WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa.
 2. Poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy.
 3. Poświadczona urzędowo kopia karty stałego pobytu lub czasowego pobytu , jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odpis aktu urodzenia.
 5. Odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny. 
 6. Życiorys.
 7. Oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości.
 8. Dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
 9. Zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadania obywatelstwa polskiego , o ile tak stanowi umowa międzynarodowa.
 10. Aktualna fotografia formatu paszportowego
 11. Oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego 
  obywatelstwa.
 12. Dokument wydany w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język  polski.

Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko, 
w przypadku gdy:

 • o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice należy dołączyć akt 
  urodzenia dziecka,
 • o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców należy dołączyć 
  odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego.
 • dziecko ukończyło szesnaście lat należy dołączyć odpis aktu urodzenia 
  oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa.

OPŁATY

 • Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd mIasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 25

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Całość dokumentów wraz z opinią Referatu Organizacyjnego przesyłana jest do 
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. 
 • Termin uzależniony jest od Prezydenta RP.

ULGI

 • Nie pobiera się opłat skarbowych.

UWAGI

 • W/ w dokumenty składa się osobiście w Referacie Organizacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 15.02.1962r. o obywatelstwie polskim /Dz. U. Nr 10, poz.49, z 
  1990r. Nr 34, poz.198, z 1997 Nr 114, poz.739/.