PROTOKÓŁ NR XXVII/2006

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  24 lutego 2006 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1000, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem    - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                           - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

Pan Andrzej Gatyński                         - Burmistrz Miasta i Gminy;

Pani Romana Tężycka                        - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

Pan Józef Sobociński                          - Sekretarz Miasta i Gminy;

Pani Barbara Leśniewska                    - Skarbnik Miasta i Gminy;

Pan Ryszard Gorzycki                        - Insp. UMiG;

Pan Marian Gabryszewski                  - Insp. UMiG;

Pani Ewa Wojciechowska                   - Kier. M-GOPS

 

 

XXVII Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Piotra Wojciechowskiego, burmistrza i zastępcę burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brali udział wszyscy radni i w związku z tym, Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Do protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

Przed przystąpieniem do dalszego porządku obrad, Przewodniczący RM oddał głos Burmistrzowi Andrzejowi Gatyńskiemu.

Burmistrz pokrótce przedstawił zebranym zasługi Państwa Bożeny i Krzysztofa Suchockich w podejmowanych działaniach i osobistym zaangażowaniu na rzecz osób niewidomych. Za całokształt pracy, w imieniu władz samorządowych, złożył Państwu Suchockim najserdeczniejsze podziękowania i wręczył okolicznościowe wyróżnienia.

Pani Bożena Suchocka – Przewodnicząca PZN podziękowała Radzie Miejskiej i Urzędowi Miasta i Gminy za ofiarowaną pomoc w „wypełnianiu misji” na rzecz osób niewidomych.

 

Pkt 2

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Skępe za 2005 rok

 

Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Skępe, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, złożył Kierownik Posterunku Policji w Skępem Witold Wiśniewski (w załączeniu do protokołu). Przeprosił on zebranych za nieobecność na dzisiejszej sesji Komendanta Powiatowego spowodowaną ważnymi obowiązkami służbowymi.

Podziękował radnym i burmistrzowi za partycypację przy zakupie nowego radiowozu dla potrzeb miejscowej policji.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radna Jolanta Kozłowska poruszyła problem przemocy w rodzinie. Zaproponowała opracowanie wspólnego programu z policją w tym zakresie.

Asp. Witold Wiśniewski powiedział, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem niepokojącym zarówno w naszej gminie jak i całym kraju. Wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowane są wszelkie możliwe działania prewencyjne zapobiegające tym przestępstwom.

Radny Rafał Szczęsny odniósł się do przestępstw związanych z rozbojami i kradzieżą zuchwałą.

Asp. Witold Wiśniewski odpowiedział, iż rozboje i kradzież zuchwała traktowane są jako przestępstwa kryminalne.

Przewodniczący RM powiedział, że pod względem wykonywanej pracy Komenda Powiatowa Policji w Lipnie zajmuje I miejsce w całym woj. kujawsko-pomorskim. Zwrócił się z pytaniem dotyczącym zajmowanej pozycji w tym względzie przez miejscowy posterunek w powiecie lipnowskim.

Asp. Witold Wiśniewski odpowiedział, że od dłuższego już czasu Posterunek Policji w Skępem plasuje się w środku tej klasyfikacji w powiecie lipnowskim. Wpływ na to ma zbyt mała ilość zatrudnionych funkcjonariuszy policji, w stosunku do obszaru i liczby mieszkańców w gminie.

Pan Bernard Wegner zaapelował o zwiększenie aktywizacji Komendy Powiatowej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie w okresie letnim.

Asp. Witold Wiśniewski odpowiedział, że takie wsparcie ze strony powiatu jest. Każdorazowo, kiedy zwraca się o pomoc do komendy powiatowej, taką otrzymuje, ale nie całodobowo – na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Nie zawsze jednak jest tak, że udzielana pomoc jest efektywna i się sprawdza w każdych warunkach.

