Uchwała Nr XXXIX/301/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewnia się w godzinach  od  700 -  1200.

§ 2. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto i Gminę Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012, poz. 227).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązujacą od 1 września 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Janusz Kozłowski

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r.  poz. 379

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1291, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r.Nr 139, poz. 814,  Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.941 i poz.979, z 2013 r. poz.87,  poz. 827, poz.1317 i poz.1650 z 2014 r.  poz.7,poz.290,  poz. 538, poz.598, poz.642 i poz.811.