PROTOKÓŁ NR XXXIX/VI/2014

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM 

z dnia  28 sierpnia 2014 roku

 

 

Sesję  rozpoczęto o godzinie 1300 w sali CKOiR w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kozłowski.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                    - wg załączonej listy obecności

2. Andrzej Gatyński                                            - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Zaproszeni goście                                            - wg załączonej listy obecności

4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pani Barbara Leśniewska                                - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

 

 

XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski, serdecznie witając radnego powiatowego Piotra Wojciechowskiego,  radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Andrzeja Gatyńskiego, Panią Skarbnik kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, sołtysów, oraz pozostałych zaproszonych gości.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

 

 

Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/VI/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

 

Do protokołu Nr XXXVIII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  jednogłośnie  (głosowało 12  radnych).

 

 

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu). Po odczytaniu porządku obrad Burmistrz wniósł wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 7 tj. w sprawie uchwały nt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe, wyjaśniając, że  uchwała  wymaga jeszcze dopracowania. Wniosek został poddany pod głosownie i  został przyjęty jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

            Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie ( głosowało 12 radnych).

 

 

Wybór sekretarza obrad

 

            Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Wiesława Milera.

 

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uzasadnienie projektu uchwały ( w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13  radnych na sesję doszedł -radny R. Targański)

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uzasadnienie projektu uchwały ( w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13  radnych).

 

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu)  przedstawiła Kierownik MGOPS w Skępem Pani Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13  radnych).

 

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu)  przedstawiła Kierownik MGOPS w Skępem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 13  radnych).

Pkt 6

Projekt uchwały  w sprawie ustalenia wysokości opat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasta i Gminę Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu)  przedstawił doradca burmistrza ds. oświaty Pan Stanisław Jabłoński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14  radnych-na obrady sesji doszedł radny M. Redecki).

 

RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14  radnych).

 

 

Pkt 7

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza  w okresie między sesjami Rady.

Następnie Burmistrz w skrócie przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał XXXVIII Sesji RM;

-        wydanych zarządzeń (3);

-        ustosunkował się do  pytań i sugestii radnych (w załączeniu) wystosowanych na wspólnym posiedzeniu komisji  w dniu 25.08.2014 r.

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych, pozostałych funduszy oraz inwestycji;

-        z wykonania robót z zakresu rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Skępe;

-        zamówień publicznych;

-        funduszu sołeckiego;

-        programy, projekty działania inwestycyjne z jednostek organizacyjnych;

-        pomocy materialnej dla ucznia;

-        wykonania robót melioracyjnych;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        gospodarowanie odpadami komunalnymi;

-        budownictwa  i drogownictwa;

Ponadto odniósł się do sprawy Państwa Skibińskich gdzie niedawno był emitowany reportaż o tej rodzinie. Poinformował, że zaoferował tej rodzinie, która boryka się z brakiem własnego mieszkania lokal   w Jarczewie, pomimo tego, że wcześniej w tym lokalu mieszkali i go zniszczyli. Pani tego mieszkania nie chce przyjąć bo twierdzi, że tam jest wilgoć. Jednakże taka oferta była tym Państwu złożona i poprosił tą rodzinę, aby określili  w wyznaczonym terminie co postanowili. Gmina  mimo wszystko stara się szukać innego lokum dla tej rodziny.

Do wystąpienia  burmistrza odnieśli się:

Kierownik MGOPS E. Wojciechowska zauważyła, że wprawdzie burmistrz zaoferował tej rodzinie mieszkanie, jednak jest to prywatne mieszkanie. Jeżeli rodzina odmówi przyjęcia tego lokum  to będzie miała do tego prawo, a gmina musi pomóc rodzinie, ponieważ jest tam siódemka dzieci. Ona stoi na stanowisku,  aby zobaczyć jaki gmina ma zasób mieszkań i tej rodzinie pomóc, wbrew temu co  o tej rodzinie pisze prasa tj. że rodzina jest roszczeniowa. Ona i pracownicy MGOPS tego nie potwierdzają. Uważają, że ta rodzina jest wydolna wychowawczo  i zabieranie dzieci do domu dziecka nie wchodzi w grę. Uważa, że powinniśmy się nad tą rodzinną pochylić, a gmina powinno rodzinę wesprzeć.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś proponował kierowanie dzieci tych państwa do domu dziecka?