Przewodniczący RM podsumowując powiedział, iż z przedłożonej analizy wynika wzrost przestępczości na terenie naszej gminy, szczególnie włamania do domków letniskowych. Z drugiej jednak strony pocieszającym jest fakt wzrostu wskaźnika wykrywalności czynów przestępczych, w porównaniu do lat ubiegłych, co jest efektem lepszej pracy miejscowych policjantów. Policja jest pod ciągłą cenzurą społeczną, co wynika z prowadzonej polityki Komendy Głównej Policji, zmierzającej do jak największej aktywizacji społeczeństwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pkt 3

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 rok

 

Sprawozdanie z działalności M-GOPS za 2005 r. przedstawiła kierownik tego ośrodka Ewa Wojciechowska (w załączeniu). Podziękowała także Państwu Suchockim za współpracę w podejmowanych działaniach na rzecz osób niewidomych.

Do przedstawionego sprawozdania głos zabrali:

Pan Bernard Wegner podziękował M-GOPS za opiekę nad osobami bardzo chorymi i samotnymi. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem dot. wielkości w naszej gminie problemu wychowywania dzieci przez samotne matki.

Kier. M-GOPS odpowiedziała, że liczba osób korzystających z pomocy materialnej z tytułu samotnego wychowywania dzieci na terenie gminy jest duża. Nie jest w stanie określić dokładnej liczby matek korzystających z tej pomocy w gminie. Jednak jej zdaniem, ostatnio można zaobserwować lekką tendencję spadkową.

Przewodniczący RM dodał, iż problem samotnego wychowywania dzieci jest ogólnokrajowy. Jest to w głównej mierze podyktowane niedoskonałością prawa polskiego – wiele małżeństw rozwodzi się lub pary nie zawierają związków małżeńskich po to, aby skorzystać ze świadczeń opiekuńczych, które gwarantuje ustawa.

Radna Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dot. skierowań przez M-GOPS osób na leczenie odwykowe – przeciwalkoholowe.

Kier. M-GOPS Ewa Wojciechowska odpowiedziała, że ośrodek w 2005 r. nie skierował żadnej osoby na leczenie odwykowe. Jest to zadaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Takie prawo ma również kurator, lecz go nie stosuje, w związku z dużymi opłatami sądowymi.

 

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, iż w związku z nowymi zadaniami, które realizuje M-GOPS zaistniała konieczność uchwalenia nowego statutu zawierającego aktualne zadania. O bardziej szczegółowe wyjaśnienia poprosił kierownika M-GOPS Ewę Wojciechowską.

Do nowych zadań prowadzonych przez ośrodek należy (§ 7, § 8  i § 16 statutu):

przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,

przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych,

przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

samodzielne gospodarowanie przez M-GOPS wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem oraz wydatkowanie środków finansowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skępe na lata 2006 - 2016

 

 

Przewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały: w związku z art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593      z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Przewodniczący RM poprosił kierownika M-GOPS Ewę Wojciechowską o syntetyczne omówienie opracowanej strategii (w załączeniu). Strategia jest planistycznym materiałem programowym, otwartym na wprowadzane modyfikacje w stosunku do zachodzących zmian – realiów. Głównie określa:

zgodność obranych celów strategicznych i kierunków działania z prawem wspólnotowym, krajowym i lokalnym,

diagnozę – materiały i dane źródłowe, sondaże,

opis zadań do realizacji wobec głównych problemów społecznych.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Skępe oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

Zastępca burmistrza Romana Tężycka w uzasadnieniu projektu uchwały powiedziała, że nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nałożyła na organy prowadzące oświatę obowiązek corocznego określania regulaminu wynagradzania nauczycieli, obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Regulamin wynagradzania nauczycieli został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na terenie naszej gminy. Ponadto poinformowała, iż zmiany regulaminu są niewielkie, średnia w gminie jest utrzymana i zgodnie z sugestiami radnych zgłoszonymi na ostatniej wspólnej komisji – wszyscy oni w dniu dzisiejszym otrzymali poprawioną wersję regulaminu.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z pytaniem odnośnie aktualnej wersji regulaminu (spośród 3 wersji przekazanych radnym).

Z-ca burmistrza odpowiedziała, iż aktualną wersją regulaminu jest dzisiejsza przekazana rano przez sekretarza.

Radna Anna Smużewska zgłosiła swoje rozbieżności odnoszące się do regulaminu, a mianowicie:

zapisu pkt 11 w § 4,

zapisu Działu III tabeli nr 1,

zapisu Lp. 9 w Dziale III tabeli nr 1,

zapisów pkt 3 i 4 w § 6.

