Uchwała Nr XXXIX/299/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.[1]) oraz art. 96 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.[2]), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P z 2013 r., poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. W przypadku osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ustala się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), zgodnie z tabelą:

Lp.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

1.

powyżej 150% do 200 %

50%

2.

powyżej 200%

100%

§ 2.  Zwrot wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r.  poz. 379

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r.  poz. 1544, poz. 1548, z 2013 r. poz. 509, poz.1650 i z 2014 r. poz.567 i poz. 598.