Kierownik odpowiedział, że nie,  chce tylko  uprzedzić, aby czegoś takiego nie miało miejsca. W gazecie było napisane, że rodzina jest roszczeniowa i była tym zbulwersowana, kto takie rzeczy podaje, że urzędnicy tak mieli mówić. Oni jako urzędnicy obsługujący pomoc społeczną tak nie mówią i nie mówili tak o tej rodzinie.

Przewodniczący Rady zauważył, że znają  tą rodzinę ze szkoły  i nie można powiedzieć, że rodzina ta jest wychowawczo niewydolna.

Przewodniczący Rady zapytał jakie są losy projektu drogowego osiedla za torami?

Burmistrz odpowiedział, że na dniach ma być skończona dokumentacja i w pierwszej kolejności będzie wykonana  ulica Lipowa o szerokości

Radny Szewczyk zapytał  na ile opiewa kosztorys robociznę przejścia przez krajową „10”.

Burmistrz odpowiedział, że cały kosztorys jest na  ponad 200 tys. zł.

Radny Szewczyk przypomniał, że Dyrekcja Dróg zaproponowała, że daje 100 procent materiałów i uzbraja przejście, a gmina tylko robociznę, więc  zapytał czy 90 tys. zł które jest przeznaczone na tą inwestycję  wystarczy?

Burmistrz wyjaśnił, że proponuje wykonać odcinek, wraz z wykonaniem przejścia   który  jest zamieszkany, a nie tam gdzie są puste działki, poza tym jeden z paragrafów mówi o tym, że gmina ma wykonać całe zadanie, nie wie jak do tego ustosunkuje się Generalna Dyrekcja, ale będzie robione wszystko, aby GDDKiA wyraziła zgodę na wykonanie  najważniejszej części tam gdzie mieszkają ludzie.. Na dzień dzisiejszy nie ma 200 tys. zł w budżecie gminy, aby całość tego zadania wykonać.

Radny Szewczyk zauważył, że 200 tys. zł jest kosztem całego zadania, należy odliczyć koszt materiałów i powiedzieć tylko o robociźnie.

Burmistrz wyjaśnił, że na pewno tego tematu nie odkłada, są dwie  przedstawione  wersje wykonania tej inwestycji i i z taką propozycją w najbliższym czasie uda się do GDDKiA W Bydgoszczy,  celem odbycia rozmów.

Radny Targański zapytał o koszty zalania bruku na ulicy 1Maja - Rynek.

Burmistrz odpowiedział, że koszt tego przedsięwzięcia byłby ok. 30.700 zł., jednak bruk należałoby zdjąć, ponieważ firma z którą prowadził rozmowy nie położy asfaltu na ten bruk.

Radny Targański zaproponowała powrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu komisji

 

Pkt 8

Wolne wnioski  zapytania

W wolnych wnioskach i zapytaniach przybyły na obrady sesji Pan Ryszard Elwertowski,   przeczytał obszerne  oświadczenie (odesłanie do nagrania).

Następnie glos zabrała mieszkanka Skępego  obecna na obradach sesji, która powróciła do  ulicy, która została  wyłożonej brukiem tj. część  1 Maja i Rynek, o którym była  mowa na komisji. Przypomniała, że mowa była  o hałasie, który jest spowodowany wybijaniem bruku. Wystąpiła, aby  podziękować wszystkim osobom, które przyczynią  się do  decyzji o rozebraniu tego bruku. Poprosiła, aby wzięto pod uwagę, że jest tam nieznośny hałas.

