Uchwała Nr XXXIX/297/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 lutego 2014 r.,

- Uchwałą XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 marca 2014 r.

- Uchwałą XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2014 r.,

- Uchwałą XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 kwietnia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2014 r.,

- Uchwałą XXXVII/282/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 maja 2014 r.

- Uchwałą XXXVIII/288/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r.,

- Zarządzeniem Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2014 r.

- Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lipca 2014 r.

- Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lipca 2014 r.

- Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 sierpnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 28.285.388,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26.648.680,07 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.636.708,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.629.675,07 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 30.051.439,07 z., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25. 644.221,07 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.407.218,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3. 629.675,07 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3. "

3) § 4 otrzymuje brzmienie:  „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.766.051,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 739.756,00 zł

2) z zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 526.295,00 zł".

4) § 5otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.468.406,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 702.355,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł,

7) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 650.000,00 zł.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/297/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/297/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/297/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 15.340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)  Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody'' § 0920 /+/ 1.000 zł,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami'' § 0970 /+/ 330 zł,

- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 0920 /+/ 1,00 zł,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 /+/ 500,00 zł,

2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Józefkowo /+/ 60.600 zł .

3) Włącza się środki z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA za skradziony sprzęt podczas włamania w Publicznym Przedszkolu w Skępem /+/ 3.624 zł.

4) Urealnienie planu dochodów dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dokończenie przedsięwzięcia pn „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe”. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 1.000 zł na 1 Mg azbestu /-/ 50.715 zł.

Wydatki zwiększenie o kwotę 15.340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność'' /+/4.000 zł (badanie jezior),

- dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie'' /+/ 600  (opieka autorska z bieżącymi aktualizacjami),

- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne'' /+/ 12.000 zł (wynagrodzenie dla kapelmistrza oraz zakup elementów ogrodzenia do OSP Wólka),

- dział 900 rozdział 90095"Pozostała działalność" /+/ 42.100 zł (środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz staży),

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w następujący sposób:

- dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” /-/10.000 

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)” /-/15.000 

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /-/22.769              

3) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skępem:

- dział 801 rozdział 80104 "Przedszkola" /+/ 3.624 zł (środki zostaną przeznaczone na odkupieniu sprzętu tj. dwóch telewizorów oraz odtwarzaczy DVD).

4) Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Sosnowej w Skępem /+/ 27.500 zł,

- „Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja” /+/ 20.000 zł,

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie” /+/ 4.000 zł.

5) Zmiana mylnej kwalifikacji środków w dziale 852 rozdział 85212. W systemie zakwalifikowano do własnych środków a winno być do środków zleconych.

6) ) Urealnienie planu wydatków w związku z dotacją z WFOŚiGW w Toruniu na dokończenie przedsięwzięcia pn „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 1.000 zł na 1 Mg azbestu. ” – dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /-/ 50.715 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów

- przeciw uchwale oddano 0 głosów

- wstrzymujących się głosów -0.