Przewodniczący RM, w związku ze zgłoszoną sugestią radnych zarządził 5 minutową przerwę, w celu uzgodnienia zapisów regulaminu z radcą prawnym.

Po krótkiej przerwie głos zabrała z-ca burmistrza Romana Tężycka, która przedstawiła zebranym aktualne zapisy regulaminu – po zmianach:

§ 4 pkt 11 – „Nauczyciel ma prawo do wglądu w tabelę do przyznanego jemu dodatku motywacyjnego”,

tabela nr 1 Dział III – „Zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz związanych z doskonaleniem zawodowym – 36 pkt,

tabela nr 1 Dział III, Lp. 9: „1) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym własnego; 2) inicjowanie doskonalenia nauczycieli zgodnego z zapotrzebowaniem placówki,

§ 6 pkt 3 i 4 – wykreślenie wyrażenia: „i dyrektorom” .

Radny Jacek Płoszyński zwrócił się z pytaniem dot. uzgodnień regulaminu ze związkami– zgodnie z § 10 pkt 3 regulaminu.

Z-ca burmistrza odpowiedziała, iż regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, a drobne zmiany zgłoszone na wspólnej komisji i w dniu dzisiejszym dotyczyły jedynie kosmetyki słownej.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Przewodniczący RM poprosił z-cę burmistrza Romanę Tężycką o uzasadnienie projektu uchwały.

Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.  U. Nr 281, poz. 2781), która nałożyła na rady obowiązek uchwalenia do końca marca regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego funkcjonująca w bezpośrednim kontakcie ze swoimi mieszkańcami, najpełniej zorientowana jest w sytuacji materialnej, życiowej i edukacyjnej ucznia, co umożliwia precyzyjne zaadresowanie pomocy edukacyjnej. Dlatego też regulamin powinien dawać możliwość zastosowania z punktu widzenia danego środowiska lokalnego, rozwiązań organizacyjnych i form wykorzystania dotacji. W związku z tym, zaistniała potrzeba poprawy gminnego regulaminu – w swojej konstrukcji został ulepszony i uwzględnia elastyczne mechanizmy udzielania pomocy. Także jest uwzględniony wniosek radnego Marka Pomirskiego zgłoszony na wspólnym posiedzeniu komisji dotyczący uściślenia punktu 2 w § 5 regulaminu – opinii dyrektora ze szkoły, która powinna zawierać w szczególności: potwierdzenie uczęszczania do szkoły i wskazanie potrzeb edukacyjnych ucznia.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, że przedłożony projekt uchwały zawiera niezbędne uregulowania wymagane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami). Pierwotny tekst uchwały w sprawie przyjęcia „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skępe” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/108/2004 w dniu 13 października 2004 r. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458) została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym też celu wniesione zostały do uchwały stosowne zapisy uwzględniające modyfikacje, zmiany i nowe uregulowania wynikające z wprowadzonych ustawą przepisów.

Jest to bardzo ważna uchwała i jej treść należy przedstawić w całości opinii publicznej. O przedstawienie treści „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe” poprosił insp. ds. gospodarki komunalnej UMiG Krzysztofa Małkiewicza (regulamin w załączeniu do protokołu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Zbigniew Paradowski zwrócił się z pytaniem dot. przekazania regulaminu mieszkańcom gminy.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż regulamin nie został przekazany mieszkańcom, dlatego też był czytany w całości, by za pośrednictwem telewizji kablowej dotrzeć do społeczeństwa.

Radny Jacek Płoszyński poruszył kwestie związane z:

brakiem egzekwowania stosowania przepisów regulaminu przez mieszkańców gminy (kto będzie egzekwował przepisy regulaminu?);

recyklingiem i segregacją odpadów (rozpoczęciem procesu segregacji).

Insp. Krzysztof Małkiewicz odpowiedział, iż uprawnionymi do egzekwowania przestrzegania przepisów regulaminu przez mieszkańców gminy są: upoważnieni pracownicy UMiG, policja oraz odpowiedzialne służby powiatowe. Regulamin zawiera wskaźniki odnośnie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych do roku 2011. Ponadto gmina jest w posiadaniu worków na te odpady i należy w najbliższym czasie opracować stosowny harmonogram ich odbioru i wywozu. Poinformował także o ilości zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych (800), zakupie pojemników na odpady stałe i zaopatrywaniu się w nie społeczeństwa.