Pan Zdzisław Małkiewicz zapytał burmistrza czy we wrześniu zaczną się prace na ulicy Lipowej, następnie zapytał co dalej będzie z klubem „Błękitni Skępe”? Przypomniał, że sprawa toczy się dosyć długo i nie ma na ten temat żadnej odpowiedzi. Poza tym w dalszym ciągu Pan Paweł Małkiewicz i dzieci, które jeździły na zawody nie mają zwróconych pieniędzy, a pieniądze z targowiska są w dalszym ciągu  pobierane  przez klub. Zapytał czy ta sprawa zostanie wyjaśniona przed wyborami? Następnie zasugerował, że jeżeli klub będzie rozwiązywany to, aby było powiedziane gdzie i komu zostanie przekazany sprzęt, a komisja która będzie sprzęt odbierała,  aby  odebrała go sumiennie i należycie.

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Lipową to tak jak już wcześniej powiedział, na dniach będzie ukończona dokumentacja i wówczas  zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie. Odnośnie klubu „Błękitni Skępe” zostanie przygotowane unieważnienie uchwały i opłaty z targowicy będą wpływały do gminy. Jeżeli chodzi o przekazanie sprzętu, to w kompetencjach Starostwa jest przeprowadzenia całej procedury, łącznie z powołaniem komisji rewizyjnej.

Pan Zdzisław Małkiewicz zauważył, że wcześniejsze przekazanie sprzętu Prezesowi odbyło się na „wariackich papierach”,  nie wie czy w ogóle jakaś komisja była wówczas powoływana. Sprzęt jaki pozostał po nim jak on prowadził  klub i ten nowy zakupiony nie wie w jakiej  części będzie zdany i przekazany na inne organizacje czy kluby.

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to w kompetencji Starostwa i trudno mu odpowiedzieć na to pytanie, ale zgodnie z  zapewnieniem od Prezesa klubu „Błękitni Skępe”,  klub stanie do likwidacji, ponieważ nie ma kto w nim pracować.

Następnie wystąpienia swojego dokonała Dyrektor SP w Wólce Pani Ewa Elwertowska. Poinformowała  zebranych, że od 1 września zmienia zakład pracy i podziękowała wszystkim, którzy przez 25 lat pracowali z nią, a także dla  dobra placówki, którą przez ten okres kierowała. Podziękowała obecnej radzie, władzom, Przewodniczącej komisji oświaty, Pani Kierownik MGOPS, koleżankom i kolegom, dyrektorom z którymi współpracowała przez te wszystkie lata. Ma nadzieję, że  jej następczyni, którą została Pani Bożena Szczytniewska poprowadzi placówkę. Życzyła nauczycielom spokoju i zapewniała, że jeśli będzie działo  się coś niepokojącego to ona zawsze będzie stała po stronie rodzica  i dziecka.

Przewodniczący Rady poinformował, że  została zorganizowana przez radnych zbiórka dla chorego dziecka Kacpra Giberta, podziękował  wszystkim, którzy złożyli datki. Następnie odczytał wniosek  jaki wpłynął do rady od Państwa  Marianny i Antoniego Kowalskich w sprawie ustalenia nowych, niższych stawek  podatku od nieruchomości dla firm działających  na obszarach wiejskich Gminy Skępe (w załączeniu). Powiedział, że wniosek ten zostanie skierowana do przeanalizowania na najbliższe wspólne posiedzenie komisji rady miejskiej.

Burmistrz  wyjaśnił, że w tym roku stawki podatkowe nie były podwyższane, poza tym stawki nigdy nie były najwyższe w Skępem, zasady muszą jednak jakieś obowiązywać i podatki musimy płacić  wszyscy. Zdaniem burmistrza stawki jakie obowiązuję w gminie nie są zbyt wygórowane.

Radny Redecki poparł wniosek złożony przez Państwa Kowalskich i jego zdaniem powinna być różnica w stawkach podatkowych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie wiejskim.

Burmistrz odpowiedział, że  ustawa zabrania  takiego różnicowania stawek podatkowych.

 

Pkt. 9

  Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXXIX Sesję  Rady Miejskiej w Skępem VI kadencji zakończono.

 

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski