Uchwała Nr XXXIX/300/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.[1]) oraz art. 17 ust.1 pkt 11, art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.[2]) uchwala się co, nastepuje :

§ 1.  Załącznik do uchwały Nr XXXVII/266/2010 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom z 2010 r. Nr 82, poz. 979) otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/300/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

I. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPEKUŃCZE

Dochód netto na osobę w rodzinie
lub dochód osoby samotnie
gospodarującej w stosunku do
kryterium dochodowego
wyrażonego w %

Wysokość
odpłatności w %
osoby samotnej

Wysokość
odpłatności w %
osoby zamieszkałej
z rodziną

do 100%

bezpłatnie

5,00%

powyżej 100 % do 125%

5,00%

15,00%

powyżej126 % do 150%

10,00%

20,00%

powyżej 151% do 175%

20,00%

30,00%

powyżej 176% do 200%

30,00%

40,00%

powyżej 201% do 250%

50,00%

70,00%

powyżej 251% do 300%

70,00%

100,00%

powyżej 301%

100,00%

100,00%
 

II. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Wskaźniki odpłatności w procentach  ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie
 

do 100 % kryterium

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 132,5%

1,5 %

3,5%

powyżej 132,5% do 165%

3%

7%

powyżej 165% do 187,5%

5%

11%

powyżej 187,5% do 220%

7%

15%

powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

powyżej 265% do 275%

30%

40%

powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

powyżej 290% do 310%

75%

85%

powyżej 310% do 330%

90%

100%

powyżej 330%

100%

100%

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r.  poz. 379

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r.  poz. 1544, poz. 1548, z 2013 r. poz. 509, poz.1650 i z 2014 r. poz.567 i poz. 598.