Radny Wiesław Wiśniewski poruszył problem przyszłych kosztów związanych z wywożeniem odpadów komunalnych na budowane składowisko w Lipnie.

Zastępca Przewodniczącego RM Marek Reńda przedstawił zebranym rozwiązania odnośnie selektywnej zbiórki odpadów w SM w Skępem. Spółdzielnia ma podpisaną umowę z firmą z Torunia, która sortuje i wywozi odpady.

Radna Jolanta Kozłowska opowiedziała się za wprowadzeniem kolorowych pojemników na segregację odpadów – pozwoli to na przyzwyczajenie się ludności do ich segregacji.

Z-ca burmistrza Romana Tęzycka powiedziała, iż obecnie jest bezcelowe ustawianie pojemników na odpady pochodzące z segregacji, gdyż najpierw należy przewidzieć ich sortowanie przy wywózce.

Radna Anna Smużewska ustosunkowała się do segregacji odpadów, a konkretnie do opracowania szczegółowego grafiku ich odbioru i wywozu od właścicieli posesji – z podaniem dnia i godziny .

Radna Jolanta Kozłowska poruszyła problem odśnieżania wzdłuż nieruchomości – chodników przyległych do posesji.

Insp. Krzysztof Małkiewicz odpowiedział, iż za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu  z chodników przyległych do posesji – obowiązani są właściciele tych nieruchomości. Natomiast utrzymanie czystości i porządku na drogach, w tym także na pasie zieleni – należy do zarządcy drogi.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym w miejscowości Jozefkowo

 

Ponieważ przygotowane na dzisiejszą sesje są trzy projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Przewodniczący RM poprosił insp. ds. budownictwa UMiG Ryszarda Gorzyckiego o odniesienie się łącznie do nich wszystkich.

Insp. Ryszard Gorzycki powiedział, iż na podstawie zgłoszonych wniosków (zgodnie z opracowanym studium zagospodarowania przestrzennego), dokonano analizy zasadności sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 12 obszarów.  Analiza zasadności sporządzona przez architekta wskazała na priorytety obszarów, dla których celowym jest sporządzenie planów w jak najkrótszym czasie. W tej sprawie odbyły się wspólne posiedzenia komisji RM, w wyniku których przedstawione zostały radzie projekty uchwał dla następujących obszarów:

położonego w m. Józefkowo (tereny przy wjeździe z Lipna do Wioski – po prawej stronie, ok.

położonego w m. Wioska (tereny ogródków działkowych, ok. 10,27 ha) z przeznaczeniem na urządzenia komunalne i budownictwo wielorodzinne;

położonego w m. Skępe (teren boiska sportowego, ok. 2,27 ha) z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym         w miejscowości Wioska

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w obszarze położonym         w mieście Skępe

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „HONOROWY OBYWATEL MIASTA     I GMINY SKĘPE

 

Przewodniczący RM poinformował zebranych, iż do Kapituły przy Radzie Miejskiej w Skępem wpłynął wniosek burmistrza o przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe” dla Pani Marii Sobocińskiej ur. 29 kwietnia 1920 r. w Skępem.

Posiedzenie Kapituły odbyło się w dniu 22 lutego 2006 r. Po wnikliwej analizie wniosku i jego załączników Kapituła w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie złożony wniosek i postanowiła przedłożyć go Radzie Miejskiej w Skępem do uchwalenia.

Przewodniczący RM przytoczył fragmenty życiorysu Pani Marii Sobocińskiej (autorstwa  Zyty Wegner i Anny Wegner). Pani Maria Sobocińska w swojej autobiografii pt. „Marylka” opowiada o walce konspiracyjnej z okupantem hitlerowskim, utrwalając w ten sposób od zapomnienia wiele nazwisk - mieszkańców Skępego wraz z ich zasługami.

Radna Anna Smużewska wyraziła swoje ubolewanie nad tym, że radni nie byli zaproszeni na spotkanie z Panią Marią Sobocińską, które odbyło się w zeszłym roku.

