromadzenie naruszyłoby porządek i bezpieczeństwo publiczne, decyzja odmowna.

Decyzja wydawana jest niezwłocznie.

 

UWAGA:

Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu składa się nie później niż na trzy dni przed zgromadzeniem.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 05.07.1990r. Prawo o zgromadzeniach /Dz. U. Nr 51, poz.297/.