Burmistrz odpowiedział, iż spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Skępem, na które był zaproszony i w ogóle nie przyszło mu do głowy, aby zaprosić radnych. W maju br. zaplanowane jest ponowne spotkanie z Panią Marią Sobocińską (prawdopodobnie 3 maja), na którym oficjalnie nadany zostanie jej tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skępe”.

Radna Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem o dostępność książki „Marylka”.

Burmistrz odpowiedział, iż książka jest dostępna do kupna w Urzędzie Miasta i Gminy –     u sekretarza MiG.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 13

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz złożył informację (szczegółowo w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

odśnieżania ulic i dróg wiejskich – wywozu śniegu z ulic i placów;

rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę;

przetargów przeprowadzanych w oparciu o procedurę zamówień publicznych;

projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

prac wykonywanych przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, odbywających zastępczą służbę wojskową i interwencyjnych;

oświetlenia ulicznego.

Ponadto burmistrz poinformował zebranych o:

odbytym spotkaniu z Prezesem Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego Janem Wadoniem (protokół ze spotkania w załączeniu);

wizycie w UMiG TV i prasy regionalnej, w związku z zaskarżeniem firmy WIKSBUD z Lipna przez jeden z podmiotów gospodarczych;

trudnych warunkach atmosferycznych (obfite opady śniegu) i w związku z tym brakiem dopływu energii elektrycznej do 13 miejscowości w gminie. Obecnie sytuacja uległa znacznej poprawie;

wpłynięciu pisma od Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie w spr. możliwości dofinansowania zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Skępem.

Z-ca burmistrza Romana Tężycka złożyła informację (w załączeniu) dot.:

przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych;

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Region Południe w ramach programu „LEADER +”;

odśnieżania dachów szkół i przedszkoli w gminie. Złożyła podziękowanie miejscowym strażakom za udzieloną pomoc w akcji odśnieżania dachów budynków oświatowych.

 

 Pkt 14

Wolne wnioski i zapytania

 

Radny Jacek Płoszyński zwrócił się z pytaniem dot. przetargu na budowę pomostu nad Jeziorem Wielkim Skępskim, terminu rozpoczęcia budowy oraz kosztu budowy.

Burmistrz odpowiedział, ze do kosztów budowy pomostu dochodzi jeszcze koszt projektu inwestycyjnego. Dziś ma przyjechać (ok. 1400) inspektor nadzoru budowy pomostu  i zostanie podpisana stosowna umowa tej inwestycji. Planuje się, iż termin realizacji budowy pomostu wynosił będzie ok. 1,5 miesiąca. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 15 marca br. Zatem pomost zostanie oddany do użytku publicznego przed rozpoczęciem sezonu letniego. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dotację w wysokości 80% ogólnych kosztów budowy.

Radna Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dot. podjętych działań przez gminę w zakresie zatrudniania bezrobotnych nie mających prawa do zasiłku przy pracach społecznie-użytecznych. Prawo to wynika z ubiegłorocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie prac społecznie-użytecznych.

Z-ca burmistrza Romana Tężycka odpowiedziała, iż w związku z realizacją tego zadania dnia 3 lutego br. w Bobrownikach odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu lipnowskiego. Wypracowano zasady organizowania prac, ich współfinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy i gminy. Obecnie jest w trakcie opracowywania szczegółowy plan prac. Rozpoczęcie prac społecznie-użytecznych przez zatrudnionych bezrobotnych planuje się na przełomie kwietnia i maja br. Głównie będą to prace gospodarcze, związane ze sprzątaniem i porządkowaniem placów i ulic w mieście i gminie.

Zastępca Przewodniczącego RM Marek Reńda powiedział, iż miał przygotowanych kilka pytań do burmistrza podczas odbytego posiedzenia wspólnych komisji RM w dniu 22 lutego. Troska burmistrza o wsie gminne, które pozbawione zostały prądu nie dała mu tej sposobności, ponieważ opuścił on posiedzenie komisji i osobiście nadzorował naprawę uszkodzonych linii energetycznych. Wyraził przy tym wielkie uznanie dla burmistrza. W związku z tym, zamiast pytań zgłosił następujące interpelacje:

W obszarze administracyjnym Miasta i Gminy Skępe znajdują się nieruchomości gruntowe należące do własności Skarbu Państwa. Są to między innymi grunty orne, nieużytki, łąki, cieki wodne przepływowe i stałe itp. W imieniu Skarbu Państwa gospodarują w terenie tymi nieruchomościami rolnymi - Agencje Nieruchomości Rolnych. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w rozdziale V, art. 24 stanowi, iż nieruchomości wchodzące w skład Zespołu Agencji można, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych. W związku z tym, zwrócił się do burmistrza:

jakie kroki poczynił i czy w ogóle poczynił, celem skorzystania z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa? Jeśli tak, to prosił o wskazanie lokalizacji tych nieruchomości, powierzchnię i cel przeznaczenia, a jeśli nie – to dlaczego ich nie przejęto?

Wydajność Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Kukowie wynosi ok. 100 m3/d. Obecnie zużycie wody wynosi ok. 70 m3/d. W chwili obecnej prowadzone są prace inwestycyjne związane z budową wodociagów na terenie: Moczadeł, Ławiczka, Czarnego Lasu, Babich Ław. Jest to odcinek ok. 12,5 km długości, z przyłączami w ilości 35 gospodarstw domowych. Oprócz tego, zaawansowane są już prace budowy wodociągu w Boguchwale, który także ma być podłączony do SUW w Kukowie. W związku z tym, zwrócił się do burmistrza:

czy nie podziela on jego obaw o to, że wybudowanymi wodociągami nie popłynie tak upragniona woda, a jeśli popłynie, to może nie być zdatna do spożycia? Czy nie byłoby zasadnym zmienić kolejność inwestycji: najpierw pobudowanie dodatkowej SUW, a w dalszej kolejności budowa omawianych wodociągów lub równoczesne realizowanie tych inwestycji? W ten sposób podłączani są użytkownicy do ujęć wodnych, której jakość jest ciągle wątpliwa i dlatego też, nawet przysłowie ludowe traci swój wyraz o treści: „świeża woda zdrowia doda”.

W ubiegłym roku zdjęta została z porządku obrad sesji uchwała dotycząca sprzedaży budynku po byłej SP w Narutowie. Uzasadnieniem tej decyzji było rozpatrzenie możliwości adaptacji pomieszczeń budynku na mieszkania socjalne. Przypomniał zebranym, iż wykonał wstępną analizę adaptacji tych pomieszczeń na mieszkania socjalne i przedstawił ją na komisjach RM. Poza tym, w tegorocznym budżecie gminnym zabezpieczone zostały środki pieniężne na realizację tego przedsięwzięcia.    W związku z tym, zwrócił się do burmistrza:

czy prace adaptacyjne pomieszczeń budynku po byłej SP w Narutowie na mieszkania socjalne zostały rozpoczęte, jaka jest koncepcja adaptacji tej szkoły i o jakim standardzie będą pomieszczenia socjalne? Nadmienił także, iż on wie, radni wiedzą     i burmistrz także wie, ze potrzeby mieszkaniowe w naszej gminie są bardzo duże, a tu już marzec.

Burmistrz odpowiedział, iż na zgłoszone przez radnego Marka Reńdę interpelacje odpowie na piśmie (zgodnie ze Statutem w ciągu 21 dni od dnia ich zgłoszenia). Ponadto częściowo ustosunkował się do nich, a mianowicie:

odnośnie przejmowania gruntów będących w gospodarowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych powiedział, iż brak jest konkretnych propozycji i koncepcji ich przejęcia na cele związane z budową infrastruktury gminnej. W większości są to działki rozdrobnione i trudne do zaadaptowania infrastrukturalnego;

odnośnie budowy SUW powiedział, iż jest możliwość przyśpieszenia adaptacji prac związanych z rozbudową SUW w Kukowie nawet o pół roku, ale zależy to od kwestii ustalenia wydajności tzw. złóż filtracyjnych wody;

odnośnie adaptacji budynku SP na mieszkania socjalne powiedział, iż na początku marca jest umówiony z dwoma projektantami (w tym 1 zaproponowany przez radnego Marka Reńdę) na wstępne rozmowy. Wtedy będzie można podjąć decyzję, co do koncepcji adaptacji tych pomieszczeń na mieszkania socjalne.

Poza tym, burmistrz poinformował o:

zawaleniu dachu remizy OSP w Narutowie (obecnie kończą się prace związane  z rozbiórką remizy i sprzątaniem placu po niej). Zgłosił swój sprzeciw odnośnie budowy nowej remizy;

powstałym konflikcie między strażakami OSP Narutowo i OSP Jarczewo;

braku zasadności budowy nowej remizy w OSP Lubówiec, gdyż stara jest w takim stanie, że nie nadaje się do remontu.

Prezes MGKS „Błękitni” poruszył problemy:

zakazu handlu na targowisku gminnym zwierzętami hodowlanymi. Powiedział, iż targowiska w innych gminach, o gorszych niekiedy warunkach handlowania zwierzętami, takiego zakazu nie mają;

przeniesienia całkowicie na targowisko miejskie handlu ulicznego. Zarzucił radzie brak interwencji w tej sprawie, a konkretnie wystąpienia do powiatowych służb sanitarnych o spowodowanie przeprowadzenia kontroli sanitarnej handlu ulicznego na terenie miasta.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż kontrolę sanitarną przeprowadzają odpowiednie służby sanitarne (SANEPID). Rada Miejska jest organem stanowiącym i nie do jej kompetencji należy występowanie o przeprowadzenie kontroli sanitarnej. O taką kontrolę sanitarną może ewentualnie wystąpić burmistrz jako organ wykonawczy, natomiast rada jako organ stanowiący nie może podejmować uchwały, która jest sprzeczna z ustawą.

Zakaz handlu w innych miejscach, niż do tego przystosowanych należy do kompetencji odpowiednich służb sanitarnych. Również rada nie może zabronić handlu, bo taka uchwała byłaby uchylona przez organ nadzorczy przy wojewodzie.

Burmistrz potwierdził wypowiedź Przewodniczącego RM. Ponadto odpowiedział, iż zalecenia Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, co do handlu zwierzętami hodowlanymi na targowisku gminnym, będzie się starał wykonać w najbliższym czasie, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe (postawienie wiaty, zainstalowanie poideł, przygotowanie pomieszczenia na środki dezynfekcyjne, zmiotki, szczotki itp.).

Radny Roman Targański powiedział, iż można przygotować zimą targowisko dla handlu zwierzętami hodowlanymi. Jako przykład podał targowisko w Mławie, gdzie prace dostosowania targowiska do wymogów weterynaryjnych wykonano w m-cu styczniu br.

Burmistrz potwierdził złożone wcześniejsze swoje zobowiązanie, że jak tylko warunki pogodowe pozwolą, to wykona zalecenia Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Sołtys Żuchowa Krzysztof Kuczkowski złożył podziękowanie burmistrzowi i pracownikom prac gospodarczych, w tym Stroińskiemu Lucjanowi za zabezpieczenie środków do odśnieżania. Poruszył także kwestię odpracowywania godzin przez osoby, które zostały ukarane sądownie pracami na rzecz ochrony środowiska. Ludzie ci mają do odpracowania od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Można by te osoby wykorzystać przy pracach związanych z odśnieżaniem parkingów, placów, przystanków autobusowych, a także przy wywożeniu śniegu. Zgłaszają się oni o fikcyjne potwierdzanie odpracowania godzin, ponieważ twierdzą, iż nie mają gdzie ich odpracować.

Burmistrz odpowiedział, iż w większości są to „cwaniaczki”, którym po prostu nie chce się pracować. Osoby, które chcą pracować, to odpracowują te godziny, a osoby, które nie chcą, właśnie w ten sposób się tłumaczą. Jest to problem, głównie związany ze sprawowaniem nadzoru przy wykonywaniu prac przez ukarane osoby, a gminy nie stać na zatrudnianie dodatkowych pracowników.

Radna Jolanta Kozłowska poruszyła problem braku oświetlenia ulicy Topolowej – wzdłuż torów kolejowych.

Burmistrz odpowiedział, iż grunt wzdłuż torów kolejowych, w tym i droga, są własnością PKP. Dopóki nie rozstrzygnie się kwestii związanej z przejęciem tych gruntów przez gminę, problem ten będzie nadal istniał.

 

 

Pkt 15

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

        

 

 

Protokolant

Zbigniew Małkiewicz